Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-liittymät-ingressi

Liittymät   

Ajankohtaista tietoa

31.12.2021 Muutoksia luvan hakemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Sähköisen hakemuslomakkeen käyttö on loppunut. Vuoden 2022 alusta lähtien siirrytään käyttämään sähköistä asiointipalvelua.

Milloin tarvitsen liittymäluvan ELY-keskukselta?

ELY-keskus myöntää liittymäluvat maanteille. Tarvitset liittymäluvan

 • uuden liittymän rakentamiseen
 • liittymän siirtämiseen
 • liittymän muuttamiseen, esimerkiksi parantamiseen tai laajentamiseen
 • liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen
 • moottorikelkkareitin tai -uran ylityskohtaa varten

Tietyissä tapauksissa ei tarvita varsinaista liittymälupaa. Hae tällöin ohjetta liittymän rakentamiseksi samaan tapaan kuin liittymälupaa. Tämä menettely koskee esimerkiksi maantien sivuojan ylittämiseen käytettäviä maa- ja metsätalousliittymiä, joiden jatkeeksi ei rakenneta tietä, sekä maantielle asemakaavassa osoitettuja liittymiä.

Miten haen liittymälupaa?

Hae lupaa täyttämällä liittymälupahakemus. Käytä ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennykset sähköpostilla osoitteeseen liittymat(at)ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään diaarinumero (PIRELY/xx/202x) tai hakijan nimi, kunta ja tienumero. Älä täytä lisätiedoille uutta hakemusta sähköisessä asiointipalvelussa, jotta lisätietoja ei kirjata järjestelmään uutena hakemuksena.

Vaihtoehtoinen hakutapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen liittymän sijaintikunnasta riippumatta postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Mitä liitteitä tarvitaan?

Hakemukseen tulee liittää:

 • liittymän paikka kartalla (1:20 000)
 • asemapiirros tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarkka sijainti
 • selvitys muista tieyhteyden järjestämismahdollisuuksista kiinteistölle
 • maanomistajan kirjallinen suostumus, jos liittymäluvan hakija ei ole kiinteistön omistaja
  • mikäli liittymän kohdalla on Maanmittauslaitoksen muodostama tieoikeus, tarvitaan maanomistajan suostumuksen sijaan osoitus tieoikeudesta
 • ote kunnassa vahvistetusta asema-, yleis- tai osayleiskaavasta, mikäli sellainen on liittymäpaikalla voimassa, tai ote kaavaluonnoksesta. Otteen saat kunnasta.

Kun liittymäluvan tarve liittyy rakentamishankkeeseen, tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi lisäksi:

 • kopio tienpitäjän naapurin kuulemislausunnosta silloin, kun kiinteistö, jolle rakennetaan, rajoittuu maantiehen. Lisätietoa naapurin kuulemisesta löytyy internet-sivuiltamme
 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (rakennuslupa, suunnittelutarveratkaisu, asemakaava, muu selvitys). Osoituksen saat kunnasta

Käsittelyaika, voimassaoloaika ja maksut

Hakemuksen käsittelyaika on noin kahdeksan viikkoa.

Lupapäätöksen voimassaoloaika on 1.1.2021 alkaen kaksi vuotta, vuonna 2020 tehdyissä päätöksissä vuoden. Muutoksen myötä luvan voimassaoloajalle myönnetään jatkoa vain painavin perustein. Jatkoa tulee hakea luvan voimassaoloaikana. Maksullinen jatkopäätös voidaan myöntää kerran.

Lupapäätöksen hinta määräytyy liittymän käyttötarkoituksen mukaan:

 • Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetun tien liittymä, lomakiinteistön liittymä, asuinkiinteistön liittymä 200 euroa.
 • Elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettu liittymä 400 euroa
 • Moottorikelkkailureitin tai -uran ylityskohdan lupa 200 euroa
 • Kielteisestä päätöksestä veloitetaan käsittelymaksuna 50 euroa
 • Luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään 50 euron maksu
 • Liittymän rakentamisohje on maksuton

Mitkä ovat luvan myöntämisen edellytykset?

 • liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi, eikä muuta kulkua ole järjestettävissä.
 • liittymän sijainti täyttää liikenneturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lisätietoa löydät kohdasta "muuta tietoa liittymäluvasta".

Muuta tietoa liittymäluvasta

Liittymä on voitava havaita riittävän etäältä ja liikenneturvallisuuden edellyttämät liittymisnäkemät molempiin suuntiin täyttävät niille asetetut vaatimukset:

 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 50 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 105 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 200 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 270 m molempiin suuntiin

Liittymien vähimmäisvälimatkat ja enimmäistiheydet määrittyvät tien luokan, nopeustason ja maankäytöllisten tekijöiden perusteella.

Liittymälupien muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.

Toisinaan liittymälle voidaan myöntää ainoastaan tilapäinen lupa. Tilapäisen liittymäluvan voimassaoloaika on pääsääntöisesti enintään kaksi vuotta.

Moottori-, moottoriliikenne- ja runkoverkkoon kuuluville teille liittyminen ratkaistaan tiesuunnitelmassa, eli niille ei myönnetä liittymälupia.

Liittymälupa sekä liittymän rakentamisohje sisältävät luvan tiealueella työskentelyyn.

Liittymälupahakemusten käsittelyajat vaihtelevat huomattavasti lupahakemusmääristä riippuen. Talviaikaan saapuneiden hakemusten käsittelyaika on keskimäärin lyhyempi kuin kesän ruuhka-aikaan saapuneiden. Käsittelyn kannalta tarpeellisten liitteiden puuttuminen hakemukselta pidentää yksittäisen hakemuksen käsittelyaikaa, koska liitteitä joudutaan pyytämään erikseen.


Alueellista tietoa