Uhanalaiset ja luontodirektiivin lajien tallennusohjeet​​​​​

Isoapollo, perhonen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on valmistellut ohjeet konsulteille ja luontokartoittajille siitä, miten luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit (mm. liito-orava ja uhanalaiset lajit) tulisi kirjata alla olevasta linkistä aukeavaan Excel -taulukkoon. Lajitiedot voidaan tästä taulukosta siirtää juohevasti valtakunnalliseen LajiGIS-tietojärjestelmään. Näin lajitieto välittyy eri toimijoille ja lajien tilaa voidaan seurata. Myös selvitysten tilaajan on hyvä tiedottaa konsultteja tästä uudesta työkalusta ja sisällyttää sen käyttö tarjouspyyntöihin.

Taulukko tulee liittää selvityksen tilaajalle toimitettavaan raporttiin. Tilaaja, joka useimmissa tapauksissa on kunta, lähettää raportin liitteineen sähköisenä esim. kaava-asiakirjojen yhteydessä ELY-keskukseen. Uhanalaisten lajien osalta myös maastolomake tulee täyttää. ELY-keskuksessa tiedot tallennetaan LajiGIS-tietojärjestelmään. Massaselvityksissä tiedon siirrosta vastaa Suomen ympäristökeskus.

LajiGISissä ovat käytössä seuraavat sisäänsyöttölomakkeet

 • Lajihavaintojen tallennuslomake.xlsx
  • Lajihavaintojen tallennuslomaketta käytetään laji- ja lajistokartoitusten havaintojen tallennukseen olemassa olevalle kartoitus- tai seurantakohteelle sekä uusien lajin seurantakohteiden luomiseen havainnoista.
 • LajiGIS-pikaohje (pdf)
 • Peruslomake esimerkkiaineistolla.xlsx
  • Käytetään erityisesti lajiston seurannoille, hyönteisaineistoille, lintujen pesäseurannoille sekä vieraslajiseurannoille. Lomakkeella voidaan luoda uusia kartoituskohteita ja kohteiden välisiä hierarkioita (koeala, näyteala), sekä näille kartoituskertoja (myös pelkät kartoituskerrat, jos kerralla ei ole lajihavaintoja) sekä havaintoja.
  • Peruslomakkeesta on tehty erilaisia esimerkkitäyttöjä eri aineistojen tarpeisiin.
 • Yksittaishavaintojen tallennuslomake.xlsx
  • Lomakkeella voidaan tallentaa pelkkiä lajihavaintoja ilman linkitystä kartoituskertaan ja -kohteeseen. Lomaketta käytetään mm. indikaattorilajihavainnoille.

Päivitetty: 30.03.2022