Navigointivalikko
Varsinais-Suomen ELY-keskukseen toimitettavat asiakirjat MRL:n mukaisissa kaava- ja lupa-asioissa

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen toimitettavat asiakirjat MRL:n mukaisissa kaava- ja lupa-asioissa

Ohje kunnille maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten aineistojen toimittamisesta ELY-keskukselle

ELY-keskus on lähettänyt kunnille asiaa koskevan kirjeen 30.9.2019, sekä päivittänyt asian 18.9.2020.

ELY-keskus vastaanottaa laajasti kaava- ja lupa-asioihin liittyvää aineistoa, kuten tiedoksi toimitettavat päätökset, lausuntopyynnöt ja neuvotteluiden kokousaineistot.

Kunnat ovat jo kiitettävästi siirtyneet toimittamiseen sähköisessä muodossa. Tämä on tärkeää, koska ELY-keskuksella on käytössä sähköinen asianhallinta ja paperisena lähetetyt asiakirjat joudutaan skannaamaan ennen niiden kirjaamista.

ELY-keskusten kirjaamot eivät tietoturvasyistä nouda asiakirjoja linkkien kautta (esim. pilvipalvelut tai kuntien/kaupunkien nettisivut) tai sivustoilta, joihin vaaditaan kirjautumista tai salasanaa. Kirjaamo pyytää lähettämään asiakirjat sähköpostilla tai sähköisen asioinnin kautta (linkki alla). Viranomaisen sähköiseen asiointijonoon lähetetty asiointilomake rekisteröityy lähetyspäivälle. Yhdellä sähköisellä lomakkeella voi lähettää vain yhden asian liitteineen (esim. päätös tai lausuntopyyntö).

Lähetettäessä on syytä varmistaa, ettei tiedostokoko ole liian suuri (max. 40 Mt). Lähettämisessä lisätietoja saa ELY-keskuksen kirjaamolta.

Alla ohjeet Varsinais-Suomen ELY-keskukseen toimitettavien aineistojen sisällöstä. Asiakirjojen toivotaan olevan ensisijaisesti pdf-muotoisia.

Lisätietoja:

Alueiden käyttö, yksikönpäällikkö Risto Rauhala, [email protected] 
sekä ELY-keskuksessa kunnan kaava-asioita hoitavalta

Tehtävät ja toiminta - Varsinais-Suomi, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Kartta: Kaavoituasioiden kuntajako, Varsinais-Suomen ELY-keskus.pdf (päivitetty 1.11.2023)

Näin toimitat asiakirjoja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle:

MRL:n mukaiset kaava-asiat sekä sähköinen aineisto

 • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tai kaavan vireilletuloilmoitus
 • Kaavoituskatsaus
 • Tiedoksi lähetettävät kaavan luonnokset tai valmisteluaineistot yms.

Toimitustapa

Kokouskutsut ja kaavojen neuvotteluaineistot suoraan ELY-keskuksessa kunnan kaava-asioita hoitavalle kts. aluejako edellä

Toimitustapa

Lausuntopyynnöt kaavoista
Lausuntoaineistot: Lausuntopyyntö määräaikoineen, kaavakartta, selostus, liitteet, selvitykset.
ELY-keskus toivoo, että lausuntopyyntöihin jätetään riittävästi lausuntoaikaa. Kaavan kuulutettu nähtävilläolo on useimmiten liian lyhyt aika lausunnon antamiseen.

Toimitustapa

Kaavan hyväksymispäätös (MRA 94 §)

 • hyväksymispäätös ja valitusosoitus
 • kaavakartta hyväksytyssä muodossa (toivomus on, että ei lähetetä pienennettyä tai skannattua kaavakarttaa)
 • kaavaselostus
 • asemakaavan seurantalomake, kts. ohje verkkosivulla: Asemakaavan seurantalomake (ymparisto.fi)
 • liitteet ja muut aineistot

Toimitustapa

 • Lähetetään viivytyksettä hyväksymisen jälkeen (eli heti kun pöytäkirja on tarkastettu ja nähtävillä) osoitettuna ELY-keskuksen kirjaamoon
 • Päätös sekä kaavakartta ja selostus liitetiedostona: [email protected]
 • tai kirjaamon sähköisen asioinnin lomakkeella: www.ely-keskus.fi/asioiverkossa
 • Kaavan liitteet yms. lähetetään mikäli aineisto on muuttunut tai täydentynyt esim. lausunnon pyytämisen jälkeen

Ilmoitus kaavan voimaantulosta (MRA 95 §)
=kuulutus, jolla se on saanut lainvoiman (MRA93 §)
(Kaava siinä muodossa, kun se on tullut voimaan. Lähetetään silloin kun kaava on muuttunut/tullut voimaan osittain) 

Toimitustapa


Huom.  Jokaisesta asemakaavasta tulee täyttää seurantalomake, josta on ohje verkkosivulla: Asemakaavan seurantalomake (ymparisto.fi)
 

Lupapäätökset ja -asiat 

Poikkeamispäätös (MRL 174§, MRA 88 §) Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §, MRA 90§) Maisematyölupa (MRL 128§, MRA 69§)

 • Lähetetään päätös valitusosoituksineen ja liitteineen
 • liitteet: Kartta, josta alueen sijainti ja rakentaminen käy ilmi. Asemapiirros. Tarvittaessa kaavaote ja jäljennös hakemuksesta
 • Kiinteistötunnus tulee ilmetä päätöksestä

Toimitustapa

 • Julkipanon jälkeen annettavat lupapäätökset:
 • Lähetetään viipymättä päätöksen antamisen jälkeen osoitettuna ELY-keskuksen kirjaamoon: [email protected] tai kirjaamon sähköisen asioinnin lomakkeella: www.ely-keskus.fi/asioiverkossa
 • Yksi päätös/ lähetys

Purkamisluvat (MRL 127§, MRA 69§)

 • Lähetetään päätös valitusosoituksineen ja liitteineen.
 • Liitteet: Asemapiirros ja kartta, joita käy ilmi kohde ja sen sijainti. Kiinteistötunnus. Valokuvia ja kaavaote tarvittaessa. Jäljennös hakemuksesta ja alueellisen vastuumuseon lausunnosta.

Toimitustapa

Purkamisaikomuksesta tiedottaminen (MRA 67 §)

 • jos on kyseessä arvokas rakennus; tai purkaminen voi merkitä kaupunkikuvan tai rakennetun ympäristön turmeltumista
 • Lähetetään: Purkamisilmoitus tai rakennuslupahakemus yms: kartta ja kaavaote, tiedot rakennuksesta, mahdolliset valokuvat yms.

Toimitustapa

 • Rakennusvalvontaviranomaisen on tiedotettava 14 päivän kuluessa ilmoituksen/hakemuksen saatuaan.(Tiedottamisen tarve harkitaan MRA 67 § mukaan)
 • Sähköpostilla [email protected] tai kirjaamon sähköisen asioinnin lomakkeella: www.ely-keskus.fi/asioiverkossa

Lausuntopyynnöt MRL:n mukaisissa lupa-asioissa kuten:

 • MRL 173 §:n mukaiset lausuntopyynnöt poikkeamislupa- tai suunnittelutarvehakemukseen
 • MRL 133 §:n ja MRA 60 §:n mukaiset lausuntopyynnöt rakennuslupahakemukseen tai toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupaan MRA 65 §:n mukaiset lausuntopyynnöt ELY- keskukselle naapurin kuulemisasiana

Lähetetään: hakemus liitteineen, kaavaote ja muu lausunnon antamisen kannalta tarpeellinen aineisto.

Toimitustapa

Päivitetty: 18.12.2023