Navigointivalikko
chatbot

Palkkaturva - usein kysyttyä - ingressi

Usein kysyttyä

A. Hakemiseen liittyvät
B. Hakemuksen käsittelyyn liittyvät
C. Päätökseen liittyvät
D. Työnantajalle
E. Ammattiliitolle
F. Työnantajan konkurssipesälle
 

A. Hakemiseen liittyvät

K: Työnantajani on luvannut maksaa minulle rästissä olevat palkkasaatavat mutta ei ole pyynnöistä huolimatta niitä maksanut. Miten toimin?

V: Palkkaturvaa tulee hakea kolmen kuukauden sisällä saatavan alkuperäisestä eräpäivästä. Jos et tiedä, milloin työnantajasi pystyy suorittamaan palkkasaatavat, kannattaa sinun jättää palkkaturvahakemus, jotta määräaika ei ehdi umpeutua. Mikäli työnantaja maksaisi myöhemmin saatavat sinulle, voi palkkaturvahakemuksen peruuttaa missä tahansa hakemisprosessin vaiheessa. Ilmoita aina työnantajan maksamista suorituksista palkkaturvaviranomaiselle, jos kyse on niistä saatavista, joita olet hakenut palkkaturvana.

K: Mitä saatavia voin hakea palkkaturvana?

V: Voit hakea kaikkia työsuhteesta johtuvia saatavia, joita ovat tyypillisesti esimerkiksi palkka ja erilaiset palkan lisät, ylityökorvaukset, lomakorvaukset ja lomarahat. Myös tavanomaiset ja kohtuulliset, työn suorittamisesta aiheutuneet matka- tai muut kustannukset voivat tulla maksettavaksi palkkaturvana. Huomioithan, että saatavia tulee hakea 3 kuukauden kuluessa niiden erääntymisestä (katso seuraava kysymys).

K: Missä ajassa hakemus on jätettävä ja mistä määräaika lasketaan?

Saatavia tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa niiden erääntymisestä. Saatavan erääntymisellä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin saatava olisi lain tai sopimuksen perusteella pitänyt maksaa, eli tavallisimmin työnantajan normaalia palkanmaksupäivää. Työsuhteen päättyessä kaikki vielä erääntymättömät saatavat erääntyvät maksettavaksi yleensä työsuhteen päättymispäivänä. Jos työnantaja on asetettu konkurssiin, erääntyvät kaikki siihen mennessä kertyneet saatavat (myös lomakorvaukset) maksettavaksi konkurssiin asettamispäivänä. Erääntyminen on aina saatavakohtaista, joten myös sitä, onko saatavaa haettu määräajassa, tarkastellaan saatavakohtaisesti.

K: Mistä saan apua saatavien laskemiseen?

V: Jos et saa tarvittavia laskelmia työnantajaltasi tai palkanlaskijalta tai epäilet niiden paikkansapitävyyttä, voit kääntyä ammattiliittosi tai oikeusaputoimiston puoleen. ELY-keskus ei voi laskea saatavia puolestasi, koska se on asiassa päätöksen tekevä viranomainen.

K: Miten saatavat merkitään hakemukselle?

V: Ilmoita hakemuksella, mitä saatavaa haet, miltä ajalta saatavat ovat kertyneet, ja milloin ne ovat erääntyneet maksettaviksi. Erittele saatavat palkanmaksukausittain. Lomakorvaukset tulee eritellä lomanmääräytymisvuosittain (1.4.-31.3.), lomapalkan ja siitä maksettavan lomarahan osalta kertymisajankohdaksi merkitään loman pitämisen ajankohta. Myös saatavien laskentaperuste (esim. tuntien määrä ja tuntipalkka tai lomapäivien lukumäärä) on hyvä ilmoittaa hakemuksella.

K: Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?

V: Liitä mukaan ainakin työsopimus, työtodistus ja viimeisimmät työnantajalta saamasi palkkalaskelmat (maksetut palkat 3 kuukauden ajalta ja jos mahdollista, laskelmat niiden saatavien osalta, joita haet palkkaturvana). Liitä mukaan myös mahdolliset työvuorolistat sekä lomasaatavalaskelma, mikäli tiedot eivät ilmene palkkalaskelmasta. Jos työnantajasi ei ole toimittanut kyseisiä asiakirjoja, mainitse siitä hakemuksessasi. Tiliotteita ei tarvitse liittää mukaan, palkkaturvaviranomainen pyytää niitä tarvittaessa. Palkkaturvaviranomainen voi tarvittaessa pyytää sinulta myös muita asiakirjoja, mikäli ne ovat tarpeen palkkaturva-asian selvittämiseksi.

K: En ole saanut työsuhteeseen liittyviä asiakirjoja työnantajalta. Miten toimin?

V: Mainitse hakemuksessasi, että työnantaja ei ole toimittanut asiakirjoja. Lähetämme hakemuksestasi lausuntopyynnön työnantajalle, jolloin meillä on mahdollisuus saada työsuhdettasi koskevia tietoja työnantajan lausunnossa. Voit pyytää apua myös työsuojeluviranomaiselta palkkalaskelmien ja muiden työsuhteesta johtuvien asiakirjojen saamiseen työnantajalta.  Lisätietoja löydät työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta. Jos saat hakemuksen käsittelyn aikana työnantajalta työsuhteeseen liittyviä asiakirjoja, toimita ne viipymättä palkkaturvaviranomaiselle.

K: Olen maksanut työnantajan kuluja omalla pankkikortillani. Voinko hakea niitä palkkaturvana?

V: Voit merkitä kyseiset saatavat palkkaturvahakemukseesi. Palkkaturvana voidaan maksaa työn suorittamisesta aiheutuneita matka- tai muita kustannuksia, joiden maksamisesta työnantaja on vastuussa, jos ne ovat luonteeltaan tavanomaisia ja määrältään kohtuullisia. ELY-keskus tutkii tällaiset tilanteet aina tapauskohtaisesti palkkaturvahakemuksen perusteella.

K: Voinko lähettää hakemuksen sähköpostilla?

V: Henkilötunnusta ja palkkatietoja tai muuta salassa pidettävää aineistoa ei suositella lähetettäväksi suojaamattomalla sähköpostilla. Voit kuitenkin lähettää hakemuksesi turvapostilla valitsemalla viestin vastaanottajaksi Uudenmaan ELY-keskus / Palkkaturva tai tilaamalla suojatun sähköpostiyhteyden osoitteesta [email protected]

K: Jos saatavia tulee lisää, teenkö uuden hakemuksen, vai voinko lisätä ne täydennyksenä alkuperäiseen hakemukseeni?

V: Alkuperäiseen hakemukseen ei voi lisätä uusia saatavia, vaan niistä on tehtävä aina uusi palkkaturvahakemus. Esimerkiksi jos alkuperäisellä hakemuksella on haettu vain elokuun palkkaa, tulee syyskuun palkkasaatavaa hakea uudella hakemuksella sen eräännyttyä maksettavaksi. Mikäli puolestaan olet merkinnyt haetun saatavan summan liian pieneksi tai suureksi, voit täsmentää uuden summan alkuperäiseen hakemukseen, koska kyse on samasta saatavalajista ja kertymisajasta.

K: Työnantajani on asetettu konkurssiin, miten toimin?

V: Konkurssipesän pesänhoitaja voi hakea palkkaturvaa työntekijöiden puolesta niin kutsutussa nopeutetussa palkkaturvamenettelyssä. Nopeutetussa menettelyssä ELY-keskus maksaa palkkaturvan konkurssipesälle, joka toimii palkanmaksajana työntekijöille. Saatavat pyritään maksamaan työntekijöille työsuhteiden päättyessä eli kahden viikon kuluessa konkurssin alkamisesta.

Jos konkurssipesä ei tee hakemusta tai ELY-keskus katsoo, ettei nopeutetulle menettelylle ole edellytyksiä, jätä oma hakemus saatavistasi. Saadaksesi tiedon siitä, tuleeko konkurssipesä hakemaan saataviasi nopeutetussa palkkaturvamenettelyssä, ole yhteydessä konkurssipesän pesänhoitajaan. 

B. Hakemuksen käsittelyyn liittyvät

K: Milloin saan päätöksen?

V: Käsittelyajat vaihtelevat mm. työnantajan tavoitettavuudesta riippuen, mutta ovat joka tapauksessa useita kuukausia. Valitettavasti voimme antaa ainoastaan arvion keskimääräisestä käsittelyajasta. Tarkempaa arviota yksittäisen hakemuksen päätösajankohdasta ei voida antaa ennen kuin käsittelyn loppuvaiheessa. Jos hakemuksesi jättämisestä on jo kulunut keskimääräinen käsittelyaika, voit tiedustella hakemuksesi tilannetta palkkaturvan asiakaspalvelusta.

K: Jätin hakemuksen, miten hakemuksen käsittely jatkuu?

V: Jos hakemustasi tarvitsee täydentää, lähetämme ennen kuulemisvaihetta sinulle täydennyspyynnön. Asian käsittelyn jouduttamiseksi, vastaa täydennyspyyntöön annetussa määräajassa.

Kirjaamisen ja mahdollisen täydentämisen jälkeen hakemuksestasi pyydetään lausuntoa työnantajalta. Jos yritys on konkurssissa, lausuntopyyntö toimitetaan konkurssipesälle. Jos työnantaja kiistää hakemiasi saatavia, sinulle varataan mahdollisuus antaa oma lausuntosi asiassa.

Ennen asian ratkaisua pyydämme päätöksen tekemiseksi tarvittavat lisäselvitykset eri tahoilta. Tässä vaiheessa sinulta voidaan vielä pyytää lisäselvitystä hakemistasi saatavista.

K: Tarvitseeko minun vielä toimittaa jotakin?

V: Mikäli hakemuksessasi on puutteita, lähetämme sinulle täydennyspyynnön. Tärkeintä on, että olet merkinnyt hakemukseesi mitä saatavia haet (esim. palkka, lomakorvaus, ylityökorvaus jne.), saatavien summat, sekä miltä ajalta ne ovat kertyneet. Tällöin saat hakemuksesi kyseisten saatavien osalta vireille. Voit toimittaa esimerkiksi liitteitä ja täydentää muita puuttuvia tietoja myös myöhemmin hakemuksen vireille tulon jälkeen. Hakemuksen ratkaisuvaiheessa sinulta saatetaan selvityspyynnöllä tiedustella hakemukseesi liittyviä tarkennuksia.

K: En ole saanut mitään kuittausta hakemuksestani. Miten voin varmistaa, että hakemukseni on saapunut perille?

V: Jos olet hakenut palkkaturvaa sähköisellä hakemuksella, tarkista asiointipalvelusta hakemuksen tiedoista, että hakemuksen tilana on Lähetetty. Tästä tiedät, että sähköinen hakemuksesi on vastaanotettu. Huomioi, että hakemus on tullut vireille asiointipalvelussa näkyvää vireillepanopäivää seuraavana arkipäivänä, jos hakemusta ei ole lähetetty arkipäivänä klo 16.15 mennessä.

Jos olet lähettänyt hakemuksen sähköpostilla, saat sähköpostikuittauksen hakemuksen onnistuneesta vastaanotosta. Jos olet toimittanut hakemuksesi postitse tai lähimpään TE-toimistoon tai ELY-keskukseen, voit tiedustella asiaa palkkaturvan sähköpostista tai puhelinpalvelusta.

K: Missä vaiheessa hakemukseni käsittely on?

V: Olemme yhteydessä sinuun, jos tarvitsemme lisäselvitystä tai esim. jos työnantaja kiistää lausunnossaan hakemiasi saatavia.

Jos tarvitset tarkempaa tietoa siitä, missä käsittelyvaiheessa hakemuksesi on, voit tiedustella sitä palkkaturvan asiakaspalvelusta. Päätöksen antamisajankohtaa kannattaa tiedustella vasta, jos hakemuksen jättämisestä on jo kulunut arvioitu keskimääräinen käsittelyaika, koska tarkempaa arviota päätöksentekoajankohdasta ei voida antaa kuin vasta käsittelyn loppuvaiheessa.

K: Voiko hakemukseni käsittelyä kiirehtiä?

V: Valitettavasti emme voi ottaa yksittäisiä hakemuksia käsittelyyn ns. jonon ohi, vaan hallintolain mukaisesti hakemusasioiden käsittelyn tulee olla tasapuolista. Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä.

K: Sain vastaselityspyynnön työnantajan lausunnosta, mitä se tarkoittaa?

V: Vastaselityspyyntö lähetetään, jos työnantaja on lausunnossaan kiistänyt haettuja saatavia tai lausunnossa on muuten esitetty seikkoja, joilla voi olla merkitystä asian ratkaisun kannalta. Vastaselityksessä sinulla on mahdollisuus kommentoida annettua lausuntoa ja siinä esitettyjä väitteitä. Lue työnantajan lausunto ja vastaselityspyyntö huolellisesti ja toimita vastaselityksesi annetussa määräajassa.

K: Havaitsen työpaikallani ongelmia työntekijöiden kohtelussa, palkkojen maksussa jne. Mihin otan yhteyttä?

V: Aluehallintoviraston työsuojelu voi tehdä tarkastuksen työpaikalla ja määrätä joissain tapauksissa esim. uhkasakon, mikäli työpaikalla on havaittavissa epäasiallista toimintaa. Lue lisää asiasta työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa:

C. Päätökseen liittyvät

K: Sain rahat tilille, mutta en tiedä mitä minulle on maksettu?

V: Päätös ja palkkalaskelma lähetetään kirjepostissa, joten saat ne muutaman päivän viiveellä. Päätöksestä näet sinulle maksetut saatavat ja palkkalaskelmalta bruttopalkasta tehdyt vähennykset. Jos et ole saanut asiakirjoja postissa, voit tiedustella niitä myös palkkaturvan sähköpostista tai puhelinpalvelusta.

K: Miksi hakemukseni hylättiin?

V: Lue päätöksen perustelut huolellisesti. Jos sen jälkeen sinulla on vielä kysyttävää, voit olla yhteydessä asian esittelijään (esittelijän yhteystiedot löydät päätöksen allekirjoitussivulta kohdasta Huomautukset).

K: Haluan hakea muutosta päätökseen, miten toimin?

V: Päätöksen liitteenä on ohjeet siitä, miten haet muutosta palkkaturvapäätökseen. Huomioi erityisesti muutoksenhaun määräaika.

D. Työnantajalle

K: Saimme postissa lausuntopyynnön hakemuksesta. Tarvitseeko työnantajan antaa lausuntoa ja mikä merkitys sillä on?

V: Lausunto on toivottavaa antaa aina, jotta palkkaturvaviranomainen voi ratkaista palkkaturva-asian asianmukaisesti. Myös lausunto siitä, että työnantaja on tarkistanut haetut saatavat ja että ne ovat perusteiltaan ja määriltään oikeita, on tärkeä asian käsittelyn kannalta. Jos lausunnossa kiistetään haettuja saatavia, tulee kiistäminen perustella ja liittää lausuntoon esimerkiksi palkkalaskelmat ja kuitit saatavien maksusta.

K: Mitä lausunnossa pitää olla?

V: Lausunnossa tulee ottaa kantaa lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin. Lausunnosta tulee käydä ilmi yrityksen nimi, hakemuksen diaarinumero sekä lausunnon antajan nimi, asema yhtiössä ja yhteystiedot. Jos lausunnon antajalla ei ole suoraan asemansa perusteella oikeus edustaa yhtiötä, tulee lausuntoon liittää lisäksi valtakirja.

K: Olemme antamassa lausuntoa palkkaturvaturvahakemuksesta, mistä saa neuvoja lausunnon antamista varten?

V: Voit kääntyä oman työnantajaliittosi puoleen. Myös asianajo- ja lakiasiaintoimistot avustavat palkkaturva-asioissa. ELY-keskus ei voi antaa ohjeita lausunnon tarkemmasta sisällöstä, koska se on asiassa päätöksen tekevä viranomainen.

K: En pysty työnantajana maksamaan palkkaturvapäätöksen velkaa kerralla. Miten toimin?

V: Voit hakea palkkaturvavelan maksulle lykkäystä Uudenmaan ELY-keskukselta vapaamuotoisella hakemuksella. Maksuhuojennushakemuksessa tulee ilmoittaa perusteet sille, miksi maksuhuojennusta haetaan sekä esittää ehdotus velan maksuaikataulusta. Hakemukseen tulee liittää selvitykset, joista käy ilmi työnantajan velka- ja varallisuustilanne. Ennen maksuhuojennushakemuksen laatimista ole yhteydessä palkkaturvapäätösten esittelijään (esittelijän yhteystiedot löydät päätöksen allekirjoitussivulta kohdasta Huomautukset).

K: Sain tiedon, että ulosottoviranomainen perii palkkaturvaa minulta/yhtiöltäni. Miten menettelen?

V: Palkkaturvapäätös voidaan antaa suoraan päätöksen antamisen jälkeen ulosottoviranomaiselle perittäväksi. Suoritukset tulee ensisijaisesti maksaa ulosottoon. Katso myös edellinen kysymys.

K: Miten tulorekisteri-ilmoitukset hoidetaan palkkaturvana maksettujen saatavien osalta?

V: Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt sijaismaksajana ilmoitukset tulorekisteriin palkkaturvana maksetuista saatavista. Työnantajan tulee lisäksi ilmoittaa sijaismaksajan maksamat palkat palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Ilmoittamisessa käytetään erityisiä, sijaismaksajatilanteisiin tarkoitettuja tulolajeja. Jos tarvitset lisätietoja tulorekisteri-ilmoittamisesta, tutustu Verohallinnon ohjeistukseen sijaismaksajan maksamista suorituksista tai ole yhteydessä Verohallinnon Tulorekisteri-yksikköön.

E. Ammattiliitolle

K: Olen jättänyt ammattiliiton palkkaturvahakemuksen työntekijöiden lukuun. Miten saan lisätietoja asian käsittelytilanteesta?

V: Voit olla yhteydessä palkkaturvan asiakaspalveluun sähköpostilla, turvapostilla (palvelu edellyttää rekisteröitymistä) tai puhelinpalvelun kautta ja kysyä lisätietoja.

K: Ammattiliitto on vastaanottanut palkkaturvapäätöksen. Toimittaako Uudenmaan ELY-keskus päätöksen tiedoksi myös työntekijöille?

V: Kun ammattiliitto on hakijana, toimittaa ELY-keskus päätöksen vain liitolle sekä työnantajalle tai muulle maksuvelvolliselle. Ammattiliiton vastuulla on toimittaa päätöstä koskevat tiedot työntekijöille.

F. Työnantajan konkurssipesälle

K: Tuleeko pesänhoitajan antaa lausunto palkkaturva-asiassa, vaikka konkurssipesä ei pysty selvittämään saatavien oikeellisuutta?

V: Uudenmaan ELY-keskus toivoo, että konkurssipesän pesänhoitaja antaa lausunnon kaikissa palkkaturva-asioissa. Jos lausuntoa on mahdotonta antaa esimerkiksi kirjanpidon puutteista johtuen, pyydämme ilmoittamaan myös tästä. Lausuntoa voi täydentää myöhemmin hakemuksen käsittelyn aikana, jos konkurssipesä saa lisäselvitystä asiaan.

K: Työntekijöiden irtisanomisaika on kulunut umpeen, onko palkkasaatavia silti mahdollista hakea nopeutetussa menettelyssä?

V: Konkurssipesän palkkaturvahakemus voidaan ottaa tapauskohtaisesti käsittelyyn myös irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Ole yhteydessä asian esittelijään tai palkkaturvan asiakaspalveluun.

K: Joudun tekemään konkurssipesän edustajana tulorekisteri-ilmoituksen ja tarvitsen tähän lisätietoja palkkaturvan osalta. Miten toimin?

V: Kaikki tarvittava tieto ilmoituksen tekemiseen on nähtävissä palkkaturvapäätökseltä. Jos tarvitset lisätietoja tulorekisteri-ilmoittamisesta, tutustu Verohallinnon ohjeistukseen tai ole yhteydessä Verohallinnon Tulorekisteri-yksikköön.


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Puhelinpalvelu
0295 020 020 arkisin ma - pe klo 12-15

Sähköposti
[email protected]

Turvaviestipalvelu (vaatii rekisteröitymisen)

Postiosoite
Uudenmaan ELY-keskus / Palkkaturva
PL 54, 00521 Helsinki

Päivitetty: 17.10.2023