ETNO – Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Hyvien väestösuhteiden edistäminen kuuluu ELY-keskusten tehtäviin. Sitä varten ELY-keskukset asettavat neljäksi vuodeksi kerrallaan alueelliset Etnisten suhteiden neuvottelukunnat (Etno). Tämänhetkinen toimikausi on 2020–2024. Oikeusministeriö vastaa valtakunnallisen Etnon ja alueellisten asettamisesta ja sekä toiminnan ohjaamisesta ja koordinoinnista.

Alueelliset etnisten suhteiden neuvottelukunnat:

  • Etelä-Suomen Etno: Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi
  • Länsi-Suomen Etno: Varsinais-Suomi ja Satakunta
  • Pirkanmaan ja Keski-Suomen Etno
  • Itä-Suomen Etno: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo
  • Pohjanmaan Etno: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa
  • Pohjois-Suomen Etno: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
  • Lapin Etno: Lappi

Etnon tehtävistä, toiminnasta ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksessa (771/2015).

Etno on asiantuntijaverkosto

Alueellisessa Etnossa voivat olla edustettuina esimerkiksi alue- ja paikallishallinnon viranomaiset, maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä edustavat järjestöt sekä työelämän ja elinkeinoelämän osapuolet. ELY-keskukset voivat tämän lisäksi nimittää alueelliseen Etnoon asiantuntijajäseniä.

Etnon tarkoitus on edistää vuoropuhelua

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden, työelämän sekä kansalaisjärjestöjen välillä. Alueellisessa Etnossa seurataan etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa. Etno tavoittelee sitä, että eri väestöryhmien välinen asenneilmapiiri yhteiskunnassa olisi myönteinen.

Etno voi antaa lausuntoja tai tehdä suosituksia ja aloitteita esimerkiksi maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi. Etnolla ei kuitenkaan ole päätös- tai toimeenpanovaltaa, joten sen tekemät ehdotukset eivät ole lainsäädännöllisesti sitovia.

Lisätietoa

Lisätietoja oman alueesi Etnosta löydät kyseisen ELY-keskuksen omilta sivuilta!

Hyvät väestösuhteet -hanke 

Hyvät väestösuhteet ja yhdenvertaisuus ovat kotoutumisen edellytyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti vuonna 2023 yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja oikeusministeriön kanssa valmistellun Hyvät väestösuhteet -hankkeen. Hanke on jatkoa oikeusministeriön rahoittamalle Hyvien väestösuhteiden edistämisen pilottihankkeelle (18.10.2021-30.6.2023), jolla toimeenpantiin Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa.

Jatkohankkeen tavoitteena on vahvistaa hyvien väestösuhteiden edistämistä osana kotoutumista edistävää työtä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, jotta kuntien edellytykset vastaanottaa pakolaisia vahvistuvat. Rasisminvastainen toiminta sisältyy läpileikkaavasti hankkeen hyviä väestösuhteita edistävään työhön. 

Lisätietoja:

Lue lisää:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 19.03.2024