MAAMERI – Tietoperustan vahvistaminen rannikkovesien tilan parantamiseksi Saaristomeren alueella

Auringonnousu uimarannalla, kuva Irma Puttonen

Hankkeen yhteenveto

MAAMERI-hanke on osa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa Veden vuoro (2019–2023). Hankkeessa parannetaan ymmärrystä siitä, miten mereen tulevassa ravinnekuormituksessa tapahtuvat muutokset sekä sedimentissä jo olevat ravinnevarastot vaikuttavat Itämeren ekosysteemiin. Aiemman tietopohjan ja hankkeessa tuotettavan uuden tiedon avulla kehitetään työkaluja vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.

​Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankkeessa ovat mukana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Hankkeen keskeiset tavoitteet

  • Parantaa edellytyksiä arvioida vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden vaikuttavuutta Saaristomeren alueella.
  • Tuottaa uutta tietoa siitä, miten ravinnekuormituksen muutokset näkyvät Saaristomeren tilassa sen eri osissa.
  • Vahvistaa työkalujen ml. Saaristomeren alueen kokonaiskuormitusmallin (Saaristomerimalli) tarkkuutta ja käytettävyyttä työkaluna ravinnekuormituksen ja vesienhoidon tehostamisohjelman toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa.

Hankkeen tärkeimmät tulokset

  • Saaristomerelle määriteltyjen kuormitusvähennystavoitteiden tarkentaminen.
  • Saaristomerimallin vahvistaminen osana vesien- ja merenhoidon mallijärjestelmää.
  • Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden vaikuttavuusarvioinnin tukeminen pitkällä aikavälillä.

MAAMERI-hanke Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistuu Saaristomeren rannikkovesien sekä valuma-alueen jokivesien vedenlaadun, sedimenttien, pohjaeläinten ja virtaaman seuranta-aineistojen kokoamiseen ja yhdistämiseen. Työhön kuuluu myös riittävän tarkkojen satelliittiaineistojen hankinta. Vesien tilan analyysissä hyödynnetään olemassa olevaa tietoa sekä tässä hankkeessa tuotettavaa uutta tietoa.

Hankkeessa arvioidaan kipsinlevityksen vaikutuksia veden laatuun jokivesissä kipsin levitysalueella sekä Saaristomeren rannikkovesialueella. Koottujen tietojen perusteella arvioidaan valuma-alueelta tulevan kuormituksen muutoksia sekä muutosten vaikuttavuutta meren tilaan. Tavoitteena on vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi rakentaa menetelmä, jolla vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan tulevaisuudessa seurata nykyistä tarkemmin.

Hankkeessa vahvistetaan ja täydennetään Saaristomerimallin tietopohjaa yhdistämällä kaukokartoitusaineistoja sekä käsinäytteenoton ja automaattimittausten tuloksia. Saaristomerimallin luotettavuutta ja tarkkuutta parannetaan kehittämällä mallin rakennetta ja käytettävyyttä. Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistuu myös mallin sisäisen fosforikuormituksen arvion tarkentamiseen.

Aikataulu

Hankeaika on 1.3.2020 –31.12.2022.

Ympäristö- ja muut vaikutukset

Hankkeen tärkeimmät lopulliset hyödynsaajat ovat Itämeren tilasta riippuvaiset ekosysteemipalvelut ja elinkeinot sekä meriluonto. Parantuneesta ravinteiden kokonaiskuormitusmallista hyötyvät alueelliset ympäristöviranomaiset, joiden työtä se helpottaa, sekä viime kädessä rannikkoekosysteemi päästövähennystoimien tehostuneen kohdentumisen seurauksena.

Resurssit

Hankkeen kokonaisrahoitus on 2 200 000 €, ja sitä rahoittavat ympäristöministeriö ja kaikki hankepartnerit. 

Lisätietoa:

Vesien- ja merensuojelun asiantuntija Irma Puttonen
[email protected], puh. 0295 022 801

Vesiyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Päivitetty: 22.12.2022