Navigointivalikko
KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLK Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö

Kaakkois-Suomen ELY-keskus suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä maakuntien liittojen ja kuntien kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Kaakkois-Suomen erityispiirteenä työtä tehdään myös kansainvälisen liikenteen edellytysten turvaamiseksi. LJS kytkeytyy kiinteästi maakuntakaavoihin ja kuntien maankäytön suunnitteluun. Näin ollen sen on tuettava alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista.

Liikennejärjestelmätyöhön liittyy kiinteästi joukkoliikenteen suunnittelu, liikenneturvallisuustyö ja liikkumisen ohjauksen tukeminen. Liikenneturvallisuustyö on merkittävässä roolissa LJS:ssä painottuen kuntatasolle. Vuoden 2016 keväästä alkaen Kymenlaakson LJS-työhön on lisätty uutena tasona Kouvolan ja Kotkan seutukuntatyö. Seutukuntatyössä keskitytään seudulliseen LJS-työhön liittämällä tiiviimmin liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja maankäyttö seutukunnan alueen suunnitteluun sekä kuntien hallintokuntien päivittäiseen työhön. Vastaavaa kuntatason yhteistyötä toteutetaan Etelä-Karjalan maakunnallisessa LJS-työssä ja sen kokouksissa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen molemmissa maakunnissa (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) tehdään jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. Tämä mahdollistaa kaikki liikennemuodot kattavan liikennejärjestelmätyön ja valtakunnallisten liikenteen strategioiden sekä tavoitteiden jalkauttamisen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edellinen liikennestrategia valmistui syksyllä 2014 ja se päivitettiin keväällä 2020. Etelä-Karjalan liikennestrategian päivitys valmistui keväällä 2020 Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyön rinnalla. Kymenlaakson liikennestrategia on valmistunut syksyllä 2015. Liikennestrategiatyö mahdollistaa ELYn ja maakuntien lyhyen aikavälin toimenpiteiden toteutusohjelmien sisällön määrittämisen.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen käytäntöön vienti

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liikenne 12 on laadittu parlamentaarisessa ohjauksessa vuosille 2021–2032. Suunnitelma on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa 2021 ja siihen liittyvä investointiohjelma tulee lausunnoille kesän aikana.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistuttua siirrytään kohti suunnitelman toteutusvaihetta, joka näkyy suunnitelman mukaisina painotuksina liikennejärjestelmätyössä, investointiohjelmassa ja erilaisissa teemakohtaisissa rahoituksissa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennestrategia päivitettiin alueen toimintaympäristön muutosten, tavoitteiden sekä toiminnallisten ja infrastruktuurihankkeiden osalta, ja se valmistui loppukeväällä 2020.  Ajantasaisella liikennestrategialla haluttiin tukea valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa. Strategiassa on huomioitu Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteet, ja siinä on esitetty hankkeiden sekä toiminnallisten toimenpiteiden vaikutus valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan alueemme liikennejärjestelmään kohdentuvia toimenpiteitä ja edistämme suunnitelman tavoitteita yhteistyössä alueen maakuntien, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Alueemme jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä voimme edistää liikennejärjestelmän tilaa ja jälleen vaikuttaa vuosina 2024–2025 tehtävässä Liikenne12 -suunnitelman päivitystyössä.