Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

 

Avaa chat-ikkuna

Uutisia -Ympäristö

null Uusi vesiensuojelua edistävä tietoaineisto suojavyöhykkeistä käyttöön tukihaussa 2024

Uusi vesiensuojelua edistävä tietoaineisto suojavyöhykkeistä käyttöön tukihaussa 2024

Suojavyöhykkeitä kohdennetaan jatkossa entistä enemmän siten, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita vesiensuojelun kannalta. Uusi aineisto suojavyöhykkeiden kohdentamisesta otetaan käyttöön vuoden 2024 maataloustukien haussa.

Suojavyöhykkeet ovat vesistöjen varsille perustettavia pysyviä nurmikasvustoja, joiden avulla vähennetään vesistöihin kohdistuvaa maataloudesta aiheutuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Nyt valmistuneen kehittämishankkeen ansiosta on luotu kartta-aineisto, joka tunnistaa ne peltolohkot, jotka edistävät tehokkaimmin vesien suojelun tavoitteita. Suojavyöhykkeiksi suositeltuihin paikkoihin voi tutustua ArcGis Online palvelussa. 

Aineisto on suunniteltu niin, että suojavyöhykkeitä voi perustaa pellolle, joka sijaitsee vesistön varrella, pohjavesialueella, Natura-alueella, kosteikkojen reuna-alueella, merenrannalla, merkittävällä tulvariskialueella tai lohkolla, joka on erittäin eroosioherkkä. Eroosioherkät lohkot on tunnistettu peltolohkojen eroosioherkkyyttä kuvaavan RUSLE-mallin avulla. 

Kuluva CAP-kausi käynnistettiin rajatummalla kohdentamisaineistolla. Uusi aineisto täydentää CAP-kauden alussa käytössä ollutta kohdentamisaineistoa, ja aineisto sisältää jatkossa muun muassa merenrannat. Suojavyöhykkeitä ilmoitettiin vuoden 2023 tukihaussa lähes 13 000 hehtaarille, ja niitä ilmoitti noin 3500 maatilaa. CAP-suunnitelman tavoitteena on, että Suomessa on suojavyöhykkeitä 42 000 hehtaarilla vuonna 2027.

Aineisto laadittiin laajassa hallinnonalojen välisessä yhteistyössä, jotta se täyttäisi niin vesiensuojelun kuin maataloustukien vaatimukset ja toimeenpano maanviljelijöiden käyttämään VIPU-sovellukseen olisi mahdollisimman sujuvaa. Aineiston varsinainen kehitys ja mallinnus tehtiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksessa. Ohjausryhmässä oli mukana ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Lisäksi hankkeen aikana käytiin vuoropuhelua tuottajien kanssa.

Suojavyöhykkeet on Suomen CAP-suunnitelman toimenpide, jonka tavoitteena on ensisijaisesti edistää vesien suojelua ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Lisäksi suojavyöhykkeet ehkäisevät eroosiota sekä parantaa monimuotoisuutta.

Lue lisää

Uusi vesiensuojelua edistävä tietoaineisto suojavyöhykkeistä käyttöön tukihaussa 2024, ympäristöministeriön tiedote 14.11.2023 (ym.fi)

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

[email protected]   
(Liitteiden maksimikoko yht. 35 Mt)

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 9.00 - 12.00

Lue lisää neuvonnasta

Oikopolut
Muualla verkossa