Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi

Suuret tieverkon investointihankkeet etenevät valtakunnallisin päätöksin, niin suunnittelun kuin rakentamisen osalta. Suunnittelurahoituksen kohdentamisesta päättää Liikennevirasto ja rakentamispäätökset tekee eduskunta hyväksyessään hankkeet valtion talousarviosta rahoitettaviksi.

Perusväylänpidon teemaohjelmat ohjelmoidaan ja päätetään valtakunnallisesti Liikennevirastossa tai liikenne- ja viestintäministeriössä, joten ne ovat verrattavissa tieverkon suuriin kehittämishankkeisiin. Teemat sisältävät useita pienempiä, eri puolilla maata sijaitsevia, vaikutuksiltaan samankaltaisia hankkeita. Esimerkiksi keskikaiteellisten ohituskaistaosuuksien rakentamista pääteillä on toteutettu teemahankkein.

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma on merkittävin nyt käynnissä oleva teemaohjelmakokonaisuus. Kaikkiaan 600 miljoonan euron ohjelmasta noin puolet kohdistuu tieverkolle. Kaakkois-Suomen tieverkolle saatiin tätä rahoitusta 18 miljoonaa euroa.

Teemaohjelmatyyppisiä hankekokonaisuuksia voi sisältyä myös EU-ohjelmiin. Kaakkois-Suomen ENI-ohjelmasta rahoitetaan vuosina 2018–2022 rajan sujuvuutta parantavia liikennehankkeita rajanylityspaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Alueellisina perusväylänpidon investointeina voidaan toteuttaa pieniä liikenneturvallisuutta ja paikallista sujuvuutta parantavia hankkeita. Niiden valinnasta päätetään yhteistyössä ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen kanssa. Tarpeita on käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden moninkertainen määrä. 

Pääosa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen käytettävissä olevasta perusväylänpidon rahoituksesta kohdistuu tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaamiseen, muun muassa teiden talvihoitoon, sekä nykyisen tieverkon ylläpitoon, kuten päällysteiden uusimiseen ja siltakorjauksiin. 

Suunnitteilla olevat tiehankkeet

Rakenteilla olevat tiehankkeet 2018-2019

Päivitetty