Navigointivalikko
VAR ELY-keskuksen ja poliisin yhteinen jätekuljetusten valvontakampanja

ELY-keskuksen ja poliisin yhteiset jätekuljetusten tehovalvontapäivät

(Tätä sivua ei enää päivitetä. Tämä yhden vuoden hanke päättynyt vuonna 2016)

Uudenlaista yhteistyötä ja valvontaa

Osana jätekuljetusten valvonnan kehittämishanketta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteutti yhdessä Lounais-Suomen poliisin kanssa kaksi jätekuljetusten tehovalvontapäivää, joista toinen järjestettiin toukokuussa ja toinen syyskuussa 2016. Tehovalvontapäivien tavoitteena oli selvittää tien päällä mm. miten jätteenkuljettajat noudattavat kuljetuksiin liittyviä säädöksiä. Jätekuljetuksia liikkuu Lounais-Suomen teillä satoja, joten niillä on keskeinen merkitys jätehuollon toteutumisen kannalta. 

Valvontapäivinä ELY-keskuksen valvojat jalkautuivat yhdessä poliisin kanssa tien päälle tarkistamaan jätekuljetusajoneuvoja. Tarkastuspisteitä oli molempina päivinä viisi. Toukokuun valvontapäivänä tarkastuspisteet sijaitsivat Turun ja Porin alueella. Syyskuun valvontapäivänä suunnattiin Saloon ja Raumalle. Tarkisuspisteet sijaitsivat reiteillä, joilla kulkee runsaasti jätettä kuljettavaa raskasta liikennettä. Poliisi teki kullekin ajoneuvolle tavanomaisen tarkastuksen, jonka jälkeen ELY-keskuksen valvojat tarkistivat vielä kuljettajien otteet jätehuoltorekisteristä sekä siirtoasiakirjat.

Jätelain (646/2011) mukaan ammattimaisesti jätettä kuljettavan toiminnanharjoittajan tulee kuulua jätehuoltorekisteriin. Tehovalvontapäivien aikana pysäytettiin yhteensä 94 jätettä kuljettanutta ajoneuvoa. Puutteita havaittiin runsaasti. Yhteensä 26 toiminnanharjoittajaa ei ollut rekisteröinyt jätehuoltorekisteriin, vaikka rekisteröityminen on jätelain mukaan pakollista. Lisäksi rekisteriin kuuluvien toiminnanharjoittajien kuljettajista 19:ltä puuttui ote jätehuoltorekisteristä.

Kun kuljetetaan vaarallisia jätteitä, sako- tai umpikaivolietteitä, hiekan- tai rasvanerotuskavojen lietettä tai pilaantunutta maa-ainesta, jätehuoltorekisteriotteen lisäksi tulee kuormasta laatia myös siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan vaativia jätelajeja kuljettavia ajoneuvoja pysäytettiin valvontapäivinä yhteensä 46, joista vain 25:llä oli siirtoasiakirja mukanaan. Erityisesti rakennus- ja purkujätettä sisältävistä kuormista siirtoasiakirja puuttui usein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jätekuljetusasiakirjojen lisäksi poliisi havaitsi kuljetuksissa puutteita muun muassa kuormien sitomisessa sekä ajoneuvojen kunnossa. Huonosti sidottuja tai puutteellisesti merkittyjä kuormia sekä ylikuormaa havaitaan poliisin mukaan jonkin verran. Tilanne on poliisin mukaan jätekuljetusten osalta kuitenkin parantunut huomattavasti viime vuosina.

Jätekuljetuksia valvotaan jatkossakin

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteutti alueellaan vastaavan jätekuljetusten valvontaiskun syksyllä 2015. Muuten tien päällä tapahtuvaa, erityisesti jätekuljetuksiin kohdistuvaa valvontaa ei ole juurikaan tehty ELY-keskuksen toimesta aiemmin. Valvontapäivien tulokset kuitenkin osoittavat, että kenttävalvonta on aiheellista.

Kokemukset kenttävalvonnasta olivat erittäin positiivisia. Yhteistyö poliisin kanssa sujui hyvin ja sitä tullaan jatkamaan. Vastaavaa kampanjamuotoista valvontaa tehdään jatkossakin. Jätekuljetusten valvontahanke edisti valvonnan toteutumista ja jätekuljetuksiin kohdistuvaa valvontaa tullaankin tulevaisuudessa tekemään muun raskaan liikenteen valvonnan ohessa. Tietoisuus jätekuljetuksiin liittyvistä säädöksistä lisääntyi sekä viranomaisten että kuljettajien keskuudessa.

Tietoa ja tiedotusta jätekuljetussäädöksistä

Yksi valvontapäivien ja koko jätekuljetusten valvonnan kehittämishankkeen tavoitteista oli tietoisuuden lisääminen jätekuljetusten merkityksestä ja niitä koskevista säädöksistä. Heti valvontapäivien jälkeen julkaistiin tiedotteet ELY-keskuksen verkkosivuilla, joissa tuotiin esiin tuloksia. Lisäksi ensimmäisen valvontapäivien jälkeen toiminnanharjoittajia tiedotettiin jätekuljetuksia koskevista säädöksistä. Hankkeen päätteeksi julkaistiin vielä sähköinen raportti tuloksista ELY-keskusten Näkymiä-julkaisusarjassa.

Hankkeen valmistelun aikana kävi ilmi, että jätekuljettajat tai viranomaiset eivät tunne kattavasti jätekuljetuksia koskevia säädöksiä kuten rekisteröintivelvollisuutta. Valvontapäivistä saatujen kokemusten mukaan moni kuljettaja ei edes tiedä jätehuoltorekisteristä tai velvollisuudestaan liittyä siihen. Onkin todennäköistä, että kuljetusalalla on runsaasti toiminnanharjoittajia, jotka kuljettavat jätteitä, mutta ovat tietämättömiä velvollisuudestaan rekisteröityä jätehuoltorekisteriin. Sekä kenttävalvonta että tiedotus jätekuljetuksia koskevista säädöksistä onkin tärkeää jatkossakin.


Lisätietoja jätekuljetusten valvonnasta ja jätehuoltorekisteristä:
Marja-Riitta Koivisto, tarkastaja, [email protected]

Kuvat: Saila Porthén ja Maria Hughes 

Päivitetty: 22.04.2022