Navigointivalikko
ELY-keskusten valtakunnallisesti keskitetyt tehtävät

ELY-keskusten valtakunnallisesti keskitetyt tehtävät

Keskitetyt tehtävät tekstimuodossa liitetiedostona (pdf)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

ELY-keskus

Kansainvälistymisavustukset yritysten yhteishankkeisiin ja niiden hankekäsittely - vientiverkostohankkeet, vientirenkaat ja kumppanuusohjelmat Varsinais-Suomi
European Enterprise Network, maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille Varsinais-Suomi
Ulkomaalaislaissa tarkoitetut elinkeinonharjoittajan oleskeluluvat Uusimaa
Palkkaturva Uusimaa
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa) Etelä-Savo
Laivanrakennuksen innovaatiotukitehtävät Varsinais-Suomi
Toimiala online pääkäyttäjätehtävät ja alueelliset kehitysnäkymät Varsinais-Suomi

Alueellisia kuljetustukia koskevat tehtävät

Pohjois-Pohjanmaa

 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

ELY-keskus

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimeenpanotehtävät, valtakunnallisten hankkeiden toimeenpano ja koordinointi Häme
Porotalouden kansalliset ja EU-osarahoitteiset tuet Lappi
Patoturvallisuuden viranomais- ja kaivospatojen asiantuntijatehtävät Kainuu
Vantaanjoen vesistön tulvariskien hallintatehtävät Häme
Kokemäenjoen vesistön tulva- ja kuivuusriskien hallintatehtävät Varsinais-Suomi
Kymijoen ja Vuoksen vesistöjen tulvariskien hallintatehtävät sekä valtiolle kuuluvat tehtävät Päijänteen ja sen alapuolisen Kymijoen vesistöalueen osalta Kaakkois-Suomi
Suomen ja Venäjän rajavesistöjä koskevaan sopimukseen sekä Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöä koskevaan sopimukseen liittyvät tehtävät Kaakkois-Suomi
Suomen, Norjan ja Venäjän välillä Inarijärven säännöstelemistä tehtyyn sopimukseen sekä Suomen ja Ruotsin välillä tehtyyn rajajokisopimukseen liittyvät tehtävät Lappi
Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen edellyttämät valvontatoimet Uusimaa
Kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta säädetyn lain mukaiset tehtävät Varsinais-Suomi
Rajajokien (Tenojoki, Näätämönjoki, Tornionjoki) kalataloustehtävät Lappi
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma Etelä-Pohjanmaa
Vesistöjen syvyyskartoituksen koordinointi Pohjois-Savo
Valtion vesirakenteiden kunnossapidon ja luvanhaltijana toimimisen asiantuntijatehtävät Etelä-Pohjanmaa
Peltojen vesitalouden hallintaan liittyvät asiantuntijapalvelutehtävät Etelä-Pohjanmaa
Vesien- ja merenhoitosuunnitelmiin liittyvien kalastusasioiden suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät koordinointitehtävät Varsinais-Suomi
EU-kalastuksenvalvonnan tietojärjestelmien kehittämistyö Varsinais-Suomi
Rakennettujen vesistöjen kunnostuksen koordinointi Pohjois-Pohjanmaa
Saimaan uhanalaisten kalakantojen ohjelmien laatiminen ja toimeenpano Pohjois-Savo

Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

Pohjois-Savo
Vesihuoltopalvelutehtävät Etelä-Savo
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) ja kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (KISS2030) toimeenpanoon liittyvät tehtävät Pohjois-Pohjanmaa

 

Ympäristöministeriön hallinnonala

ELY-keskus

Jätelain mukainen jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Pirkanmaa
Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus Pirkanmaa
Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi Pirkanmaa
Meluntorjunnan asiantuntija- ja kehittämistehtävät Uusimaa
Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät, Saaristomeren biosfäärialueen hallinnointi Varsinais-Suomi
Merenhoidon koordinointi Varsinais-Suomi
Etelä- ja Länsi-Suomen jätehuollon edistämisen koordinointi Pirkanmaa
Pilaantuneiden alueiden selvittäminen ja puhdistaminen (Maaperä kuntoon) Pirkanmaa
Öljysuojarahaston JASKA-hanke Pirkanmaa
Suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden selvittäminen ja kunnostaminen (KAJAK) Pirkanmaa
Metsä- ja kemianteollisuuden ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät Kaakkois-Suomi
Haitallisten aineiden valvontaan liittyvät tehtävät (kemikaalilaki) Kaakkois-Suomi
Saimaannorpan suojelu Etelä-Savo
Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hallinnointi ja ENCORE-koordinointi Pohjois-Karjala
Ympäristökasvatuksen yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät Keski-Suomi
Öljyvahinkojen torjunnan teknologian kehittäminen ja valtakunnallinen varallaolo Etelä-Pohjanmaa
Turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävät Pohjois-Pohjanmaa
Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävät Kainuu
Arktisen ympäristöyhteistyön asiantuntijatehtävät Lappi
Luonnonsuojelulaissa säädetyt lajisuojelun lupia koskevat tehtävät Varsinais-Suomi
Hydrologisen tiedontuotannon koordinointi ja hydrologisen omaisuuden keskitetty hoito Etelä-Pohjanmaa
Valtion vesirakenneomaisuuden keskitetty hoito ja koordinointi Etelä-Pohjanmaa
Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA Häme

 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

ELY-keskus

Liikenteen asiakaspalvelutehtävät, erikoiskuljetusluvat, tienvarsimainonnan poikkeusluvat ja palvelukohteiden opastus, johto- ja kaapeliluvat, liittymäluvat sekä tieperinnetoiminta Pirkanmaa
Tien kunnossapitoon liittyvät vahingonkorvausasiat sekä maantiealueille jätettyjen ajoneuvojen siirtoasiat Lappi
Saariston yhteysalusliikenteeseen ja maantielauttaliikenteen hankintaan ja palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät Varsinais-Suomi
Vähäliikenteisen tieverkon hallinnan koordinointi ja yksityistieavustus-toiminnan kehittäminen Keski-Suomi
Valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän (Vallu) kehittäminen ja järjestelmän pääkäyttäjyys joukkoliikenteen osalta Uusimaa

 

Päivitetty: 19.10.2023