Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman taustaa

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta toteutetaan myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Kolmivuotisen kokeiluohjelman kokonaisrahoitus on 12,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt kokeiluohjelman hallinnointi- ja toimeenpanotehtävät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Kokeiluohjelman rahoitus pohjautuu toukokuussa 2016 hyväksyttyyn Valtioneuvoston asetukseen 382/2016 (Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta).

Kokeiluohjelman tavoitteet

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.


Ajankohtaista

TEM:n kiertotalouden investointituki https://tem.fi/kiertotaloustuki on nyt haettavana. Kiertotalouden investointituella pyritään kannustamaan yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään uutta kiertotalouden mukaista toimintaa investoinneilla tai aloittamaan investoinnin suunnittelu. Tuen odotetaan myös kannustavan yhteistyökumppaneiden hakemiseen eri sektoreilta ja erilaisista toimintaympäristöistä, jotta kiertotalouden materiaalivirrat ja asiakastarpeet saadaan kohtaamaan.

Kiertotaloustuki on ns. de-minimis –muotoista rahoitusta eli sitä voidaan myöntää yritykselle max. 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Investointihankkeissa tukea voi saada 25 % kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja potentiaaliset hakijat voivat kysyä suoraan Tuula Savola, 050 4705147, tuula.savola@tem.fi tai Ulla Palanderilta / TEM puh. 029 5049235 .

Kokeiluohjelma vauhditti kiertotalouden yrittäjyyttä

Valtakunnallinen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma toi vuosina 2016-2018 uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille ympäristöalan yrityksille. Ohjelman avulla on käynnistynyt lähes 40 biomassojen käsittelyn, kierrätyslannoitteiden tuotannon tai vesienpuhdistuksen pilottia eri puolille Suomea. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on vauhdittanut kehitystä, jossa aiemmin jätteenä pidetystä materiaalista tulee hyödyllinen raaka-aine. Ohjelmasta suunnattiin yhteensä 8,2 miljoonaa euroa 39 tutkimus- ja kehityshankkeeseen eri puolille Suomea. Rahoituksen turvin yritykset ovat voineet testata tuotteitaan ja palvelujaan ennen niiden laajamittaista käyttöönottoa. Kokeiluohjelman loppuseminaari järjestetään 26.3.2019 Helsingissä. Lue koko tiedote.

Uusia hankepäätöksiä ei enää tehdä

Kokeiluohjelman toteutuksessa ollaan siinä vaiheessa, että uusia hankehakemuksia ei enää voi jättää, eikä uusia hankepäätöksiä enää tehdä. Käynnissä olevat hankkeet jatkuvat edelleen ja hankkeita voidaan toteuttaa enintään elokuun loppuun 2020 saakka.

Muutoshakemusasioissa ja muissa hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Hanna Mäkimantilaan ja maksuhakemuskysymyksissä Raija Siltaseen.

Kiertotalouden läpimurto ja vesistöt kuntoon -tuloskiertue starttaa

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman, RAKI2- sekä meren- ja vesienhoidon kärkihankerahoituksen avulla on käynnistynyt lähes 100 kokeilua sekä tutkimus- ja kehittämishanketta.

Hankkeiden avulla kehitetään ravinteiden kierrätysratkaisuja lannan ja muiden eloperäisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi uusilla tavoilla sekä edistetään vesiensuojelutoimia etsimällä uusia innovatiivisia tapoja vähentää vesistöjen sisäistä ja ulkoista kuormitusta luonnonmukaisin ja kustannustehokkain keinoin.

Hankkeet esittäytyvät ravinteiden kierrätyskiertueella seuraavasti:
30.1.2019 Joensuu, Tiedepuisto: biokaasutus, urbaanit ravinnekierrot, vesien puhdistaminen, metsätalous, yrityssymbioosit

Kiertueen järjestää: ympäristöministeriö

Tarkemmat ohjelmat ja lisätiedot löytyvät:
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Ravinteiden_kierratyksen_edistamista_ja_Saaristomeren_tilan_parantamista_koskeva_ohjelma/Tuloskiertue (ym.fi)

Viimeisimmän hakukierroksen tulos

Kokeiluohjelman viimeinen haku umpeutui 1.10.2018. Käsittelyyn jätettyjen hakemusten yhteisbudjetit ovat noin 5 M€ ja tukea niihin haetaan ohjelmasta noin 2,9 M€:a. Kappalemääräisesti hakemuksia saapui 13.

Kaikki käsittelyyn jätetyt hakemukset käsitellään valintaryhmän toimesta loka-marraskuun vaihteessa. Kaikille hankehakijoille ilmoitetaan käsittelyn tulos kokouksen jälkeen.

Päätökset hankehakemuksille tehdään tämän vuoden aikana.

Huomio: Valintajaksoajankohdat vuodelle 2018 ovat päivittyneet

Käynnissä on tämän ohjelman viimeinen toteutusvuosi. Nyt on kuitenkin vielä mahdollisuus hakea tukea pilotointiin ja uuden kehittämiseen. Uusia hakemuksia toivotaan vielä runsaasti lisää. Ohjelman viimeiset valintajaksot päättyvät 30.4. ja 1.10. klo 16.15.

Käsiteltäväksi jätettävät hanke- ja maksatushakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisen asiointipalvelun osoite on http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa. Asiointipalvelussa tulee käyttää yleistä sähköistä asiointilomaketta (yritys, yhdistys tai toiminnanharjoittaja).

Oletko järjestämässä ravinnekierrätykseen, yritysten kehittämiseen ja/tai hankerahoitukseen liittyvää tilaisuutta alueellasi?

Yhteystiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila, puh. 0295 027 701, s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ilmaista tukea hankesuunnitteluun

Mikko Rahtola on aloittanut 2016 työn koordinaattorina hallituksen kärkihankkeessa "Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II". Työn yhtenä tarkoituksena on varmistaa että "Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan" saadaan kiinnostavia hankehakemuksia, joissa aiemmin tutkittu tieto ja hankkeesta saatujen tulosten soveltaminen on otettu mahdollisimman hyvin huomioon. Mikon kanssa kannattaa sopia tapaamisesta ja saada ilmaista palautetta hankehakemukseen jo hyvissä ajoin ennen sen jättämistä hankehakuun. Yhteystiedot: mikko.rahtola@luke.fi tai p. 0295324701

Tiedote 16.6.2017 Ravinteiden kierrätyksen kärkihankerahoituksella kokeiluja ja uutta yritystoimintaa
Uutinen 12.9.2016Maaseudun tulevaisuus 12.9.2016: Lannan ja biojätteen hyödyntäjille tarjolla miljoonia (pdf, 188 kt)
Uutinen 23.6.2016 Ravinteiden kierrätys käytäntöön! (Biotalous.fi)
Tiedote 16.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa
Tiedote 16.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku auki – jaossa 12,4 miljoonaa uusiin ratkaisuihin (mmm.fi)

Katso myös videot:

 

Päivitetty

Yhteystiedot

Hanna Mäkimantila
Kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 701

Maksatusasioissa ota yhteyttä:

Raija Siltanen
Maksatusasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 686

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa