Navigointivalikko

Julkisen hallinnon uudistaminen vuoteen 2030

”Julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa” on Julkisen hallinnon strategiassa määritelty lupaus yhteiskunnalle. Julkisen hallinnon strategia (JHS) on suomalaisen hallinnon uudistamisen kehys, joka ohjaa ja vahvistaa koko julkisen hallinnon uudistamista.

Toimiva julkinen hallinto on keskeinen osa toimivaa demokratiaa ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Yhtenäinen ja määrätietoinen uudistaminen sujuvoittaa arjen palveluita, turvaa oikeusvarmuuden yhteiskunnassa ja luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille. Toimintaympäristön muutos, erilaiset kriisit ja poikkeustilanteet haastavat jatkossakin julkista hallintoa ja näin myös ELY-keskuksen ja KEHA-keskuksen toimintaa. Muutamme ja sopeuttamme toimintaamme erilaisiin tilanteisiin sekä vahvistamme kyvykkyyksiämme.

ELY-keskukset ja KEHA-keskus osallistuvat strategian toteutukseen ja ovat mukana rakentamassa yhdessä sovituilla toimenpiteillä samaan suuntaa menevää julkista hallintoa. JHS sisältää seitsemän toimintalinjausta, joiden edistämiseen sitoudumme omalla toiminnallamme ensi vaiheessa vuoteen 2025. Toimenpiteidemme aikaikkuna on lyhyempi, kuin varsinaisen julkisen hallinnon uudistamisen strategian. Tämä johtuu lähitulevaisuuden toimintaympäristömme haastavista muutoksista, tästä esimerkkinä TE-palvelut 2024-uudistus. Toimenpiteiden arviointi on jatkuvaa, lisäksi strategiakauden puolessa välissä tehdään suunnitelma vuoteen 2030.

Päämäärien ja niiden toimintalinjauksien toteuttaminen ELY-keskuksissa ja KEHA-keskuksessa vuoteen 2025

  • Panostamme hyvään asiakaskokemukseen ja kehitämme asiointiprosesseistamme sujuvia ja laadukkaita sekä helposti saavutettavia. Turvaamme osaltamme kansalaisille monikanavaiset yhdenvertaiset palvelut.
  • Viestimme asiakaskeskeisesti ja vaikuttavasti sekä kiinnitämme vuorovaikutuksessa huomiota ymmärrettävään kielenkäyttöön ja viestintään.
  • Palvelujen tarjoamisessa hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia.
  • Otamme käyttöön tekoälyyn ja robotiikkaan pohjautuvia prosesseja, joilla nopeutamme palveluamme ja palvelumme laatua. Samalla tarjoamme asiakkaillemme reaaliaikaista tietoa asioinnin edistymisestä.
  • Tunnistamme aidosti prosessit, joissa erityisesti asiakkailla, kansalaisilla ja yhteistyökumppaneilla on vaikuttamismahdollisuus. Vastaamme vuoropuheluun ja vaikuttamiseen kohdistuviin odotuksiin esimerkiksi asiakasraatien avulla.
  • Panostamme asiakaspalautekokonaisuuden kehittämiseen ja käytämme palautteita toimintamme parantamiseen. Kannustamme eri tahoja osallistumaan yhteistyöhön ja asiakastutkimuksiin.
  • Kehitämme osaltamme verkostojen vaikuttavuutta ja omaa toimintaamme niissä. Selkeytämme verkostoissa toimivien henkilöiden roolia ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen strategisten tulostavoitteiden ja arvojen toteuttajina sekä informaatiovirtojen kuljettajina.
  • Hyödynnämme digitalisaatiota osallistumis- ja vaikuttamistapojen kehittämisessä.
  • Integroimme vastuullisuusraportoinnin osaksi ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen toimintaa
  • Tunnistamme ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumista kuvaavan ilmastokädenjälkemme. Kehitämme henkilöstön osaamista ilmastokysymyksissä
  • Työstämme jatkuvasti ilmastokysymyksiä tärkeimmällä työkalullamme eli perustehtäviämme kehittämällä. Integroimme ELY-ilmastotiekartan lakisääteisiin tehtäviimme.
  • Viestimme asiakkaille ja sidosryhmille ilmastomerkityksestämme ja edistämme poikkihallinnollista ilmastoyhteistyötä.
  • Vahvistamme poikkihallinnollisesti ilmiölähtöisyyttä ja monialaista toimintaa. Tunnistamme ennakoiden poikkihallinnolliset strategiset tavoitteet. Kehitämme toimintaprosessejamme yhteistyökumppaneiden kanssa ratkaisukeskeisesti yhtenäisillä toimintamalleilla.
  • Kehitämme maakuntien, hyvinvointialueiden, kuntien, kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa yhteistyötä mahdollistavia toimintatapoja ja prosesseja. Korostamme luottamusta ja aktiivista keskustelua. Asemoimme tulevaisuuden tavoitteemme eri toimijoiden kanssa.
  • Reagoimme ennakoiden toimintaympäristömme muutoksiin valtion aluehallinto, maakunta, hyvinvointialue ja kunta -tasojen rakennemuutoksissa.
  • Vahvistamme poikkihallinnollisesti ilmiölähtöisyyttä ja monialaista toimintaa. Tunnistamme ennakoiden poikkihallinnolliset strategiset tavoitteet. Kehitämme toimintaprosessejamme yhteistyökumppaneiden kanssa ratkaisukeskeisesti yhtenäisillä toimintamalleilla.
  • Valmentavan työotteen avulla tuemme yksilön kyvykkyyttä toimia yhdessä ja vuorovaikutuksessa työkavereiden sekä yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Kehitämme osaltamme vuorovaikutusta ohjaavien ministeriöiden kanssa ja pyrimme osaltamme vaikuttamaan yhteistyön haasteisiin.
  • Osallistumme valtion yhteisiin työympäristöihin sekä valtion, kuntien ja Kelan yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin.
  • Teemme järjestelmällisestä ennakoinnista ja tulevaisuusajattelusta keskeisen osan johtamista sekä valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja.
  • Kehitämme tietotuotantoamme yhä paremmin vastaamaan virastojen ja sidosryhmien sekä yritysten ja kansalaisten toimintaa tukevaksi sekä uuden tiedon tuottamisen pohjaksi.
  • Tunnistamme paremmin käytettävissä olevia tietopohjia ja kytkemme ne osaksi tiedolla johtamista. Tuotetun tiedon avulla saavutamme parempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
  • Käytämme tietoa uusilla tavoilla ja kehitämme organisaation osaamista tiedon ja reaaliaikaisen datan hyödyntämisessä.
  • Toimintaympäristön muutos haastaa meitä uudistamaan osaamistamme ja omaksumaan uusia toimintatapoja. Tunnistamme osaamistarpeemme ja pyrimme jatkuvaan osaamisemme uudistamiseen ennakoiden tulevaisuuden tarpeet.
  • Tuemme nykyaikaisen digitaalisen toimintakulttuurin kehittymistä, jossa panostamme ja rohkaisemme kokeiluihin sekä kehitämme fasilitointitaitojamme.
  • Otamme käyttöömme digikehitysohjelman tarjoamat työkalut ja käytämme niitä ennakkoluulottomasti.
  • Haemme uusia toimintamalleja hallinnon sisältä sekä yhteistyökumppaneiden toiminnasta.

Päivitetty: 22.03.2022