Hakemuksen liitteet - Maatilojen investointituki

In English: Application attachments – Investment aid for farms​​​​​​​

Maatalouden investointitukihakemukseen on liitettävä tuen myöntämisen edellytysten arvioinnin kannalta seuraavat asiakirjat:

 1. Liiketoimintasuunnitelma lomakkeella nro 3430 ja tähän liittyvät talouslaskelmat
 2. Pankin luottolupaus lomakkeella nro 3311
 3. Verotustiedot:
 • Jäljennös hakijan/hakijoiden verotuspäätöksestä ja hakijan verolomakkeesta (maatalouden veroilmoitus) hakemuksen vireille tuloa edeltäneestä viimeksi toimitetusta veroilmoituksesta
 • Jäljennös verolomakkeista, joilla hakija on ilmoittanut elinkeinotulonsa verottajalle hakemuksen vireille tuloa edeltäneenä vuotena
 • Luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista. Jos mainitut muutokset perustuvat muutoksiin työ- ja virkasuhteessa, on siitä toimitettava työnantajan todistus.

4. Jäljennökset vuokrasopimuksista, jos tuettava rakennus sijaitsee alueella, jonka hallinta perustuu vuokrasopimukseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vuokrasopimukset ovat voimassa 10 vuotta ja ne on kirjattu.

5. Lomakkeella (nro 500) laadittu luettelo yrityksen veloista, joiden vakuutena yritysomaisuus on tai vastaavat tiedot muuten sekä tarvittaessa rasitustodistus maatilan tiloista.

6. Rakentamista koskevat suunnitelmat, jotka on tehty Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 ja maa- ja metsätalousministeriön rakentamista koskevien asetusten mukaisesti:

 • Pääpiirustukset
 • Rakennusselostus (suositus: Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä)
 • Rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai laskelma, joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin
 • Erikoissuunnitelmat, kuten rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat suunnitelmat, jos niillä on merkitystä rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa.

7. Jäljennökset investoinnin edellyttämistä viranomaisluvista liiteasiakirjoineen

8. Salaojista ja muista rakentamiseen liittyvistä kohteista riittävällä ammattitaidolla laaditutu suunnitelmat

9. Koneista, laitteista tms. hankinnoista myyjän tarjous

10. Jos hakijana on yhteisö, on hakemukseen lisäksi liitettävä:

 • Tuloslaskelma ja tase hakemusta edeltävältä kolmelta vuodelta
 • Tuen hakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt, jos hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys
 • Muun yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
 • Jäljennös yhteisön sen kokouksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty

 Liiketoimintasuunnitelman sisällöt ja esitystapa

Liiketoimintasuunnitelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1. Selvitys tuen hakijasta

 • Ikä
 • Hakijan ammattitaito tai ammattitaidon täyttymistä varten suoritettavat toimenpiteet
 • Hakijan vakinainen asumispaikka ja tilan ulkopuolisia ansioita saavalta mahdollinen työpaikka

2. Selvitys tilan alkutilanteesta:

 • Yrityksen perustiedot ja selvitys maatilan tai yhteisön hallinnasta
 • Toimintaa harjoittavat henkilöt ja toiminnan työllistävyys
 • Tilan tuotantorakennukset, koneet, maatalousmaa ja muut resurssit sekä niiden käyttäminen ja soveltuminen tuettavaan toimintaan
 • Kasvintuotannon viljelyalat ja satomäärät
 • Kotieläintuotannon eläinmäärät ja tuotosmäärät
 • Päätuotteiden päämarkkinointikanavat
 • metsätaloutta ja muuta yritystoimintaa koskevat vastaavat, a-f kohdassa tarkoitetut tiedot

3. Tiedot tuettavasta toimenpiteestä

4. Arvio maatilan toiminnan kehittämisen tavoitteista ja siihen tarvittavista toimista ja arvio päätuotteiden markkinointimahdollisuuksista

5. Maatilan tulos- ja taselaskelmat, jossa poistot ja tasearvot laskettu valtioneuvoston asetuksen (240/2015) 9§:ssä säädetyllä tavalla sekä näihin perustuvat tunnusluvut, jotka sisältävät vähintään kannattavuuskertoimen, yrittäjätulon ja omavaraisuusasteen.

6. Koko tilan maksuvalmiussuunnitelma, jossa maatalouden tulojen lisäksi on otettava huomioon myös hakijan tulot muusta kuin maataloudesta

7. Selvitys tarpeellisine laskelmineen hakijan vuosittaisista kokonaistuloista

8. Tiedot muista toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeellisista seikoista sekä vaikutuksista maatilan tuotanto-olosuhteisiin työympäristön, tuotantohygienian, eläinten hyvinvoinnin tai ympäristön tilan edistämisen kannalta

 5-7 kohtien laskelmien tarkastelukauden tulee koskea hakemusvuotta edeltävää vuotta, hakemusvuotta sekä vähintään kuutta hakemusvuotta seuraavaa tilikautta tai, jos tilanpito aloitetaan tuen myöntämisen jälkeen, vähintään aloitusvuotta ja viittä seuraavaa tilikautta. Laskelmien ja selvitysten on perustuttava hakemista edeltävien, kahden tilikauden kirjanpitotietoihin tai muuhun luotettavaan selvitykseen. Laskelmien laatijan on esitettävä käytettyjen ennusteiden perusteet ja lähdeaineisto. Maksuvalmiussuunnitelmassa avustuksena myönnettävä aloitus- ja investointituki on tuloutettava niinä vuosina, joina avustukset todennäköisesti maksetaan.

 Riskien arviointi on tehtävä, jos uudisrakennus- tai laajennusinvestointien kustannukset ylittävät 100 000 euroa.

​​​​​​​

Päivitetty: 02.03.2021