Sågarsinkosken kalatie Siuntionjoella

Sågarsinkosken luonnonmukaisen kalatien yläosa, jossa näkyy tukimuuriin tehty aukko johdettavalle vedelle.


​​​Siuntionjoen vesistöalueen pinta-ala on 487 km2 ja järvisyys 5,2 %. Lohjanharjun itäpuolelta Vihdistä alkunsa saava vesistö laskee Pikkalanlahteen Kirkkonummella. Sågarsinkoski sijaitsee Siuntionjoen vesistön keskiosalla. Sågarsinkosken yläpuolisen vesistön valuma-alue on 230 km2 ja järvisyys on 8,8 %. Sågarsinkosken patoaltaan vedenkorkeuksia oli vuoteen 2006 asti säännöstelty ja aikaisemmin paikalla sijaitsi pienvesivoimalaitos sekä sen säännöstelypato, joka toimi täydellisenä vaellusesteenä. Tämän jälkeen koskitilan omistajaksi vaihtui yksityinen yritys, jolla ei ollut enää tarvetta säännöstellä vesistöä, vaan heidän päätavoitteenaan oli päinvastoin purkaa pato ja ennallistaa koskialue taimenen lisääntymisalueeksi ja kalastuskohteeksi.

Siuntionjoen Sågarsinkosken kunnostus (voimalaitoksen säännöstelypadon purku ja ohitusuoman kunnostus) toteutettiin vuonna 2007. Vaellusesteen poistamisella luotiin Siuntionjoen meritaimenelle mahdollisuus vaeltaa ylävirtaan, jossa sijaitsevat mm. Palojoen koskialueet. Kosken ja sivu-uoman kunnostuksella luotiin itse Sågarsinkoskeen lisääntymisalueita. Sågarsinkosken kunnostus ja padon poisto oli 60. kalan kulkua parantava rakenne Uudellamaalla.

Sågarsinkosken entisen voimalaitoksen pääuoman patoa purettiin noin 7 metriä entisten tulva-aukkojen kohdalta kallioon asti. Lisäksi kalan nousua varten ja elinalueiden lisäämiseksi toteutettiin 290 metriä pitkä luonnonmukainen kalatie padon ohitse. Kokonaisuudessaan uomakunnostuksia tehtiin noin 500 metrin matkalla. Padon yläpuoliselle osuudelle tehtiin vedenohjausrakenteet, jolla kalatiehen purkautuva vesimäärä joen keskivirtaamatilanteessa on n. 1 m3/s (n. 50 % uoman virtaamasta), alivirtaamatilanteessa n. 150 l/s ja ylivirtaamatilanteessa n. 5 m3/s.

Kunnostuksen jälkeen kalat ovat voineet nousta kalatien kautta yläpuolisille lisääntymisalueille. Kalatien suuaukko sijaitsee n. 20 metriä padolta alavirtaan ja suuaukon kohdalla on aseteltu kiviä ohjaamaan houkutusvirtaamaa keskelle uomaa. Kunnostuksen jälkeen kalatiessä on havaittu taimenia ja kalatie toimii vaellusyhteyden lisäksi elinalueena.

Perustietoja Sågarsinkosken kalatiestä

  • Valmistumisvuosi: 2007
  • Pituus: 290 m
  • Nousu: n. 5 m
  • Miten nousu on porrastettu: luonnonkivikynnyksiä ja koskimaisen elinympäristön luominen kiveämällä
  • Pääkynnysten korkeusero: 0,2–0,4 m
  • Mitoitusvirtaama: 1,0 m³ (keskivirtaamalla)
  • Vesileveys mitoitusvirtaamalla: 4–10 m
  • Vesisyvyys mitoitusvirtaamalla: 0,2–1 m
  • Etäisyys jokisuusta: 18 km
Sågarsinkosken kalatievaihtoehtojen selvitys, josta valittiin luonnonmukainen ohitusuoma.

Sågarsinkosken pääuoman padon purkamisen vaiheet.
Sågarsinkosken luonnonmukaisen kalatien alaosa valmiina vuonna 2010.

 

Kuvat: Esa Lehtinen ja Markku Marttinen

Päivitetty: 04.08.2022