Tietosuojaseloste

 

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36, 00521  HELSINKI
kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi
Viite: Leila Laine, 0295 021 118, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

2. Tietosuojavastaava

[email protected]

3. Rekisterin nimi

Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 26.10.2023

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ympäristönsuojelun neuvottelupäivien järjestäminen, tieto osallistujista ja laskuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Etu- ja sukunimi, mihin päivään osallistuminen, puhelinnumero, sähköposti, osoite, organisaatio, maksajan y-tunnus, erityisruokavalio, laskutustiedot, osallistujataho, suostumus, että osallistujista tehdään osallistujaluettelo, joka voidaan jakaa tilaisuudessa.

6. Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään siihen asti, kunnes neuvottelupäivät on pidetty.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaisuuteen ilmoittautuja syöttää itse ilmoittautumistiedot

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kyselyn kautta kerättävät tiedot ovat ELY-keskuksen sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32

A Manuaalinen aineisto: Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajantietokantoihin jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puoelsta on oikeus siihen.

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle:

Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 HELSINKI, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi

Viite: Leila Laine, leila.laine(at)ely-keskus.fi

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle:

Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 HELSINKI, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi, Viite: Leila Laine, leila.laine(at)ely-keskus.fi

13. Muut mahdolliset oikeudet

14. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja.fi

Päivitetty: 01.09.2023