Tietosuojaseloste, Uudenmaan ELY-keskuksen kotoutumisen edistämisen tehtävät

 

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan ELY-keskus
​​​​​​​PL 36, 00521 Helsinki
​​​​​​​puh. 0295 021 000 (vaihde)
kirjaamo.uusimaa(a)ely-keskus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Erikoissuunnittelija Laura Kyntölä
​​​​​​​puh. 0295 021 012
​​​​​​​laura.kyntola(a)ely-keskus.fi
​​​​​​​Opastinsilta 12 B (PL 36)
00521 Helsinki

Erikoissuunnittelija Minna Mattila
​​​​​​​puh. 029 502 1109
​​​​​​​minna.mattila(a)ely-keskus.fi
​​​​​​​Opastinsilta 12 B (PL 36)
00521 Helsinki      

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan ELY-keskuksen kotoutumisen edistämisen tehtävät.   

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään Uudenmaan ELY-keskuksen Työllisyys ja kotoutuminen -yksikön kotoutumista edistävien toimenpiteiden, tapahtumien ja verkostotyön kehittämiseen, järjestämiseen ja suunnitteluun.

Toiminnassa kerätään tietoa mm. sähköisillä kyselyillä ja haastatteluilla, järjestetään webinaareja, seminaareja, koulutuksia, konsultaatioita ja työpajoja sekä jaetaan tietoa esimerkiksi sosiaalisen median, uutiskirjeen ja sähköpostilistojen avulla. Toiminnassa muodostuu henkilörekistereitä, joiden käsittely perustuu yksikön kotoututumista edistävän työn tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen, verkostotyön hoitamiseen ja kehittämiseen sekä rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä yksikön henkilöillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavanlaisia käyttötarkoituksen mukaisia tietoja:

  • sähköpostilista uutiskirjeen lähettämistä sekä sähköpostilistojen käyttöä varten (sähköpostiosoite)
  • ilmoittautumistiedot koulutuksiin, työpajoihin ja muihin tapahtumin (nimi, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja tai taustayhteisö, titteli ja ruokavalio)
  • vastauksia tehtyihin haastatteluihin tai sähköisiin kyselyihin (nimi, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja tai taustayhteisö, titteli)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat vastaajat itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarjoajien luovuttamat henkilötiedot ovat rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön. Luovutetut henkilötiedot ovat rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä on sitoutunut suojaamaan rekisteröityjen henkilöiden yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679), Tietosuojalain (1050/2018), Julkisuuslain (621/1999) ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Uudenmaan ELY-keskuksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä vaatia tiedon korjaamista tai poistamista esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö Uudenmaan ELY-keskukselle. Henkilöllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn ilmoittamalla asiasta kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.

12. Valitus tietosuojavaltuutetulle

Tarvittaessa voitte valittaa tai tehdä kantelun tietojenne käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

​​​           

Päivitetty: 30.03.2021