Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia valtakunnallisesti merkittäviin kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen hankkeisiin. ELY-keskukset myöntävät myös avustuksia vesihuoltoon.

Myös EU-rahoituksella rahoitetaan joitakin ympäristöhankkeita. Lisätietoja EU-rahoituksesta löytyy ELY-keskusten EU-rahoitussivuilta

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia

Lisäksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustuksia:

  • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan.

Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue myöntää avustuksia kestävää kehitystä, kulttuuriympäristöjen vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin.  Lue lisää:

Hakuaika ja hakulomakkeet

Avustukset julistetaan haettaviksi vuosittain syksyllä. Vuoden 2016 avustusten hakuaika on päättynyt.

Selaimessa täytettävät verkkolomakkeet

Tulostettavat lomakkeet

Vesihuoltoavustukset

Rakennetun kiinteistön omistajalle tai haltijalle voidaan myöntää harkinnanvaraista vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään pysyvään asumiseen tai siihen vesihuolloltaan rinnastuvaan elinkeinotoimintaan.

Hakemus on suositeltavinta tehdä lomakkeella:

Lomake on täytettävä kohdittain ja sen mukaan on liitettävä asianmukainen suunnitelma. Hakemus toimitetaan sille ELY-keskukselle, jonka alueella hanke on tarkoitus toteuttaa. Hakemuksella ei ole määrättyä jättöaikaa, mutta se on jätettävä ennen työn aloittamista.

Haluttaessa tarkempia tietoja hankkeen avustuskelpoisuudesta tai avustushakemuksen laadinnasta ja erityisesti mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakijan olla yhteydessä ympäristöasioiden asiakaspalveluun ennen hakemuksen laatimista.

Valtion avustukset vesihuoltolaitoksille, vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle tai kunnalle

Valtion vuoden 2016 talousarvion määrärahoista myönnettäviin vesihuoltoavustuksiin sovelletaan vesihuollon tukilakia. Vuonna 2016 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen laajentamiseen ja puhdistamoihin.

Vuoden 2016 avustusten hakuaika on päättynyt.

Lomakkeet

Maksatus

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa