Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Lisäksi haettavissa on harkinnanvaraisia avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Avustukset vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen

Vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen on valtion vuoden 2019 talousarviossa esitetty käytettäväksi 15 miljoonaa euroa. Määrärahasta on tarkoitus myöntää avustusta 3,3 milj. euroa vesistöjen tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin ja hankkeiden käytännön toteuttamista tukevien alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostojen tukemiseen.

Korvaukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista

ELY-keskukset voivat myöntää korvauksia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista, muun muassa maanviljelys-, kalanviljely-, eläinvahingoista, rakennuksille aiheutuneista vahingoista sekä puustovahingoista. Lue lisää:

Harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ajankohtaista

Avustushakemusten toimittaminen

 • Suositeltava hakutapa: Sähköinen asiointi ja hakulomake (Aluehallinnon asiointipalvelu)
  Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.
 • Toissijainen hakutapa: Tulostettava/tallennettava hakulomake
  Hakulomake täytetään ja a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä tai b) tulostetaan ja toimitetaan sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan. (Ks. Oikopolut tämän sivun oikealla palstalla).

Haettavat avustukset:

Avustukset haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan

Haja-asutuksen jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia vuodelle 2019 voidaan hakea sekä paikallisiin/alueellisiin että valtakunnallisiin hankkeisiin. Hankkeiden tulee noudattaa neuvonnan järjestämisen yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmasta löytyvät mm. neuvontaa toteuttavalta organisaatiolta/järjestöltä tai muulta järjestäytyneeltä yhteisöltä edellytettävät ominaisuudet sekä vaatimukset neuvontaa suorittaville henkilöille.

Avustukset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin

Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää myös pohjavesille aiheutuvien riskien vähentämistä ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Rakennusperinnön hoidon avustuksen määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen.

Avustukset saariston ympäristönhoitoon

Saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle voidaan myöntää avustusta toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon suojelemista taikka saariston maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista. Tukea voidaan myöntää myös yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen.

Saariston ympäristönhoitoavustuksia on vuosien mittaan myönnetty hankkeille, joiden yhteydessä on muun muassa hoidettu saariston niittyjä ja muita perinnemaisemia, tehty linnusto- ja luontoselvityksiä sekä kunnostettu saaristomaisemien kannalta tärkeitä rakennuksia ja rakennelmia, kuten venevajoja ja aittoja. Tuen saajina ovat olleet saariston asukkaat sekä paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt.

Avustukset tunturialueiden ympäristönhoitoon

Tunturialueiden ympäristönhoitoavustusta on vuosien mittaan myönnetty tunturialueella toimiville yhdistyksille, yrityksille sekä kunnille erityisesti matkailun ja virkistyskäytön aiheuttaman roskaantumisen haittojen vähentämiseen, Tunturi-Lappiin soveltuvien jätehuoltojärjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen sekä jätehuollon valistustoimintaan.

Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

Avustukset ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin

Avustettavan hankkeen tulee olla alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä kokeilu- tai kehittämishanke.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ympäristöavustusten maksatustehtävät. Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää rahoituspäätöstä. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan.

Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Lisätietoja Uudenmaan alueelta:

Rakennusperinnön hoito

 • ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473

Saariston ympäristönhoito

 • tarkastaja Arja Myllyoja, 0295 021 433

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

 • geologi Esko Nylander, 0295 021 437

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

 • insinööri Ilkka Juva, 0295 021 400

Avustukset vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen

 • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Vesistön käytön ja tilan parantamista koskevat avustukset

 • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Kalataloudelliset kunnostukset

 • johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, 0295 021 080