› Takaisin graafiseen esitykseen

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Ajankohtaista

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Avustusten rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 35.20.64. Määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen.

Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Avustukset ovat valtionavustuslaissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Aikataulu

Avustusten hakuaika päättyy vuosittain 30. marraskuuta. Päätökset tehdään määrärahan varmistuttua ja postitetaan kaikille hakijoille huhti-kesäkuussa. Päätöksestä käyvät ilmi avustuksen käyttöehdot.

Hakemus toimitetaan kohteen sijaintialueen ELY-keskukselle, paitsi Satakunnan osalta Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sekä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Hakemuslomake täytetään ja lähetetään sähköisesti. Jos hakija ei voi käyttää sähköistä asiointia, voi käyttää myös tulostettavaa hakulomaketta tai pyytää sitä ELY-keskuksen toimipaikoista.

Millaisten kohteiden hoitamiseen voidaan myöntää avustusta

 • Suojellut rakennukset (ensisijaisesti kaavalla suojellut rakennukset)
 • Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluvat kohteet
 • Muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

Museoviraston inventointi:

Ympäristöministeriön inventointi:

Ketkä voivat hakea avustusta

 • Rakennusten yksityiset omistajat
 • Rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt (ei kunnat tai muut julkiset yhteisöt)

Mihin toimenpiteisiin avustusta voidaan hakea

 • Korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt.
 • Rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen.
 • Muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin.

Avustuksen myöntämistä koskevia ehtoja

 • Korjauksessa säilyvät rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historialliset erityispiirteet.
 • Rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään. Korjattaessa tehdään mahdollisimman pieniä muutoksia.
 • Rakennuksen käyttö sopeutuu rakennuksen historialliseen luonteeseen.
 • Työ tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Tällaisia ovat tyypillisesti puna- ja keltamulta (keittomaalit), pellavaöljymaali, konesaumattu peltikate, huopa, tiili, päre ja kalkkirappaus. Materiaalijäljitelmiä ei hyväksytä.
 • Avustusta haetaan ennen korjaus- tai kunnostushankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan esim. hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskevan maksun suorittaminen.
 • Avustuspäätöksestä ilmenee, mihin tarkoitukseen ja millä ehdoilla avustus on myönnetty ja että hyväksyttäviä menoja ovat vain avustuspäätöksen ja sen ehtojen mukaiset menot. 

Kulttuuriymparistomme.fi -sivustolta saa tietoa hyvistä korjaustavoista, rakennusosista ja -materiaaleista sekä rakennusperinnön ominaispiirteistä. Museoviraston korjauskortit tarjoavat ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaajille. Neuvoa voi kysyä myös museoista ja kunnan rakennusvalvonnasta.

Mihin avustuksia ei myönnetä

 • Rakennuksen siirtämiseen.
 • Käyttömukavuuden lisäämiseen (esimerkiksi vesijohdon vetämiseen, viemäröintiin, sähköistämiseen), väliaikaisiin toimenpiteisiin tai vuosikorjauksiin.
 • Kohteisiin, joihin voi hakea muuta kautta valtion tai kirkon avustusta.
 • Sellaiseen kohteen osaan (esimerkiksi ikkunoihin, kattoon tai julkisivuun), johon on saatu kotitalousvähennystä samana vuonna. Kotitalousvähennystä ei voi saada avustuksen myöntövuonna tai kahtena sitä seuraavana vuotena. Lisätietoja:

Avustuksen suuruus

 • Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti.
 • Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % toimenpiteiden kustannuksista. Yleensä myönnetyt avustukset ovat selvästi tätä pienempiä, jotta avustuksia pystytään myöntämään usealle hakijalle.

Avustuksen maksaminen

 • Avustus maksetaan todellisten kustannusten mukaan työn tekemisen jälkeen kuittien tai muun luotettavan selvityksen perusteella.
 • Avustuksen maksaminen edellyttää, että hakija on tehnyt maksatushakemuksen, jota koskeva lomake ja ohje postitetaan kaikille avustuksen saajille avustuspäätöksen mukana. Lomakkeen voi myös tulostaa tältä sivustolta.
 • Avustus maksetaan tarvittaessa useammassa erässä, kerrallaan kuitenkin korkeintaan 50 % jo suoritettujen toimenpiteiden kustannuksista.
 • Hyväksyttäviä ovat vain sellaiset menot, jotka ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen jälkeen.
 • Hyväksyttäviä menoja ovat esimerkiksi materiaalit, maksetut palkat, vakuutukset, kunnostussuunnitelma sekä teline- ja konevuokrat kuittien mukaan.
 • Oma työ ja siitä aiheutuneet kulut, esimerkiksi talkooruokailu, eivät ole hyväksyttäviä menoja.
 • Avustus on käytettävä avustuspäätöksessä mainitussa määräajassa. Pisin mahdollinen käyttöaika on avustuspäätöksen antamisvuosi ja sitä seuraavat kaksi vuotta.

Mistä muualta voi hakea avustusta

 • Seurantalojen korjaamiseen: Suomen kotiseutuliitto
 • Rakennussuojelulailla ja rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltujen kohteiden sekä yksityismuseoiden ja antikvaarista suojelua edellyttävien rakennusten korjaamiseen: Museovirasto
 • Kirkkolain tarkoittamien kohteiden korjaamiseen: Kirkkohallitus
 • Lisää rahoitusvaihtoehtoja kulttuuriymparistomme.fi –sivustolla

Lisätietoja

TIETOA ALUEELTA

Avustukset rakennusperinnön hoitoon - Pohjois-Savo

Maakuntakaavan kulttuuriympäristökohteet Pohjois-Savon alueella:


Päivitetty