Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Vanliga frågor


Välj ämnesområde:

Eller välj produktgrupp:


ALLMÄNT OM PRODUCENTANSVARET


Hur länge har producentansvaret funnits?

Producentansvar inom avfallshantering kom med i avfallslagen 2004, men många av statsrådets beslut som gäller producentansvaret hade trätt i kraft även tidigare. Till exempel returpapper och däck har omfattats av producentansvaret sedan slutet av 1990-talet. EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall trädde i kraft 1994 och direktivet verkställdes 1997 i Finland genom statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall.

Vilka produkter omfattas av producentansvaret?

 • ackumulatorer och batterier
 • bilar
 • förpackningar
 • papper och pappersprodukter
 • däck
 • elektriska och elektroniska apparater

Hur kan jag kontrollera vilka företagen har skött producentansvaret?

För närvarande arbetar vi för att alla företag som sköter sitt producentansvar finns i ett enda offentligt register. För tillfället finns medlemslistor av varje producentsammanslutning på deras webbsidor och de företag som har anslutit sig direkt till producentregistret finns i producentregistret som upprätthålls av Birkalands NTM-central. Producentregistret samt länkar till producentsammanslutningarnas medlemslistor finns på följande sida:

Var hittar jag de närmaste mottagningsplatserna för avfall som omfattas av producentansvaret?

Mottagningspunkterna har samlats på adressen: www.kierratys.info
Mottagningspunkterna för däck finns på adressen: www.rengaskierratys.com/sv
Mottagningspunkterna för bilar finns på adressen: autokierratys.fi

Vem får samla in och ta emot avfall som omfattas av producentansvaret?

Enligt avfallslagen har producenten, dvs. tillverkaren, importören, distansförsäljaren eller förpackaren, företrädesrätt att ordna avfallshantering av kasserade produkter som omfattas av producentens ansvar.  Andra aktörer får upprätta parallella system endast då det sker i samverkan med producenten.

Var hittar jag statistik över materialåtervinning och producentansvar inom avfallshanteringen?

Statistik över producentansvaret samt annan avfallsstatistik har samlats in på webbplatsen för producentansvaret samt på miljöförvaltningens webbtjänst (på finska):

Vad är skillnaden mellan återanvändning, materialåtervinning och återvinning?

Återanvändning innebär att produkter, eller delar av dem, används på nytt i samma syfte som de ursprungligen var avsedda för. Materialåtervinning däremot innebär att avfallsmaterial utnyttjas i en annan produkt som råmaterial. Ett exempel på materialåtervinning är tillverkning av plastpåsar genom att använda returplast som råmaterial. Begreppet återvinning av avfall omfattar däremot både materialåtervinning av avfall och energiåtervinning.


SKÖTSELN AV PRODUCENTANSVARET

Varför måste producentansvaret skötas?

Skötseln av producentansvaret är en del av företagets samhällsansvar vilket är lagstadgat. Producentansvaret möjliggör att konsumenten kan lätt och konstadsfritt återvinna sina kasserade produkter. Återvinning har positiva miljöeffekter. När gamla produkter återanvänds eller materialåtervinns behövs det färre nya produkter och mindre jungfruligt råmaterial när det tillverkas nya produkter.

Hurdana företag gäller producentansvaret?

Producentansvaret gäller de företag som tillverkar, importerar eller distansförsäljer:

 • ackumulatorer och batterier
 • bilar
 • papper
 • däck
 • elektriska och elektroniska apparater

Dessutom gäller producentansvaret alla förpackare samt importörer av förpackade produkter vars omsättning är över en miljon euro.

Behöver man sköta producentansvaret om importen sker bara i liten skala?

Ja, man ska sköta producentansvaret även om importen sker i liten skala. En omsättningsgräns på en miljon euro gäller endast importörer av förpackade produkter. Om omsättningen är under en miljon euro, behöver förpackare eller importörer av förpackade produkter inte sköta producentansvaret för förpackningar. Om förpackningen innehåller t.ex. ackumulatorer, batterier, däck eller elektriska- och elektroniska apparater, ska man dock sköta producentansvaret för dessa produkter.

Mitt företags avfallshantering är i ordning och avfallet levereras via samarbetsföretaget till behörig behandling. Behöver jag göra någonting annat?
Tillverkare, importörer, distansförsäljare samt förpackare av vissa produkter har enligt avfallslagen en skyldighet att på egen bekostnad ordna avfallshantering och materialåtervinning av sina produkter då konsumenter kasserar dem. Förutom förpackare och importörer av förpackade produkter gäller producentansvaret också tillverkare och importörer av följande produkter:

 • ackumulatorer och batterier
 • bilar
 • papper
 • däck
 • elektriska och elektroniska produkter.

Anskaffning av sopkärl till företagets lokal räknas inte som skötseln av producentansvaret. Du kan sköta företagets producentansvar genom att ansluta dig till en producentsammanslutning inom ditt producentansvarsområde som sköter avfallshantering av kasserade produkter. Kravet på ett riksomfattande insamlingsnätverk är så strängt att endast få företag kan självständigt ta hand om producentansvaret utan hjälp av producentsammanslutningen.

Hur sköter jag producentansvaret?

I vanliga fall är det lättaste och kostnadseffektivaste sättet att ansluta dig till en producentsammanslutning inom ditt producentansvarsområde. Anvisningar om skötseln av producentansvaret finns på den här sidan:

 

Ett annat företag inom samma verksamhetsområde har inte anslutit sig till en producentsammanslutning och det betalar inte heller återvinningsavgifter. Hur säkerställs att alla företag har en jämlik ställning?

För att garantera rättvis konkurrens mellan olika företag är det viktigt att alla kostnader och skyldigheter gällande producentansvaret fördelas rättvist mellan producenterna. Producentansvaret övervakas av NTM-centralen i Birkaland som utför regelbunden tillsyn varmed det säkerställs att alla tillverkare, importörer, distansförsäljare samt förpackare av produkter som omfattas av producentansvaret tar hand om sitt producentansvar så att skötseln av producentansvaret och dess kostnader inte behöver ordnas och bäras av andra.

Hur mycket kostar det att sköta producentansvaret?

Kostnaderna för producentansvaret täcks med återvinningsavgifter som betalas av producenterna. Avgifterna varierar inom olika branscher och mellan olika producentsammanslutningar. Producentsammanslutningarnas aktuella prislistor hittar du på deras webbsidor. Se producentsammanslutningarna inom ditt eget producentansvarsområde:


Behöver företaget ta hand om producentansvaret om det importerar produkter som omfattas av producentansvaret till Finland från ett annat EU-land?

Ja. Producentansvaret gäller alla produkter som släpps ut på den finska marknaden för första gången, även produkter från ett annat EU-land.

Vårt företag är verksamt på Åland. Hur sköter vi producentansvaret?

Landskapet Åland har ett eget producentansvarssystem. De företag som är verksamma på Åland ska ansluta sig till systemet även om de skulle sköta producentansvaret i Fasta Finland. Läs mer:

 

DISTANSFÖRSÄLJNING

Mitt företag driver en nätbutik och vi säljer produkter till utländska användare genom distanshandeln. Måste jag sköta producentansvaret?

Ja. En distansförsäljare som är etablerad i Finland ska sköta sina producentansvarsskyldigheter i varje stat enligt den lagstiftning som gäller i det landet. Med distansförsäljare avses företag eller annan aktör som säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till användare i en annan stat.
I andra EU-länder ska en distansförsäljare av elektriska och elektroniska apparater utse ett behörigt ombud som är etablerat i landet i fråga och som sköter producentansvarsskyldigheterna enligt den lagstiftning som gäller i landet i fråga.

Behöver utländsk distanshandel delta i ordandet av avfallshanteringen i Finland eller överförs kostnaderna till finländska företag?

Producentansvaret gäller de aktörer i hela Europeiska unionen som säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till användare i en annan stat genom distanshandel. Den utländska distansförsäljaren måste sköta sina producentansvarsskyldigheter i Finland i enlighet med avfallslagen och förordningarna som kompletterar den.

Om företaget är etablerat i en annan stat och säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till finländska användare, kan det sköta producentansvaret i Finland på två olika sätt:

 1. ansluta sig till en producentsammanslutning
 2. utse ett behörigt ombud som har etablerat sig i Finland och som sköter företagets producentansvarsskyldigheter enligt den finska lagstiftningen.

Det enklaste sättet är att kontakta en finsk producentsammanslutning inom sin egen produktgrupp som handleder vidare. Undantaget är försäljning av elektriska och elektroniska apparater inom EU. En aktör som säljer elektriska och elektroniska apparater direkt till finländska användare från ett annat EU land kan sköta sitt producentansvar endast genom att utse ett behörigt ombud som är etablerat i Finland.


FÖRSÄLJARENS SKYLDIGHETER

Vilka produkter som omfattas av producentansvaret ska försäljarna ta emot?

De försäljare som säljer ackumulatorer och batterier, däck samt elektriska och elektroniska apparater ska kostnadsfritt ta emot de här produkterna efter att de har tagits ur bruk. Läs noggrannare anvisningar:

Vart borde jag som försäljare leverera de mottagna produkterna som omfattas av producentansvaret?

Försäljaren får överlämna de mottagna produkterna endast till sådana transportörer eller behandlare som har ingått ett avtal med en producent eller en producentsammanslutning. Överlämning av kasserade produkter till övriga parter är förbjuden enligt avfallslagen. Producenterna ansvarar för avfallshantering av sina produkter samt dess kostnader när de kasserade produkterna förs vidare från butiker.

RAPPORTERING

Var hittar jag anvisningar och blanketter för rapportering av uppföljningsuppgifter?

Uppföljningsuppgifterna rapporteras via Regionförvaltningens e-tjänst. Du hittar anvisningarna på webbsidan:

 

ACKUMULATORER OCH BATTERIER

Vårt företag importerar elektriska och elektroniska apparater som innehåller ackumulatorer. Vi sköter redan producentansvaret för elapparater. Måste vi sköta producentansvaret separat för ackumulatorer?

Ja, producentansvaret sköts separat för varje produktgrupp. På det här sättet säkerställs att olika företag deltar i ordandet av avfallshantering och återvinning av alla produkter som omfattas av producentansvaret. Detta möjliggör också t.ex. att det fås så exakta och korrekta statistiker som möjligt över på marknaden utsläppta, insamlade och återvunna produkter.

Producentsammanslutningarna samarbetar för tillfället för att möjliggöra att företag kunde ansluta sig som medlem till producentsammanslutningar av olika producentansvarsområde via en enda lucka.

Vårt företag importerar/tillverkar stora industriackumulatorer som inte kan flyttas. Hur sköter vi producentansvaret för dem?

De företag som importerar och tillverkar stora industriackumulatorer kan ansluta sig som medlem till Recser Oy. Då sköter producentsammanslutningen insamling av uppgifter, rapportering, informering samt myndighetssamarbete enligt vad lagen kräver. Producenten ska dock själv ta hand om insamlingen och materialåtervinningen enligt avfallslagen. Se också punkten ”Stora industribatterier och -ackumulatorer ” på Recser Oy:s webbsida:

 

BILAR

Vi importerar begagnade bilar till Finland. Behöver även en importör av begagnade bilar sköta producentansvaret?

Ja. Producentansvaret gäller också import av begagnade bilar. Avfallslagen förpliktar företaget att sköta producentansvaret då bilarna släpps ut på den finska marknaden för första gången.

Gäller producentansvaret en enskild medborgare som köper en bil utomlands?

Producentansvaret gäller endast den som yrkesmässigt importerar bilar, det gäller inte en privatperson som importerar bil för eget bruk.

Omfattar producentansvaret mopedbilar, arbetsmaskiner, motorcyklar eller husvagnar?

Producentansvaret omfattar inte dessa fordon. Producentansvaret ska ändå skötas för däck och ackumulatorer till dessa förutnämnda fordon.

Vi importerar bilar och vi har skött producentansvaret genom att ansluta oss som medlem i Finlands bilåtervinning. Ska vårt företag ta hand om producentansvaret även för ackumulator, däck eller elektriska och elektroniska apparater som följer med bilarna?

Ja, producentansvaret måste skötas separat för varje produktgrupp. På det här sättet säkerställs att olika företag deltar i ordandet av avfallshantering och återvinning av alla produkter som omfattas av producentansvaret i lika grad. Detta möjliggör också t.ex. att det fås så exakta och korrekta statistiker som möjligt över på marknaden utsläppta, insamlade och materialåtervunna produkterna.

Genom Finlands Bilåtervinning kan du sköta producentansvaret för vissa ackumulatortyper och elektriska och elektroniska apparater men producentansvaret för bl.a. däck och blyackumulatorer ska skötas helt separat. Läs mer:


FÖRPACKNINGAR

Hurdana förpackningar gäller producentansvaret?

Producentansvaret omfattar alla sorters förpackningar som skyddar produkten, även återanvändbara lådor, flaskor, rullcontainrar, lastpallar m.fl. Nedan finns några exempel på förpackningar som omfattas av producentansvaret:

 • glas (t.ex. burkar, flaskor)
 • metall (t.ex. burkar, tunnor, kanistrar, förpackningsband, rullcontainrar)
 • plast (t.ex. filmer, folier, påsar, skruvkorkar, kanistrar, lådor, förpackningsband, styrox, skumplast)
 • papper och kartong (t.ex.. lådor, påsar, omslag, rullar, hylsor)
 • trä (t.ex. lastpallar, kabelrullar)

Vem gäller producentansvar för förpackningar?

Producentansvaret för packningar gäller den som förpackar, låter förpacka samt den som importerar eller distansförsäljer förpackade produkter och vars omsättning är över en miljon euro. Producentansvaret för förpackningar gäller inte tillverkare av förpackningar.

Vårt företag importerar produkter som har ingen annan förpackning än transportförpackning. Måste vårt företag sköta producentansvaret för förpackningar?

Ja. Producentansvaret för förpackningar omfattar alla dessa förpackningar: säljförpackning, gruppförpackning och transportförpackning.

Gäller producentansvaret för förpackningar även offentliga aktörer? Ska kommunala aktörer såsom måltidsservicen ta hand om producentansvaret?

Producentansvaret gäller alla företag som har ett FO-nummer och som förpackar i Finland eller importerar förpackade produkter till Finland och vilkas omsättning är minst en miljon euro eller mer. De förutnämnda kriterierna gäller också kommunala aktörer.

Varför får man inte sätta annat än förpackningsplast i ett insamlingskärl för plastförpackningar och inget annat än glasförpackningar i ett insamlingskärl för glasförpackningar?

Förpackare och importörer av förpackade produkter ansvarar för producentansvaret för förpackningar och kostnader som orsakats av det. Detta är ett av skälen till att man inte huvudsakligen får sätta annat än förpackningar i förpackningsinsamlingen som ordnats av producenterna. Detta gäller dock inte metallinsamlingen där kan sättas metallförpackningar samt annat småmetallföremål.

Plast och glas i avvikande material kan också orsaka utmaningar till återvinningssystemen i praktiken och därigenom försämra återvinningsresultaten.

DRYCKESFÖRPACKNINGAR

Kan man sälja läskedryck utan ett pantmärke i detaljhandeln?

Ja. Om det inte finns ett pantmärke i dryckesförpackningen har det redan betalats punktskatt på den.

Vårt företags dryckesförpackningar hör till ett pantbaserat retursystem och det behövs inte betala punktskatt på dem. Hur uppvisar vi för Skatteförvaltningen att våra produkter hör till ett retursystem?

Upprätthållaren av retursystemet får ett utdrag av producentregistret från Birkalands NTM-central och lämnar det till en skatteskyldig producent. Med hjälp av utdraget kan den skattskyldige visa upp för Skatteförvaltningen att den ifrågavarande förpackningen hör till ett godkänt retursystem. Eventuella ändringar angående retursystemet ska anmälas omedelbart. Om uppgifterna orsakar ändringar i beskattningen, beaktas ändringarna vid påförandet av accis för den följande kalendermånaden efter lämnandet av uppgifterna. Läs mer:

Räcker det om dryckesförpackningen hör till ett retursystem i något annat land?

Nej, det räcker inte. Den som upprätthåller retursystemet måste visa att systemet också uppfyller de krav som Finlands lagstiftning förutsätter och rapportera de begärda uppgifterna årligen till Birkalands NTM-central.

PAPPER

Måste vårt husbolag ha ett eget pappersinsamlingskärl? Och har husbolaget andra skyldigheter gällande returpapper?

Husbolagen har en skyldighet att ordna ett insamlingskärl och en plats för insamling av returpapper. I praktiken gäller skyldigheten alla radhus- och flervåningshusfastigheter. Bolaget svarar för kostnader som orsakats av ordnandet av ett insamlingskärl och -plats, som hyran för insamlingskärlet. Producentsammanslutningarna svarar däremot för transport- och återvinningskostnaderna för returpapper.

Pappersinsamlingen ska ordnas oberoende av mängden avfall som uppkommer i fastigheten. Det lönar sig att förhandla med insamlingsföretaget så att fastigheten får ett insamlingskärl i rätt storlek och för att tömningsrytmen är lämplig. Fastighetsinnehavaren kan också komma överens om en gemensam pappersinsamlingsplats med sina grannfastigheter.

Kan husbolaget själv välja sitt insamlingsföretag?

Husbolaget kan själv välja sitt insamlingsföretag. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa att det ifrågavarande insamlingsföretaget är producentsammanslutningens samarbetspartner. Det finns två producentsammanslutningar i Finland, Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy och Suomen Keräystuote Oy. Uppsamling av returpapper är tillåten endast för de transport- och insamlingsföretag som har ingått ett avtal med en producentsammanslutning. Detta säkerställer att avfallshanteringen av papper sker enligt avfallslagen.

DÄCK

I vår verksamhet uppkommer inte däcksrester eftersom vi säljer däck direkt till användare. Ska vi ändå sköta producentansvaret?

Ja, om företaget själv har importerat däck. Företaget ska på egen bekostnad ordna avfallshantering av de däck som företaget har importerat senast i det skedet när den sista användaren tar däcken ur bruk. Den sista användaren är vanligen den kund som däcken har sålts till. Det lättaste sättet att sköta producentansvaret är att ansluta sig som medlem i en producentsammanslutning:

Vad händer med däcken som går till återvinning?

Däcken kommer att återvinnas. Från mottagningspunkterna transporteras däcken till områdesterminalerna där de sorteras för vidare användning och därefter används däck som klippta, kross eller pulver i olika användningsändamål, som i väg- och markbyggnad, vattenhantering, olika ytkonstruktioner (ridmaneger, konstgräs, idrotts- och lekplatser) eller som bindemedel i asfalt. Hela begagnade däck kan återanvändas genom regummering.

Kan man också returnera däck med fälgar till återvinning?

Ja, det kan man göra men det kan tillkomma en separat avgift för borttagning av fälgar. En kostnadsfri mottagning av kasserade däck gäller endast däck utan fälgar.

ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER

Vårt företag tillverkar/importerar elapparater. Hur vet jag om dessa apparater omfattas av producentansvaret?

Producentansvaret gäller alla elektriska eller elektroniska apparater som har tillverkats i Finland eller importerats till Finland och som är avsedda för konsument- och professionellt bruk om inga särskilda bestämmelser om undantag har föreskrivits för dessa produkter. De europeiska myndigheterna har kommit överens om en enhetlig linje gällande undantagen. Mer information om riktlinjerna kan läsas på engelska i publikationen European WEEE Registers Network (EWRN), se punkten New WEEE2 Exclusions.

På grund av kravet på ett omfattande insamlingsnätverk sköter man producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter nästan alltid genom att ansluta sig till en producentsammanslutning. Läs mer om skötseln av producentansvaret:

 

Genvägar

Uppdaterad: 02.11.2023