Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Aktuellt om lagstiftningen

På den här sidan hittar du information om de viktigaste ändringarna i lagstiftningen.

Maisemakuva vesistön takana siintävästä kaupungista. Etualalla kierrätysmerkki ja konttilaiva.

Avfallslagen föreskriver att företag som omfattas av producentansvar är ansvariga för avfallshanteringen av sina produkter när de kasseras. Tack vare producentansvaret materialåtervinning och bortskaffande av uttjänta produkter kostnadsfritt för konsumenterna. Utöver avfallslagen finns även direkta EU-förordningar och annan nationell reglering.  

Kraven på producentansvar förändras ständigt på grund av förändringar i avfallslagstiftningen och EU-harmoniseringen. Centrala frågor under 2024 kommer att vara genomförandet av författningar om plast för engångsbruk (single use plastics, SUP) och förberedelserna för genomförandet av EU:s batteriförordning.

Vad kommer att ändras i avfallslagen och hur kommer det att påverka producentansvaret?   

Flera betydande ändringar har gjorts i avfallslagen under 2020-talet. Dessa förändringar kommer att påverka företag och de producentsammanslutningar som tar hand om deras skyldigheter, till exempel:   

 • Ansvaret utvidgas till nya företag

 • Skyldigheter för SUP-producenter att bidra till kostnaderna för rengöring och uppsamling av allmänna områden.

 • Nya administrativa skyldigheter för producenter

 • Samarbetet utvidgas

 • Andra reformer av producentansvaret för producentsammanslutningar och producenter i form av en vägledning på nätet

Ansvaret utvidgas till nya företag 

 • Producentansvaret gäller för alla utländska distansförsäljare.

 • Alla förpackningar omfattas av producentansvar. Detta innebär att även små förpackare numera är ansvariga. Den tidigare omsättningsgränsen på en miljon euro har avskaffats. Den enda gränsen är nu aktörens yrkesmässighet.  Det finns föreskrifter som avviker från huvudregeln för serviceförpackningar och odlarförpackningar. 

 • Nya produkter som omfattas av bestämmelser om producentansvar. Detta innebär tobaksprodukter med filter som innehåller plast, ballonger för konsumenter, våtservetter, tomma drickmuggar och deras lock samt fiskeredskap.

Skyldigheter för SUP-producenter att bidra till kostnaderna för rengöring och uppsamling av allmänna områden.   

Nya sätt att sköta producentansvaret har uppstått vid sidan av den gamla lagstiftningen. Tidigare var producenterna skyldiga att ta hand om avfallsanteringen av sina produkter som släppts ut på markaden när de kasseras, och att ansvara för kostnaderna för detta. För vissa produkter har det nu uppstått nya sätt att ta hand om producentansvaret, genom att svara endast för kostnaderna: 

 • Separat insamling av förpackningsavfall från fastigheter. Enligt detta förfarande organiserar kommunen avfallshanteringen och producentsammanslutningen ersätter kostnaderna genom ett avtalsförfarande. 

 • Producenterna betalar kommunerna för att städa upp skräp från SUP-produkter. Detta innebär att producenterna kommer att ersätta en del av de faktiska kostnaderna för den insamling och uppstädning som kommunerna utför på allmänna områden för SUP-produkter.  
   

Producenternas kostnadsansvar omfattar följande produkter: 

 • livsmedelsförpackningar för en portion med ätfärdig mat; 

 • Förpackningar och omslag av flexibelt material; 

 • Dryckesförpackningar med en kapacitet av högst tre liter 

 • tunna plastbärkassar; 

 • Dryckesmuggar (både take-away-muggar som fylls på vid försäljningsstället samt tomma muggar och deras lock och kapsyler som säljs till användaren); 

 • våtservetter för personlig hygien och konsumentbruk; 

 • ballonger för konsumentbruk, och 

 • tobaksprodukter med filter och tobaksfilter.
   

 

För mer information om kostnadsansvar för uppstädning:

 

Nya administrativa skyldigheter för producenter

 • Som en allmän regel är producenterna skyldiga att ansluta sig till en registrerad producentsammanslutning. I fortsättningen kommer enskilda producenter inte att kunna ansluta sig direkt till producentregistret utom i undantagsfall. Producentansvaret kan också tas över av en auktoriserad representant (obligatoriskt för distansförsäljare av elektrisk och elektronisk utrustning och SUP-produkter) 
 • Producentsammanslutningarna har varit tvungna att göra en ny ansökan till producentregistret. Producentsamanslutningen ska utföra egenkontroll. I planen för egenkontroll beskrivs hur producentsammanslutningen ska fullgöra sina skyldigheter och förbättra tillförlitligheten hos sina egna uppgifter. 

Samarbetet utvidgas 

 • NTM-centralen i Birkaland har inrättat en samarbetsgrupp för producentansvarssystemen. Gruppen sammanträder årligen för att få höra aktuella nyheter med aktörer som arbetar med producentansvaret.  

Vägledning om reformer av producentansvaret för producentsammanslutningar och producenter 

För producentsammanslutningar och producenter har sammanställts anvisningar om de viktigaste ändringarna i producentansvaret som trädde i kraft under 2021. Vägledningen efterfrågades eftersom den reviderade avfallslagen och de olika förordningarna om producentansvar medförde förändringar som måste beaktas i hur frågor hanteras i praktiken. 

De viktigaste reformerna var utvidgningen av producentansvaret till distansförsäljning, skyldigheten för producenter att ansluta sig till en producentsammanslutning, nya kriterier för att fastställa de återvinningsavgifter som betalas av producenterna och införandet av egenkontroll. Producenterna och framför allt producentsammanslutningarna ålades också nya informations- och publiceringsskyldigheter och rapporteringsändringar. Förpackningssektorn omfattades också av strängare materialåtervinningsmål. 

I menyn nedan har sammanfattats de viktigaste förändringarna i producentansvaret och effekterna på praxis.

Sammanställd vägledning om lagstiftningsreformer (på finska)

 • Jätehuollon tuottajavastuu koskee edelleen yrityksiä, jotka saattavat markkinoille ammattimaisesti akkuja tai paristoja, autoja, pakkauksia, paperia tai paperituotteita, renkaita taikka sähkö- tai elektroniikkalaitteita.

  Uutta on, että tuottajavastuu koskee ulkomaille sijoittautuneita yrityksiä, kun ne myyvät edellä mainittuja tuotteita etäkaupalla suoraan käyttäjälle Suomeen. Suomeen sijoittautuneet etämyyjät ovat vastaavasti tuottajavastuun piirissä myynnin kohdemaassa.

  Suomessa etäkaupan tuottajavastuussa ei ole siirtymäaikaa, mutta EU:n jätedirektiivissä siirtymäaikaa on 5.1.2023 saakka, joten etäkaupan tuottajavastuu tulee voimaan eri EU-maissa eri aikaan. Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa tuottajavastuun verkkosivuille linkit muiden EU-valtioiden tuottajarekistereihin tai tuottajavastuuta valvovan viranomaisen verkkosivuille vuoden 2022 aikana.

  Tuottajavastuu koskee näitä tuotteita ja niitä markkinoille saattavia yrityksiä:

  • moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon tai laitteen renkaat, joiden tuottajia ovat renkaan valmistajat, maahantuojat ja pinnoittajat sekä renkailla varustetun ajoneuvon tai laitteen maahantuojat
  • henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat muut ajoneuvot, joiden tuottajia ovat ajoneuvon valmistajat ja maahantuojat sekä ne, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joiden tuottajia ovat laitteen valmistajat ja maahantuojat sekä myyjät, jotka myyvät laitteita omalla nimellään tai tavaramerkillään
  • paristot ja akut, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin tai muihin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut, joiden tuottajia ovat pariston tai akun markkinoille saattajat
  • sanomalehdet, aikakauslehdet, toimistopaperit ja muut niihin rinnastettavat paperituotteet, joiden tuottajia ovat paperituotteiden valmistuksessa käytettävän paperin valmistajat ja maahantuojat sekä painetun paperituotteen maahantuojat
  • pakkaukset, joiden tuottajia ovat tuotteen pakkaajat ja pakatun tuotteen maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään 1 000 000 euroa.

  Yllä mainittujen tuottajien on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto sekä vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

 • Tuottajan on liityttävä 31.12.2021 mennessä tuottajayhteisöön tai perustettava sellainen yhdessä muiden tuottajien kanssa. Tuottajayhteisöön ei saa kuulua muita kuin tuottajia. Tuottajayhteisön on otettava huolehdittavakseen tuottajan velvollisuudet tämän pyynnöstä, jos tämän toiminta kuuluu tuottajayhteisön toimialaan. Uuteen tuottajaan on sovellettava tasapuolisia ja yhdenvertaisia ehtoja verrattuna muihin tuottajiin.

  Pirkanmaan ELY-keskus voi hyväksyä tuottajarekisteriin yksittäisen tuottajan, jos tuottajayhteisöön liittyminen on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta. Tämä on mahdollista vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Tällaisen tuottajayhteisöön kuulumattoman tuottajan tulee hakea tuottajarekisteriin uudelleen, uusien vaatimusten mukaisesti viimeistään 30.6.2022, vaikka tuottaja olisi kuulunut rekisteriin aikaisemmin.

 • Tuottajayhteisön on 1.1.2023 alkaen määriteltävä tuottajien maksamat kierrätysmaksut tasapuolisesti suhteessa näiden markkinoille saattamiin tuotteisiin. Hallinnolliset maksut tulee määrittää siten, ettei niiden osuus ole kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien tuotteiden määrään ja muihin tuottajavastuuvelvoitteista johtuviin maksuihin.

  Lisäksi maksut on porrastettava ympäristöperusteisesti. Maksuosuuksia määrittäessään tuottajayhteisön on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon tuotteen

  • kestävyys
  • korjattavuus
  • uudelleenkäytettävyys
  • kierrätettävyys ja
  • vaarallisten aineiden esiintyminen.

  Alakohtaiset tarkennukset tuottajien maksuosuuksiin:

 • Tuottajan (tai tuottajayhteisön) on valvottava 1.1.2023 alkaen säännöllisesti ja suunnitelmallisesti laissa säädettyjen velvoitteiden toteutumista. Tuottajan on laadittava tästä omavalvonnasta kirjallinen suunnitelma, joka on liitettävä viimeistään 30.6.2022 tehtävään tuottajarekisterihakemukseen. Suunnitelmassa on oltava:

  • selvitys seurantatietojen kokoamisesta ja arvio tietojen luotettavuudesta sekä suunnitelma tietojen luotettavuuden kehittämiseksi
  • arvio tuottajan kustannusvastuun täyttymisestä
  • selvitys tuottajan maksuosuuksista ja niiden mukauttamisen perusteista sekä niiden seurannasta
  • menettelyt maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteiden säännönmukaisesta uudelleenarvioimisesta ja kehittämisestä
  • suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi tehtävistä tarkastuksista.

  Omavalvonnan tueksi on tarvittaessa teetettävä säännöllinen tarkastus henkilöllä, joka on tuottajaan, tuottajayhteisöön ja sen omistajiin nähden riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli. Tarkastajalla tulee olla tehtävään tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Jos tuottajalla on käytössään sertifioitu hallintajärjestelmä, voidaan tarkastus kytkeä osaksi järjestelmää.

 • Tuottajan (tai tuottajayhteisön) on tiedotettava käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikkojen sijainnista ja aukioloajoista sekä vastaanotettavista jätteistä. Lisäksi tuottajan on tiedotettava ja neuvottava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä ja uudelleenkäyttöä koskevista toimista sekä roskaantumisen ehkäisemisestä. Tuottajan on toimitettava vuosittain selvitys tiedotuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle.

  Tuottajayhteisön on lisäksi julkaistava yleisessä tietoverkossa (ilman siirtymäaikaa)

  • ajantasainen luettelo omistajista sekä tuottajista, jotka ovat siirtäneet sille tuottajavastuunsa (luetteloon on merkittävä tuottajan nimi ja Y-tunnus sekä tiedot jäsenen tuotteista)
  • tiedot liittymis- ja vuosimaksuista sekä kierrätysmaksuista kappale- tai tonniperusteisesti
  • tiedot palvelunhankinnoissa noudatettavista periaatteista ja menettelyistä sekä
  • tiedot jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvollisuuksien (uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet) täyttymisestä.
 • Kaikkien alojen tuottajien tai tuottajayhteisöjen on jatkossa toimitettava vuosittaiset seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukselle 30.6. mennessä.

  Seurantatietojen sisällöt alakohtaisesti:

 • Tuottajien (tai tuottajayhteisöjen) on järjestettävä keräys ja kuljetus siten, että tuotteet eivät vaurioidu tarpeettomasti ja että ehjät tai korjauskelpoiset tuotteet ja niiden osat pidetään erillään tai erotellaan tarvittaessa. Myös myyjien on järjestettävä käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotto niin, että tuotteiden rikkoontuminen estetään mahdollisuuksien mukaan.

  Tuottajien on edistettävä uudelleenkäyttöä mahdollisuuksien mukaan niin, että tuotteen haltijat ja muut jätehuollon toimijat saavat tietoa tuotteen ja sen osien uudelleenkäyttömahdollisuuksista, purkamisesta sekä vaarallisten aineiden ja osien sijainnista.

  Tuottajien on varattava uudelleenkäytön valmistelua harjoittaville yrityksille ja yhteisöille tasapuolinen mahdollisuus saada uudelleenkäyttöön soveltuva jäte osoittamastaan vastaanottopaikasta, ellei tuottaja itse valmistele jätteen uudelleenkäyttöä.

  Jätteen luovuttamisesta uudelleenkäytön valmisteluun on tehtävä kirjallinen sopimus. Tuottaja voi periä uudelleenkäytön valmistelua harjoittavalta yritykseltä tai yhteisöltä jätteen keräyksestä ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Uudelleenkäytön valmistelua harjoittavan yrityksen tai yhteisön on annettava jätteen käsittelyä koskevat tiedot jätteen luovuttajalle.

  Alakohtaiset määräykset uudelleenkäytön edistämiseksi:

Alla ändringar beskrivs i detalj i lagstiftningen.

Uppdaterad: 02.05.2024