Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Rapportering av uppföljningsuppgifter

Producentsammanslutningar samt producenter som har godkänts för anteckning i producentregistret ska årligen lämna uppföljningsuppgifter till NTM-centralen i Birkaland innan 30.6. Producentsammanslutningar rapporterar uppföljningsuppgifter på sina medlemmars vägnar.

De uppgifter som ska lämnas gäller mängden produkter som släppts ut på marknaden samt mängden kasserade produkter som insamlats, materialåtervunnits och återvunnits. Utöver uppföljningsuppgifterna ska producenter och producentsammanslutningar lämna även de uppgifter till myndigheten som anges i producentsammanslutningsbeslut.

Blanketter och anvisningar

Uppföljningsuppgifter rapporteras via Regionförvaltningens e-tjänst. Bland Tjänster väljs Producentregistrets e-tjänst, och under den väljs Producentregistrets periodiska rapportering. För ifyllning av blanketter finns en allmän anvisning samt branschspecifika anvisningar:

 

Behandlings- och försummelseavgifter

En avgift tas ut för behandling av uppföljningsuppgifter. Avgiften grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten samt Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer. Avgifter tas ut enligt avgiftstabellen i bilagan till avgiftsförordningen (2020).

För försummelse av rapportering av uppföljningsuppgifter kan åläggas en avgift. Beloppet på avgiften är minst 500 euro och högst 10 000 euro. Innan en försummelseavgift påförs, ska en skriftlig uppmaning om inlämning av uppföljningsuppgifter sändas till producenten.

Uppdaterad: 02.11.2023