Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Vem gäller producentansvaret för?

På den här sidan hittar du information om vilka som har producentansvarsskyldighet. 

 • Vilka produkter omfattas av producentansvaret? 
 • Vad innebär yrkesmässig verksamhet? 
 • Kontrollera om ett företag har fullgjort sin producentansvarsskyldighet 

Verksamhet till förmån för miljön och främjande av den cirkulära ekonomin är varje företags skyldighet. Företaget ansvarar för produktens hela livscykel.  

Tillverkare, importörer och distansförsäljare samt förpackare av vissa produkter ansvarar för avfallshanteringen av de produkter de släpper ut på marknaden. Tack vare detta är återvinning effektivt och enkelt. 

Med hjälp av chattboten kan du kontrollera om producentansvaret gäller ditt företag. Chattboten öppnas nere till höger på sidan.

Observera att producentansvaret ska skötas separat för varje produktgrupp. 

Piirroskuvassa on rengas, pesukone, paristo ja juomatölkki.

Producentansvaret gäller följande produkter:

 • Ackumulatorer och batterier 

  Producentansvar omfattar alla batterier och ackumulatorer. Producentansvariga företag är: 

  • importörer, distansförsäljare och tillverkare av batterier och ackumulatorer 
  • importörer, distansförsäljare och tillverkare av nya och begagnade fordon, elektriska och elektroniska utrustning och andra produkter som innehåller batterier och ackumulatorer. 

  Producentansvar för batterier och ackumulatorer grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (2014). Det enklaste sättet att sköta producentansvaret är genom att ansluta sig till en producentsammanslutning. Producentsammanslutningar varierar beroende på ackumulatorkategori och -typ. 
   

  Bärbara ackumulatorer och batterier 

  Bärbara ackumulatorer och batterier är förslutna och kan bäras i handen utan svårighet. Exempel på bärbara batterier och ackumulatorer är knappceller, fingerbatterier (såsom AA och AAA-batterier) samt andra batterier och ackumulatorer som används av konsumenter och professionella användare i elektriska och elektroniska produkter. 

  Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för bärbara ackumulatorer och batterier. Det finns två producentsammanslutningar: 

  Bilbatterier och -ackumulatorer 

  Bilbatterier och -ackumulatorer används i startmotorer, belysning eller tändningssystem i fordon. Vanligtvis är bilackumulatorer blyackumulatorer, men till exempel mopeder, motorcyklar, fyrhjulingar, skotrar och åkgräsklippare kan också ha litiumackumulatorer. 

  Observera att el- och hybridfordon utöver startbatteriet även har ett annat batteri vars syfte är att producera körkraft. Ett elfordonsbatteri är vanligtvis ett litiumjon- eller nickelmetallhybridbatteri och klassificeras som ett industribatteri (se Industribatterier och -ackumulatorer). 

  Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för bilbatterier och -ackumulatorer:

  Industribatterier och -ackumulatorer

  Industribatterier och -ackumulatorer används i apparater som är avsedda för industriell eller professionell användning eller i elektriska fordon. De används till exempel i följande produkter: nödsystem och reservkraft, manuella betalningsterminaler, streckkodläsare, videoutrustning för tv-kanaler och studior för yrkesmässigt bruk, gruvlampor och dyklampor som är fästa vid hjälmar för yrkesutövare, eldörrar, mätutrustning, solpaneler, fotovoltaiska och andra tillämpningar av förnybar energi. Industribatterier- och ackumulatorer används även i elektriska fordon såsom i elbilar och hybridbilar, elektriska rullstolar, elcyklar, elektriska sparkcyklar, el-skotrar och elmotorcyklar. 

  Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för industribatterier och -ackumulatorer: 

  De företag som importerar, distansförsäljer och tillverkar stora industriackumulatorer kan ansluta sig till Recser Oy varvid producentsammanslutningen tar hand om de lagstadgade skyldigheterna om registrering och rapportering till myndigheterna. Producenten själv ska ändå ta hand om mottagandet av ackumulatorer och annan avfallshantering i enlighet med avfallslagen. 

  Det finns ingen egen producentsammanslutning för elmotorcykelbatterier. Företaget hanterar producentansvar genom att det bildar en producentsammanslutning tillsammans med andra producenter. I detta fall en producentsammanslutning ska lämna in en ansökan till producentregistret vid NTM-centralen i Birkaland. Endast i undantagsfall kan företaget ansöka om godkännande för anteckning i producentregistret om det själv tar hand om insamling, materialåtervinning och annan avfallshantering av kasserade produkter samt uppnår förordningens insamlings-, materialåtervinnings- och återvinningsmål. Dessutom ska företaget göra upp en plan för egenkontroll, rapportera uppgifter om insamlingen och behandlingen årligen till NTM-centralen i Birkaland samt publicera uppgifterna i ett offentligt informationsnätverk.

 • Producentansvaret omfattar bilar, paketbilar och husbilar. Producentansvariga företag i Finland är de företag som importerar nya eller begagnade bilar yrkesmässigt samt de företag som för in bilar i landet i den inhemska användarens namn. 

  Producentansvar för fordon grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (2015).  

  Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för fordon:     

 • Nästan alla produkter har förpackats i en förpackning som omfattas av producentansvaret. 

  Avfallshanteringens producentansvar gäller alla professionellt verksamma företag som sätter ut förpackningar på marknaden. Dessutom gäller producentansvar för s.k tillverkare och importörer av service- och odlarförpackningar. 

  Producentansvaret för förpackningar gäller följande aktörer som professionellt levererar förpackningar till den finska marknaden: 

  • förpackare, det vill säga företag som packar eller packar sina produkter för den finska marknaden (exklusive service- och odlarförpackningar), importörer, det vill säga företag som importerar förpackade produkter till Finland 
  • distansförsäljare, det vill säga utländska företag som säljer distansförpackade produkter direkt till finska användare, 
  • tillverkare av tjänste- eller odlarförpackningar, det vill säga företag som tillverkar nämnda förpackningar för den finska marknaden och 
  • importörer av tjänste- eller odlarförpackningar, det vill säga företag som för ut dessa förpackningar till den finska marknaden. 
    

  Dessa företag ska ta hand om producentansvaret med avseende på följande produkter: 

  • kartong, papp och papper 
  • glas 
  • metall 
  • plast 
  • trä 
    

  Förpackningar är engångs- eller återanvändningsprodukter som används för att lagra eller skydda ett ämne eller föremål, för att underlätta dess visning eller för att möjliggöra hantering eller transport av det. Förpackningar omfattar förutom försäljningsförpackningar även grupp- och transportförpackningar. 

  Serviceförpackningar är förpackningar som används vid försäljningsstället för att packa mat och andra produkter direkt till konsumenten. Dessa inkluderar till exempel bärkassar, förpackningar för takeaway-portioner och andra förpackningar som används i serviceverksamheten. 

  Odlarförpackingar är förpackningar som används för att packa obearbetade jordbruks- och trädgårdsprodukter för försäljning utanför gården. 

  Producentansvar för förpackningar grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (2014). Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för förpackning genom servicebolaget Rinki Oy.  

  Producentsammanslutningarna inom förpackningssektorn: 

  Producentansvar för dryckesförpackningar (se nästa punkt) kan skötas genom att ansluta sig till ett godkänt retursystem för dryckesförpackningar. För de dryckesförpackningar utan pant som inte hör till ett pantbaserat retursystem betalas punktskatt och deras producentansvar sköts genom att man ansluter sig till en producentsammanslutning. 

  För producenter av vissa engångsförpackningar som innehåller plast gäller kostnadsansvaret för uppstädning. Detta innebär att producenterna betalar de uppstädningskostnader som sina produkter orsakar kommunerna samt kostnaderna för förebyggande av nerskräpning.

  Mer information om kostnadsansvaret för uppstädning finns i avsnittet:

 • Dryckesförpackningar, liksom andra förpackningar, omfattas av producentansvaret. Om produkter hör till ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar, behöver man varken sköta sitt producentansvar separat eller betala punktskatt för sina dryckesförpackningar. Företaget ska sköta sitt producentansvar som vanligt för sina andra förpackningar och dryckesförpackningar utan pant som inte hör till ett pantbaserat retursystem. 

  Man behöver inte betala skatt för dryckesförpackningar om följande villkor uppfylls: 

  • den som förpackar eller importerar produkten har anslutit sig till ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar 
  • den ifrågavarande produkten har godkänts i retursystemet 
  • retursystemet har godkänts i producentregistret som upprätthålls av Birkalands NTM-central 

  Retursystemen för dryckesförpackningar regleras av avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om retursystem för vissa dryckesförpackningar (2013). Beskattningen regleras av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (2004). I godtagbara retursystem ska dryckesförpackningarnas pant vara minst: 

  • 0,15 euro per dryckesburk av metall 
  • 0,20 euro per plastförpackning som rymmer mer än 0,35 liter men mindre än 1 liter 
  • 0,40 euro per plastförpackning som rymmer minst 1,0 liter 
  • 0,10 euro per en annan dryckesförpackning 

  Den som förpackar eller importerar drycker kan ansluta sig till ett fungerande retursystem för dryckesförpackningar eller inrätta ett retursystem och lämna in en ansökan om dess godkännande för anteckning i producentregistret. Noggrannare uppgifter om dryckesförpackningarna som är lämpliga i ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar och information om medlemskap i retursystemet finns på de godkända retursystemens webbsidor:  

 • Producentansvar gäller den som yrkesmässigt importerar pappersprodukter eller den som tillverkar eller importerar papper som används för tillverkning av pappersprodukter. Dessa produkter omfattas av producentansvaret: 

  • tidningar och tidskrifter 
  • kontorspapper, häften, anteckningsblock, kuvert och postkort 
  • affärskataloger och tryckt direktreklam. 

  Producentansvar gäller inte t.ex. mjukpapper, böcker, kalendrar eller installations- och användningsanvisningar som följer med produkten. Producentansvar för returpapper grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (2013). 

  Det lättaste sättet att sköta producentansvaret är genom att man ansluter sig till en producentsammanslutning för returpapper. Det finns två producentsammanslutningar i Finland:

 • Med däckproducent avses den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller regummerar däck. Utöver detta gäller producentansvaret den som importerar däckförsedda fordon eller anordningar. Producentansvaret omfattar endast däck till fordon eller anordningar, inte fälgar. Producentansvar omfattar däck till följande fordon och anordningar: 

  • person-, paket- och lastbilar 
  • mopeder, motorcyklar, skotrar, fyrhjulingar och mopedbilar 
  • husvagnar och släpvagnar 
  • rörliga arbetsmaskiner 

  Producentansvar omfattar INTE följande däck: 

  • cykeldäck eller däck till cykelvagnar 
  • däck till skottkärror, golfvagnar, rullatorer eller rullstolar 
  • däck till skjutbara gräsklippare 
  • däck till flygplan 

  Producentansvar för däck grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (2013). 

  Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för däck: 

 • Producentansvar omfattar alla elektriska och elektroniska produkter avsedda för konsumenter och professionella användare om det inte särskilt har föreskrivits ett undantag. Producenter är: 

  • tillverkare och importörer 
  • försäljare som säljer produkter under eget varumärke och 
  • distansförsäljare 

  På grund av kravet på ett heltäckande insamlingsnätverk (450 insamlingspunkter, 1 per varje kommun) kan en enskild producent för konsumentutrustning sköta sitt producentansvar endast genom att ansluta sig till en producentsammanslutning för EE-apparater:

  Om ett företag bara släpper ut apparater som endast är avsedda för yrkesmässigt bruk (B-to-B) på marknaden i Finland, kan företaget i undantagsfall ansöka om godkännande för anteckning i producentregistret. Då ska företaget ordna insamling, materialåtervinning och annan avfallshantering av apparaterna samt uppnå förordningens mål för insamling, materialåtervinning och utnyttjande samt sköta de övriga producentansvarsskyldigheterna. 

  Distansförsäljare av elektriska och elektroniska apparater som är etablerade i ett annat EU-land ska alltså utse ett behörigt ombud i Finland, och på motsvarande sätt ska distansförsäljare av finländska elektriska och elektroniska apparater utse ett behörigt ombud i andra EU-länder.

  Producentansvaret stöder sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (2014). 

 • Producentansvaret gäller producenter av vissa engångsplastprodukter (SUP), dvs. tillverkare, importörer och förpackare. SUP-produkter som omfattas av producentansvaret är:  

  • dricksmuggar som säljs tomma till slutanvändaren samt korkar och lock till dessa; 
  • våtservetter för personlig hygien och konsumentbruk, 
  • ballonger för konsumentbruk, 
  • tobaksprodukter med filter och tobaksfilter. 
  • Vissa engångsförpackningar som innehåller plast i enlighet med avfallslagens bilaga 1 (SUP-förpackningar) 

  Producenter av dessa produkter omfattas av kostnadsansvaret för uppstädning. Detta innebär att producenterna betalar de uppstädningskostnader som sina produkter orsakar kommunerna samt kostnaderna för förebyggande av nerskräpning.  

  Dessutom svarar producenter av tobaksprodukter med filter och tobaksfilter separat för de kostnader som orsakas kommunerna av anskaffningen av avfallskärl för tobaksavfall och informeringen som ska genomföras för att förhindra nedskräpning som orsakas av tobaksprodukter.  

  Enklast sköter du producentansvaret för filtertobaksprodukter och tobaksfilter, våtservetter och ballonger är bli medlem i branschens producentsammanslutning.

  Enklast sköter du producentansvaret för SUP-förpackningar genom att bli medlem i förpackningsbranschens producentsammanslutning via servicebolaget Rinki Oy.

  Producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen: 

  Producentansvaret grundar sig på avfallslagen (2011) samt statsrådets förordning om vissa engångsplastprodukter och statsrådets förordning om ersättningar som producenter av vissa plastprodukter betalar till kommunerna (2022). 

  En distansförsäljare som säljer SUP-produkter direkt till en slutanvändare (en privatperson eller ett företag) i ett annat EU-land ska utse ett behörigt ombud som är etablerad i EU-landet i fråga. Det behöriga ombudet sköter producentansvaret i landet i fråga i enlighet med lagstiftningen i landet. Distansförsäljare av SUP-produkter som är etablerade i ett annat EU-land ska alltså utse ett behörigt ombud i Finland, och på motsvarande sätt ska distansförsäljare av finländska SUP-produkter utse ett behörigt ombud i andra EU-länder.

 • Producentansvaret gäller tillverkare, importörer och distansförsäljare av fiskeredskap som innehåller plast.  

  Med fiskeredskap avses ett föremål eller en del av en anordning som används vid fiske eller vattenbruk för fångst eller uppfödning av levande naturresurser eller som flyter på vattenytan och som syftar till att locka och fånga eller föda upp vattnens levande naturresurser. Definitionen av fiskeredskap utesluter den elektrisk och elektronisk utrustning som ingår i fiskeredskapet. 

  Med fiskeredskapsavfall avses fiskeredskapet eller en del av det. Avfall är till exempel försvunna och övergivna fiskeredskap.   

  En producentsammanslutning för fiskeredskap av plast håller på att grundas år 2024 och behandlingen av ansökan om producentsammanslutning pågår.  

  Producentansvaret grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om fiskeredskap som innehåller plast (2022).


Vad innebär yrkesmässig verksamhet? 

Producentansvaret gäller producenter som yrkesmässigt släpper ut produkter på den finländska marknaden. Producenter är produkternas tillverkare, importörer och förpackare samt distansförsäljare som säljer direkt till användarna. 

Särskilt småföretagare kan fundera över gränsen för yrkesmässighet. Verksamheten anses inte vara yrkesmässig om en företagare som är etablerad i Finland inte är mervärdesskattskyldig. För närvarande är omsättningsgränsen för mervärdesskattskyldigheten 15 000 euro per år. Om aktören inte har ett FO-nummer betraktas verksamheten inte som yrkesmässig. 

För förpackningarnas del har det inte fastställts någon minimimängd förpackning som yrkesmässigheten gäller. Förpackaren betraktas som en yrkesmässig aktör om den är mervärdesskattskyldig.
 

Kontrollera om ett företag har fullgjort son producentansvarsskyldighet

Producentansvaret för avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare samt internationella distansförsäljare. Majoriteten av företagen sköter producentansvaret på det sätt som lagen förutsätter. Det är rättvist att alla företag med producentansvar jämlikt deltar i fördelningen av kostnaderna för avfallshanteringen. 

Funderar du på om ett bekant företag sköter sitt producentansvar? Kontrollera uppgiften:  

Informationstjänsten Avfallshanteringskollen berättar inom vilka branscher företaget har skött sitt producentansvar. I tjänsten kan du kontrollera om företaget har fullgjort sina producentansvarsskyldigheter på behörigt sätt och se godkända producentsammanslutningar.  

Informationstjänsten Avfallshanteringskollen upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE).  Uppgifterna i Avfallshanteringskollen grundar sig på producentregistret som upprätthålls av NTM-centralen i Birkaland. 

Sök företag i Avfallshanteringskollen helst med företagets FO-nummer eller motsvarande VAT-nummer, eftersom dessa koder identifierar företaget. Samma FO-nummer kan utöver det officiella namnet ha flera bifirmor som inte nödvändigtvis kommer upp i Avfallshanteringskollen. Företagets FO-nummer och eventuella bifirmor kan kontrolleras i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens Företags- och organisationsdatasystem på adressen ytj.fi: 

Man kan också kontrollera på olika producentsammanslutningars (tuottajayhteiso.fi) medlemslistor om företaget är medlem i en producentsammanslutning.

Uppdaterad: 05.04.2024