Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Så här sköter du producentansvaret

Det enklaste sättet för företaget att sköta sitt producentansvar är genom att ansluta sig till en producentsammanslutning. Producenter kan även bilda en ny producentsammanslutning tillsammans. I undantagsfall kan ett enskilt företag ordna insamling, materialåtervinning och annan avfallshantering av kasserade produkter genom att ansöka om godkännande för anteckning i producentregistret vid Birkalands NTM-central.

Om ett företag har producentsansvarsskyldighet inom flera producentansvarsområden (t.ex. elektroniska och elektriska produkter, batterier och ackumulatorer) ska producentansvaret skötas separat för alla områden.

Producentansvaret kan skötas på tre olika sätt:

 • Det lättaste sättet att sköta producentansvaret är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning. När du blir medlem i en producentsammanslutning, överförs producentansvaret till producentsammanslutningen som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna för dig. Om det gäller dryckesförpackningar kan du ansluta dig till ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar.

  Kolla producentsammanslutningar inom ditt område samt retursystem för dryckesförpackningar:

 • Du kan bilda en producentsammanslutning tillsammans med andra producenter som tar hand om de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna. Om det, bland dem som bildar en producentsammanslutning, finns organisationer eller andra sammanslutningar ska deras medlemmar vara producenter inom samma producentansvarsområde. Endast producenter inom samma producentansvarsområde får vara medlemmar i en producentsammanslutning.

  En producentsammanslutning ska lämna in en ansökan till producentregistret vid NTM-centralen i Birkaland. Birkalands NTM-central fungerar som producentansvarsmyndighet i hela Finland, med undantag för Åland.

  Pantbaserade retursystem för dryckesförpackningar ansöker också om anteckning i producentregistret såsom andra producentsammanslutningar gör. Efter att retursystemet har godkänts, befrias de företag och förpackningar som hör till retursystemet från skatten på dryckesförpackningar.


  AVGIFTER

  NTM-centralen i Birkaland godkänner en producentsammanslutning för anteckning i producentregistret om producentsammanslutningens verksamhet uppfyller de krav som förutses i avfallslagen. Det fattas ett beslut om godkännande. Det tas ut en avgift både för positiva och negativa beslut om godkännande för anteckning i producentregistret som baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten och Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer. För behandling av en annullerad anmälan eller en anmälan som förfallit, uppbärs en sådan andel av avgiften enligt avgiftsförordningen som motsvarar den arbetsinsats som gjorts. En avgift tas inte ut om en producentsammanslutning, som har godkänts för anteckning i producentregistret, gör en anmälan om ändring.

   

  BLANKETTER (på finska)

  Skriv ut och fyll i pdf-blanketten i stället och skicka in den ifyllda blanketten till registratorskontoret vid Birkalands NTM-central: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

  I ansökan ska anges uppgifter om producentsammanslutningens verksamhet såsom en redogörelse för solvens, producentsammanslutningens stadgar och en verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering. Av stadgarna eller av andra motsvarande dokument ska det framgå att som aktieägare eller delägare eller som medlem kan endast vara producent inom samma producentansvarsområde, hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret. Dessutom ska verksamheten vara tillräckligt solid för att producentsammanslutningen kan ansvara för de producentansvarsskyldigheter som har överförts till den oavbrutet minst under sex månader.

  Ackumulatorer och batterier

   

  Fordon

   

  Förpackningar

   

  Dryckesförpackningar

   

  Papper

   

  Däck

   

  Elektriska och elektroniska produkter

 • I undantagsfall kan ditt företag ansöka om godkännande för anteckning i producentregistret, ifall:

  • företaget ordnar själv insamling, materialåtervinning och annan avfallshantering av kasserade produkter enligt de lagstadgade kraven på olika produktkategorier
  • det uppnår insamlings-, materialåtervinnings- och återvinningsmålen
  • det har ingått ett avtal om behandling av det insamlade avfallet med en sådan behandlare som har de tillstånd och kvalifikationer som krävs för behandling av avfallet
  • det informerar slutanvändaren om hur och till vilken mottagningsplats, som ditt företag själv ordnat, kan slutanvändaren returnera de kasserade produkterna
  • det övervakar från och med 1.1.2023 regelbundet och systematiskt att de föreskrivna skyldigheterna fullgörs och utvecklar tillförlitligheten hos informationen om detta (egenkontroll). Företaget ska utarbeta en skriftlig plan för egenkontrollen som ska lämnas till Birkalands NTM-central i samband med omregistreringen senast 30.6.2022. Till stöd för egenkontrollen ska regelbundna granskningar genomföras av en oberoende och yrkeskunnig person.
  • det bokför enligt produktkategori över typen och mängden samt egenskaperna hos de produkter som det släppt ut på marknaden och hos de kasserade produkter som företaget tagit emot. Dessutom ska företaget rapportera dessa uppgifter årligen till Birkalands NTM-central.
  • det offentliggör årligen i ett allmänt datanät uppgifter om hur skyldigheterna i fråga om separat insamling och återvinning har fullgjorts.

  Alla ovanstående villkor ska uppfyllas för att företaget kan godkännas i producentregistret som enskild producent. NTM-centralen i Birkaland kan även förutsätta att andra producenter än sådana som hör till en producentsammanslutning lämnar in en redogörelse för tillräckliga ekonomiska arrangemang och en verksamhetsplan för ordnandet av återanvändning och avfallshantering för att säkerställa att producenten har tillräckliga ekonomiska resurser för att sköta sina producentansvarsskyldigheter.

  Om företaget ansluter sig till en producentsammanslutning, överförs producentansvaret till producentsammanslutningen som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna för företaget.

  AVGIFTER

  NTM-centralen i Birkaland tar ut en avgift hos producenten för registreringsansökan och för behandlingen och granskningen av uppföljningsuppgifterna. Det tas ut en avgift för både positiva och negativa beslut. Avgifterna baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten och Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer. För behandlingen av en annullerad anmälan eller en anmälan som förfallit, uppbärs en sådan andel av avgiften enligt avgiftsförordningen som motsvarar den arbetsinsats som gjorts. En avgift tas inte ut om en producent, som godkänts för anteckning i producentregistret, gör en anmälan om ändring.

  BLANKETTER (på finska)

  Skriv ut och fyll i en pdf-blankett och skicka den ifyllda blanketten till registraturen för NTM-centralen i Birkaland: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

  Ange i blanketten uppgifter om företaget och produkterna som omfattas av producentansvaret samt en redogörelse för hur avfallshantering av kasserade produkter har ordnats. Skicka in alla uppgifter som krävs för handläggning av ansökan eftersom utan nödvändiga uppgifter kan ansökan inte handläggas och företaget kan inte godkännas i producentregistret. Om ditt företag redan har godkänts i producentregistret och dess FO-nummer ändras, lämna in en ny ansökan.

  Ackumulatorer och batterier

   

  Fordon

   

  Förpackningar

   

  Papper

   

  Däck

   

  Elektriska och elektroniska produkter

Uppdaterad: 20.12.2022