Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Undvik tilläggsavgifter

Försummelse av producentansvaret kan leda till en betydande avgift

Det är inte frivilligt att sköta producentansvaret. Om ett företag har producentansvarsskyldighet men inte har skött sitt producentansvar, kan Birkalands NTM-central ålägga en försummelseavgift.

  • Försummelseavgiften är en procent av företagets omsättning under den föregående räkenskapsperioden,
  • dock minst 500 euro och högst 500 000 euro

Även för försummelse av rapportering av uppföljningsuppgifter kan åläggas en avgift. Beloppet på avgiften är minst 500 euro och högst 10 000 euro.
Innan försummelseavgifter påföras, ska tillsynsmyndigheten skriftligen uppmana den försumlige att avhjälpa försummelsen inom utsatt tid.

Maisemakuva vesistön takana siintävästä kaupungista. Etualalla kierrätysmerkki ja konttilaiva.

Myndigheterna övervakar tillsammans

NTM-centralen i Birkaland koordinerar och övervakar att producentansvar verkställs i hela Finland, med undantag för Åland. Med övervakningen säkerställs att alla företag med producentansvar deltar i ordnandet av avfallshantering och dess kostnader. Birkalands NTM-central utför övervakning i samarbete med andra myndigheter, såsom Skatteförvaltningen, Tullen och Finlands miljöcentral.

Genom tillsynen säkerställs att det finns ett tillräckligt omfattande och tätt insamlingsnät för avfall som omfattas av producentansvaret, dit konsumenterna kan returnera kasserade produkter avgiftsfritt. Producenterna och producentsammanslutningarna är skyldiga att informera om insamlingen och återvinningen. Även detta övervakas.

Uppdaterad: 02.05.2024