Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Hur sköter distansförsäljaren sitt producentansvar?

Distansförsäljaren ska fullgöra sin producentansvarsskyldighet i enlighet med lagstiftningen i det land dit den säljer sina produkter.  

Karttanäkymä Euroopasta, jossa Suomi näkyy valkoisena. Suomesta lähtee katkoviivoja ympäri Eurooppaa.

Distansförsäljning från Finland till utlandet 

Överväger du att sälja dina produkter till utlandet? Du visste väl att du som distansförsäljare som är etablerad i Finland måste sköta din producentansvarsskyldighet i varje stat i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga? Om du till exempel säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till användaren i Tyskland, ska du fullgöra din producentansvarsskyldighet i enlighet med den tyska lagstiftningen. 

Om du säljer elektriska eller elektroniska produkter eller engångsplastprodukter (s.k. SUP-produkter) till andra EU-länder, ska du alltid utse ett behörigt ombud som är etablerad i staten i fråga. Ombudet sköter producentansvarsskyldigheterna för dig i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga. 
För att sköta ditt producentansvar i mållandet ska du ansluta dig till landets producentregister och rapportera antalet produkter som omfattas av producentansvaret och som du släppt ut på marknaden i landet i fråga. Om du säljer till flera länder ska producentansvaret skötas separat för varje land. Producentansvaret ska också skötas separat för varje producentansvarsområde (t.ex. förpackningar, EE, batterier). Ett behörigt ombud kan ofta hjälpa dig att sköta producentansvarsskyldigheterna i flera länder eller via samma tjänst för flera producentansvarsområden. Man kan också be en konsult som är insatt i ämnet om råd. 

Du hittar en uppdaterad lista över producentregister och myndigheter i andra EU-länder här. På listan finns förutom EU-länderna även de nordiska länderna Norge och Island samt Storbritannien. 

Utländska distansförsäljare/Distansförsäljning från utlandet till Finland

Säljer eller planerar du att sälja produkter som omfattas av producentansvaret direkt till finländska användare? Som utländsk distansförsäljare ska du sköta producentansvarsskyldigheterna i Finland i enlighet med avfallslagen och de kompletterande bestämmelserna. 

Som distansförsäljare som är etablerad i en annan stat kan du sköta producentansvaret genom att ansluta dig till en producentsammanslutning eller genom att utse ett behörigt ombud som är etablerad i Finland och som sköter producentansvarsskyldigheterna för dig i enlighet med finsk lagstiftning. 

Ett undantag är distansförsäljning av elektriska och elektroniska produkter samt engångsplastprodukter (s.k. SUP-produkter) inom EU. En aktör som säljer elektriska och elektroniska produkter samt SUP-produkter till ett annat EU-land genom distanshandel kan sköta producentansvaret endast genom att utse ett behörigt ombud som är etablerad i medlemsstaten i fråga. 
Du hittar producentsammanslutningarna i Finland via denna länk:


Behöriga ombuds skyldigheter i Finland

Ett behörigt ombud är producentansvarig för ett utländskt företag (distansförsäljare) och
tar hand om alla producentansvarsskyldigheter på företagets vägnar, bl.a.

  • avfallshantering (insamling, transport, behandling, kostnader) genom att ansluta sig till en producentsammanslutning och genom att uppge på vems vägnar ombudet sköter producentansvaret
  • rapportering av uppföljningsuppgifter och alla kostnader som anknyter till producentansvaret
     

Det behöriga ombudet har ett rättsligt ansvar och kan bli föremål för tvångsmedel och
straff enligt finsk lag.

Aktörer som motsvarar en producent och upprätthållare av e-handelsplattformar kan sköta producentansvaret frivilligt

En utländsk aktör som är likvärdig med en producent och som på annat sätt än genom distanshandel levererar produkter som omfattas av producentansvaret till den finländska marknaden kan sköta producentansvarsskyldigheterna frivilligt på den finländska importörens vägnar antingen genom att utse ett behörigt ombud som är etablerad i Finland eller genom att ingå avtal med en producentsammanslutning.

Aktören som motsvarar producenten ska informera de producenter och producentsammanslutningar som annars skulle sköta producentansvaret om fullgörandet av skyldigheterna och om ändringar i anslutning till det.

Även upprätthållare av e-handelsplattformar kan sköta producentansvaret frivilligt på distansförsäljarens vägnar genom att utse ett behörigt ombud som är etablerad i Finland eller genom att ingå avtal med en godkänd producentsammanslutning. Upprätthållaren av en e-handelsplattform ska ha en skriftlig fullmakt för detta av den distansförsäljare som är verksam på plattformen. 
 

Uppdaterad: 02.05.2024