Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Producentsammanslutningens uppgifter

Producentsammanslutningen

  • på sina medlemmars vägnar tar hand om konsumentinformation, insamling, transport, avfallshantering och materialåtervinning av kasserade produkter samt rapportering till myndigheten
  • försäkrar sig att materialåtervinningsmålen uppnås
  • upprätthåller en offentlig medlemsförteckning i ett datanät
  • ska på begäran av en ny producent fullgöra dennes skyldigheter, om producentens verksamhet ingår i producentsammanslutningens verksamhetsfält.
  • ska informera konsumenter planmässigt
  • rapporterar årligen uppföljningsuppgifter till Birkalands NTM-central
  • är solvent – med sina ekonomiska resurser kan ansvara för producentansvarsskyldigheterna i minst 6 månader

 

Rättvisa mål

Producentansvarsskyldigheterna ska fördelas rättvist mellan producenterna med hänsyn till verksamhetens kvalitet och omfattning. På det här sättet undviker man handelshinder och snedvridning av konkurrensen.

På en ny producent ska tillämpas rättvisa och lika villkor i jämförelse med de villkor som tillämpas på producentsammanslutningens andra producenter. Anslutningsavgifter får inte vara för höga och avgiftens storlek ska bero på det hur många produkter det har släppts ut på marknaden och produkters kvalitet.

Producenter och producentsammanslutningar inom olika produktgrupper ska se till att genomförandet av producentansvaret inte förorsakar dubbla avgifter för producenter eller producentsammanslutningar inom någon annan produktgrupp i sådana fall då avfallshantering av kasserade produkter ordnas i samarbete.

Uppdaterad: 02.11.2023