Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Näin hoidat tuottajavastuun

Helpoin tapa hoitaa tuottajavastuu on liittyä tuottajayhteisöön 

Tuottajayhteisöt ovat tuottajien perustamia ja hallinnoimia voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. 

Tuottajayhteisöt hoitavat yrityksen puolesta laissa säädetyt velvoitteet: 

 • käytöstä poistettujen tuotteiden keräyksen, kuljetuksen, jätehuollon ja kierrätyksen. 
 • seurantatietojen raportoimisen valvovalle viranomaiselle vuosittain. 
 • varmistavat kierrätystavoitteiden saavuttamisen.

Katso lista tuottajayhteisöistä ja liity jäseneksi!

 • Suomessa on neljä hyväksyttyä paristojen ja akkujen tuottajayhteisöä ERP Finland ry, Recser Oy, Akkukierrätys Pb Oy ja Suomen Autokierrätys Oy. Tuottajayhteisöjen hyväksynnät vaihtelevat akkuluokittain.

  Liity jäseneksi  

  Akkukierrätys Pb Oy (akkukierratyspb.fi) 

  • Lyijypohjaiset ajoneuvoakut ja -paristot 
  • Lyijypohjaiset teollisuusakut ja -paristot 
    

  ERP Finland ry (erp-recycling.org) 

  • Kannettavat paristot ja akut (mm. sormiparistot ja pienlaitteiden akut) 
  • Ajoneuvoakut ja -paristot (pl. lyijypohjaiset) 
  • Alle 25 kiloiset teollisuusakut ja -paristot (pl. sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akut sekä lyijypohjaiset teollisuusakut, mutta ml. mm. sähköpyörien akut) 
    

  Recser Oy (paristokierratys.fi) 

  • Kannettavat paristot ja akut (mm. sormiparistot ja pienlaitteiden akut) 
  • Ajoneuvoakut ja -paristot (pl. lyijypohjaiset) 
  • Teollisuusakut ja -paristot (pl. sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akut sekä lyijypohjaiset teollisuusakut, mutta ml. mm. sähköpyörien akut)
    

  Suomen Autokierrätys Oy (autokierratys.fi) 

  • Sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akut 
    

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Akkujen tai paristojen tuottajaa voi koskea myös esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, pakkausten tai autojen ja renkaiden tuottajavastuu. 

 • Suomessa on yksi hyväksytty ajoneuvojen tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy. Sen jäseniä ovat autojen ja ajovoima-akkujen maahantuojat ja ammattimaiset välittäjät.  

  Liity jäseneksi  


  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Autojen tuottajan on mahdollista hoitaa Suomen Autokierrätyksen jäsenhakemuksen kautta tuottajavastuu myös ajovoima-akuista, lyijyakuista ja renkaista.

 • Suomessa on kaksi hyväksyttyä pakkausten tuottajayhteisöä: Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Sumi Oy.  

  Liity niiden jäseneksi palveluyhtiö Rinki Oy:n kautta

 • Juomapakkauksia koskee muiden pakkausten tavoin tuottajavastuu. Jos tuotteet kuuluvat pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmään, ei tuottajavastuuta tarvitse hoitaa erikseen, eikä tuotteista tarvitse maksaa juomapakkausveroa.  

  Suomessa on kaksi pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmää: Ekopulloyhdistys ry ja Suomen Palautuspakkaus Oy.  

  Liity jäseneksi  

  Jos tuottaja on mukana panttijärjestelmässä, mutta tuottajan kaikki tuotteet eivät, niin silloin panttijärjestelmän ulkopuolella olevien tuotteiden vastuu pitää hoitaa tuottajayhteisön kanssa.

 • Suomessa on kaksi hyväksyttyä paperin tuottajayhteisöä: Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy ja Suomen Keräystuote Oy.  
   

  Liity jäseneksi  


  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Esimerkiksi tuottajavastuuvelvoitteet tulee hoitaa erikseen paperin ja pakkausten osalta.  

 • Suomessa on yksi hyväksytty renkaiden tuottajayhteisö: Suomen Rengaskierrätys Oy.

  Liity jäseneksi  

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Esimerkiksi tuottajavastuuvelvoitteet tulee hoitaa erikseen renkaiden ja pakkausten osalta.

 • Suomessa on viisi hyväksyttyä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöä: Selt ry, ICT-Tuottajaosuuskunta ty, Flip ry, ERP Finland ry ja SER-Tuottajayhteisö ry

  Liity jäseneksi  

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajaa voi koskea myös esimerkiksi akkujen ja paristojen tai pakkausten tuottajavastuu. 

 • Kalastusvälineille ei ole vielä tuottajayhteisöä. Tuottajayhteisöhakemuksen käsittely on kesken 

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Esimerkiksi tuottajavastuuvelvoitteet tulee hoitaa erikseen kalastusvälineiden ja pakkausten osalta. 

 • Suomessa on yksi hyväksytty tuottajayhteisö tupakkatuotteille, kosteuspyyhkeille ja ilmapalloille: Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy.

  Liity jäseneksi 

  Huomaathan, että tuottajavastuu pitää hoitaa kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. 
   

 

Piirroskuvassa on tuottajavastuu-logo ja teksti Vältä lisämaksu: hoida tuottajavastuusi.Voit perustaa uuden tuottajayhteisön 

Tuottajavastuun voi hoitaa myös perustamalla yhdessä muiden tuottajien kanssa tuottajayhteisön, joka hoitaa tuottajien puolesta laissa säädetyt velvollisuudet. Jos perustajina on järjestöjä tai muita organisaatioita, on niiden kaikkien jäsenten oltava tuottajia kyseisellä tuottajavastuualalla. Myöskään tuottajayhteisön jäseninä ei saa olla muita kuin kyseisen alan tuottajia. 

Tuottajayhteisön on tehtävä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Pirkanmaan ELY-keskus toimii tuottajavastuuviranomaisena koko Suomessa, pois lukien Ahvenanmaalla. 

Myös pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmät hakevat tuottajayhteisöjen tavoin tuottajarekisteriin. Kun palautusjärjestelmä on hyväksytty, siihen kuuluvat yritykset ja pakkaukset saavat vapautuksen juomapakkausverosta. 

Maksut tuottajayhteisön perustamisesta

Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy tuottajayhteisön tuottajarekisteriin, jos jätelaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Hyväksymisestä tehdään päätös. Myönteisestä ja kielteisestä tuottajarekisteripäätöksestä peritään maksu, joka perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista. Peruutetun tai muuten rauenneen ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksuasetuksen mukaisesta maksusta. Maksua ei peritä, kun tuottajarekisteriin hyväksytty tuottajayhteisö ilmoittaa muutoksista. 

Lomakkeet tuottajayhteisön perustamiseen

Tulosta ja täytä pdf-lomake ja toimita se Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon: [email protected]

Anna hakemuksessa tiedot tuottajayhteisön toiminnasta, kuten selvitys jätehuollon järjestämisestä, tuottajayhteisön säännöistä sekä omavalvontaa koskevan suunnitelman Säännöistä tai muista vastaavista asiakirjoista tulee käydä ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken, kuinka uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa ja että tuottajayhteisön omistajana, osakkaana tai jäsenenä voi olla vain kyseisen alan tuottajia. Lisäksi tuottajayhteisöllä on oltava riittävät taloudelliset voimavarat, jotta se voi vastata sille siirretyistä velvoitteista jatkuvasti vähintään kuuden kuukauden ajan. 

Akut ja paristot 

Ajoneuvot 

Pakkaukset 

Juomapakkaukset 

 • PDF-lomake 
 • Word-lomake 
   

Paperi 

Renkaat 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

 

Poikkeustapauksissa voit hakea suoraan tuottajarekisteriin 

Tuottajavastuun voi hoitaa poikkeustapauksissa myös hakemalla suoraan tuottajarekisteriin. Yrityksesi voidaan poikkeustapauksessa hyväksyä tuottajarekisteriin, mikäli: 

 • sen tuottajayhteisöön liittyminen on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta 
 • se kerää, valmistelee uudelleenkäyttöön, kierrättää ja hyödyntää käytöstä poistetut tuotteet kunkin tuoteryhmän vaatimusten mukaisesti 
 • se saavuttaa keräys-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet 
 • sillä on sopimukset jätteen käsittelystä sellaisen tahon kanssa, jolla on käsittelyyn vaadittavat luvat ja pätevyydet 
 • se tiedottaa loppukäyttäjille siitä, miten ja minne sen itsensä järjestämään vastaanottoon loppukäyttäjä voi palauttaa käytöstä poistuvat tuotteet 
 • se valvoo 1.1.2023 alkaen säännöllisesti ja suunnitelmallisesti velvoitteiden toteutumista sekä kehittää tätä koskevan tiedon luotettavuutta (omavalvonta). Yritys laatii omavalvonnasta kirjallisen suunnitelman, joka tulee toimittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle uudelleenrekisteröinnin yhteydessä viimeistään 30.6.2022. Omavalvonnan tueksi on tarvittaessa teetettävä säännöllinen tarkastus riippumattomalla ja ammattitaitoisella henkilöllä. 
 • se pitää tuotetyypeittäin kirjaa markkinoille saattamiensa tuotteiden ja vastaanottamiensa käytöstä poistettujen tuotteiden sekä niistä syntyneiden jätteiden lajista, laadusta ja määrästä. Lisäksi yritys raportoi tiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle. 
 • se julkaisee vuosittain yleisessä tietoverkossa tiedot jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvollisuuksiensa täyttymisestä. 


Kaikkien yllä mainittujen ehtojen tulee täyttyä, jotta yritys voidaan hyväksyä tuottajarekisteriin yksittäisenä tuottajana. Pirkanmaan ELY-keskus voi lisäksi edellyttää tuottajayhteisöön kuulumattomilta tuottajilta selvitystä taloudellisista järjestelyistä sekä toimintasuunnitelmaa uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämiseksi, jotta voidaan varmistua riittävistä taloudellisista voimavaroista tuottajavastuuvelvoitteiden noudattamiseksi. 

Mikäli yritys liittyy tuottajayhteisöön, tuottajayhteisö hoitaa kaikki tuottajavastuuvelvoitteet sen puolesta. 

Maksut tuottajarekisteriin hakemisesta

Pirkanmaan ELY-keskus perii tuottajalta maksun rekisteröintihakemuksesta sekä vuosittaisista seurantatietojen käsittelystä ja tarkastuksesta. Myös kielteisistä päätöksistä peritään maksu. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista. Peruutetun tai muuten rauenneen ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksuasetuksen mukaisesta maksusta. Maksua ei peritä, kun tuottajarekisteriin hyväksytty tuottaja ilmoittaa muutoksista. 

Lomakkeet tuottajarekisteriin hakemiseksi

Tulosta ja täytä pdf-lomake ja toimita se Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon: [email protected]

Anna lomakkeella tiedot yrityksestä ja tuottajavastuun alaisista tuotteista sekä selvitys siitä, kuinka tuotteiden jätehuolto on järjestetty. Toimita kaikki hakemuksessa edellytetyt tiedot, sillä ilman niitä hakemusta ei voida käsitellä eikä yritystä voida hyväksyä tuottajarekisteriin. Jos rekisteriin hyväksytyn yrityksesi Y-tunnus muuttuu, tee uusi hakemus. 

Akut ja paristot 

Ajoneuvot 

Pakkaukset 

 • PDF-lomake 
   

Paperi 

Renkaat 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

Päivitetty: 23.05.2024