Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Näin hoidat tuottajavastuun

Yrityksen tuottajavastuu on helpointa hoitaa liittymällä jäseneksi oman alan tuottajayhteisöön. Tuottajat voivat myös perustaa yhdessä uuden tuottajayhteisön. Poikkeustapauksissa yksittäinen yritys voi järjestää käytöstä poistettujen tuotteiden keräyksen, kierrätyksen ja muun jätehuollon hakemalla suoraan Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

Mikäli yritys on tuottajavastuussa useasta tuottajavastuualasta (esim. sähkö- ja elektroniikkalaitteista, akuista ja pakkauksista), tuottajavastuu on hoidettava erikseen jokaiselta alalta.

Tuottajavastuun voi hoitaa kolmella tapaa:

 • Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön. Kun liityt tuottajayhteisön jäseneksi, tuottajavastuu siirtyy tuottajayhteisölle, joka hoitaa puolestasi laissa säädetyt velvoitteet. Juomapakkausten osalta voit liittyä pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmään.

  Katso oman toimialasi tuottajayhteisöt sekä juomapakkausten palautusjärjestelmät:

 • Voit perustaa yhdessä muiden tuottajien kanssa tuottajayhteisön, joka hoitaa tuottajien puolesta laissa säädetyt velvollisuudet. Jos perustajina on järjestöjä tai muita organisaatioita, on niiden kaikkien jäsenten oltava tuottajia kyseisellä tuottajavastuualalla. Myöskään tuottajayhteisön jäseninä ei saa olla muita kuin kyseisen alan tuottajia.

  Tuottajayhteisön on tehtävä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Pirkanmaan ELY-keskus toimii tuottajavastuuviranomaisena koko Suomessa, pois lukien Ahvenanmaalla.

  Myös pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmät hakevat tuottajayhteisöjen tavoin tuottajarekisteriin. Kun palautusjärjestelmä on hyväksytty, siihen kuuluvat yritykset ja pakkaukset saavat vapautuksen juomapakkausverosta.

  MAKSUT

  Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy tuottajayhteisön tuottajarekisteriin, jos jätelaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Hyväksymisestä tehdään päätös. Myönteisestä ja kielteisestä tuottajarekisteripäätöksestä peritään maksu, joka perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista. Peruutetun tai muuten rauenneen ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksuasetuksen mukaisesta maksusta. Maksua ei peritä, kun tuottajarekisteriin hyväksytty tuottajayhteisö ilmoittaa muutoksista.

  LOMAKKEET

  Tulosta ja täytä pdf-lomake ja toimita se Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

  Anna hakemuksessa tiedot tuottajayhteisön toiminnasta, kuten selvitys jätehuollon järjestämisestä, tuottajayhteisön säännöistä sekä vakavaraisuudesta. Säännöistä tai muista vastaavista asiakirjoista tulee käydä ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken, kuinka uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa ja että tuottajayhteisön omistajana, osakkaana tai jäsenenä voi olla vain kyseisen alan tuottajia. Lisäksi tuottajayhteisön tulee olla riittävän vakavarainen, jotta se voi vastata sille siirretyistä velvoitteista jatkuvasti vähintään kuuden kuukauden ajan.

  Akut ja paristot

   

  Autot

   

  Pakkaukset

   

  Juomapakkaukset

   

  Paperi

   

  Renkaat

   

  Sähkö- ja elektroniikkalaitteet


 • Yrityksesi voidaan poikkeustapauksessa hyväksyä tuottajarekisteriin, mikäli

  • se kerää, valmistelee uudelleenkäyttöön, kierrättää ja hyödyntää käytöstä poistetut tuotteet kunkin tuoteryhmän vaatimusten mukaisesti
  • se saavuttaa keräys-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet
  • sillä on sopimukset jätteen käsittelystä sellaisen tahon kanssa, jolla on käsittelyyn vaadittavat luvat ja pätevyydet
  • se tiedottaa loppukäyttäjille siitä, miten ja minne sen itsensä järjestämään vastaanottoon loppukäyttäjä voi palauttaa käytöstä poistuvat tuotteet
  • se valvoo 1.1.2023 alkaen säännöllisesti ja suunnitelmallisesti velvoitteiden toteutumista sekä kehittää tätä koskevan tiedon luotettavuutta (omavalvonta). Yritys laatii omavalvonnasta kirjallisen suunnitelman, joka tulee toimittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle uudelleenrekisteröinnin yhteydessä viimeistään 30.6.2022. Omavalvonnan tueksi on tarvittaessa teetettävä säännöllinen tarkastus riippumattomalla ja ammattitaitoisella henkilöllä.
  • se pitää tuotetyypeittäin kirjaa markkinoille saattamiensa tuotteiden ja vastaanottamiensa käytöstä poistettujen tuotteiden sekä niistä syntyneiden jätteiden lajista, laadusta ja määrästä. Lisäksi yritys raportoi tiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle.
  • se julkaisee vuosittain yleisessä tietoverkossa tiedot jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvollisuuksiensa täyttymisestä.

   

  Kaikkien yllä mainittujen ehtojen tulee täyttyä, jotta yritys voidaan hyväksyä tuottajareksiteriin yksittäisenä tuottajana. Pirkanmaan ELY-keskus voi lisäksi edellyttää tuottajayhteisöön kuulumattomilta tuottajilta selvitystä taloudellisista järjestelyistä sekä toimintasuunnitelmaa uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämiseksi, jotta voidaan varmistua riittävistä taloudellisista voimavaroista tuottajavastuuvelvoitteiden noudattamiseksi.

  Mikäli yritys liittyy tuottajayhteisöön, tuottajayhteisö hoitaa kaikki tuottajavastuuvelvoitteet sen puolesta.

  MAKSUT

  Pirkanmaan ELY-keskus perii tuottajalta maksun rekisteröintihakemuksesta sekä vuosittaisista seurantatietojen käsittelystä ja tarkastuksesta. Myös kielteisistä päätöksistä peritään maksu. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista. Peruutetun tai muuten rauenneen ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksuasetuksen mukaisesta maksusta. Maksua ei peritä, kun tuottajarekisteriin hyväksytty tuottaja ilmoittaa muutoksista.

  LOMAKKEET

  Tulosta ja täytä pdf-lomake ja toimita se Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

  Anna lomakkeella tiedot yrityksestä ja tuottajavastuun alaisista tuotteista sekä selvitys siitä, kuinka tuotteiden jätehuolto on järjestetty. Toimita kaikki hakemuksessa edellytetyt tiedot, sillä ilman niitä hakemusta ei voida käsitellä eikä yritystä voida hyväksyä tuottajarekisteriin. Jos rekisteriin hyväksytyn yrityksesi Y-tunnus muuttuu, tee uusi hakemus.

  Akut ja paristot

   

  Autot

   

  Pakkaukset

   

  Paperi

   

  Renkaat

   

  Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Päivitetty: 15.05.2023