Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Tuottajayhteisön tehtävät


Tuottajayhteisö

 • huolehtii jäsentensä puolesta tuotteiden keräyksen, kuljetuksen, jätehuollon ja kierrätyksen sekä vuosittain seurantatietojen raportoimisen Pirkanmaan ELY-keskukselle
 • varmistaa kierrätystavoitteiden saavuttamisen
 • ylläpitää julkista jäsenluetteloa verkossa
 • huolehtii samalla alalla toimivan uuden tuottajan vastuut tämän pyynnöstä
 • tiedottaa suunnitelmallisesti kuluttajille
 • on vakavarainen - taloudellisilla voimavaroilla voi vastata velvoitteista vähintään 6 kk ajan.

Vihreä roska-auto, jonka kyljessä kierrätysmerkki.

Tavoitteena tasapuolisuus

Tuottajavastuuvelvoitteet on jaettava tuottajien kesken tasapuolisesti toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen​. Näin vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen​​.

Uuteen tuottajaan on sovellettava tasapuolisia ja yhdenvertaisia ehtoja verrattuna tuottajayhteisön muihin tuottajiin sovellettaviin ehtoihin. ​Liittymismaksut eivät saa olla liian suuret ja niiden tulee olla suhteessa markkinoille laskettujen tuotteiden määrään ja laatuun.​

Eri tuoteryhmien tuottajien ja tuottajayhteisöjen on yhteistoimin huolehdittava, että tuottajavastuun toimeenpanosta ei aiheudu toisen tuoteryhmän tuottajille tai tuottajayhteisöille kaksinkertaisia maksuja, kun tuotteiden jätehuolto järjestetään yhteistoiminnassa​​.

Tuottajien maksut

Tuottajayhteisön on 1.1.2023 alkaen määriteltävä tuottajien maksamat kierrätysmaksut tasapuolisesti suhteessa näiden markkinoille saattamiin tuotteisiin. Hallinnolliset maksut tulee määrittää siten, ettei niiden osuus ole kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien tuotteiden määrään ja muihin tuottajavastuuvelvoitteista johtuviin maksuihin.

Lisäksi maksut on porrastettava ympäristöperusteisesti. Maksuosuuksia määrittäessään tuottajayhteisön on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon tuotteen

 • kestävyys
 • korjattavuus
 • uudelleenkäytettävyys
 • kierrätettävyys ja
 • vaarallisten aineiden esiintyminen.

Alakohtaiset tarkennukset tuottajien maksuosuuksiin:

Tiedottaminen ja määrättyjen tietojen julkaisu verkossa

Tuottajayhteisön on tiedotettava käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikkojen sijainnista ja aukioloajoista sekä vastaanotettavista jätteistä. Lisäksi tuottajayhteisön on tiedotettava ja neuvottava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä ja uudelleenkäyttöä koskevista toimista sekä roskaantumisen ehkäisemisestä. Tuottajayhteisön on toimitettava vuosittain selvitys tiedotuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Tuottajayhteisön on lisäksi julkaistava yleisessä tietoverkossa:

 • ajantasainen luettelo omistajista sekä tuottajista, jotka ovat siirtäneet sille tuottajavastuunsa (luetteloon on merkittävä tuottajan nimi ja Y-tunnus sekä tiedot jäsenen tuotteista)
 • tiedot liittymis- ja vuosimaksuista sekä kierrätysmaksuista kappale- tai tonniperusteisesti
 • tiedot palvelunhankinnoissa noudatettavista periaatteista ja menettelyistä sekä
 • tiedot jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvollisuuksien (uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet) täyttymisestä.

Toimet uudelleenkäytön edistamiseksi

Tuottajien (tai tuottajayhteisöjen) on järjestettävä keräys ja kuljetus siten, että tuotteet eivät vaurioidu tarpeettomasti ja että ehjät tai korjauskelpoiset tuotteet ja niiden osat pidetään erillään tai erotellaan tarvittaessa. Myös myyjien on järjestettävä käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotto niin, että tuotteiden rikkoontuminen estetään mahdollisuuksien mukaan.

Tuottajien on edistettävä uudelleenkäyttöä mahdollisuuksien mukaan niin, että tuotteen haltijat ja muut jätehuollon toimijat saavat tietoa tuotteen ja sen osien uudelleenkäyttömahdollisuuksista, purkamisesta sekä vaarallisten aineiden ja osien sijainnista.

Tuottajien on varattava uudelleenkäytön valmistelua harjoittaville yrityksille ja yhteisöille tasapuolinen mahdollisuus saada uudelleenkäyttöön soveltuva jäte osoittamastaan vastaanottopaikasta, ellei tuottaja itse valmistele jätteen uudelleenkäyttöä.

Jätteen luovuttamisesta uudelleenkäytön valmisteluun on tehtävä kirjallinen sopimus. Tuottaja voi periä uudelleenkäytön valmistelua harjoittavalta yritykseltä tai yhteisöltä jätteen keräyksestä ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Uudelleenkäytön valmistelua harjoittavan yrityksen tai yhteisön on annettava jätteen käsittelyä koskevat tiedot jätteen luovuttajalle.

Alakohtaiset määräykset uudelleenkäytön edistämiseksi:

Omavalvonta

Tuottajayhteisön on valvottava 1.1.2023 alkaen säännöllisesti ja suunnitelmallisesti laissa säädettyjen velvoitteiden toteutumista. Tuottajayhteisön on laadittava tästä omavalvonnasta kirjallinen suunnitelma, joka on liitettävä viimeistään 30.6.2022 tehtävään tuottajarekisterihakemukseen. Suunnitelmassa on oltava:

 • selvitys seurantatietojen kokoamisesta ja arvio tietojen luotettavuudesta sekä suunnitelma tietojen luotettavuuden kehittämiseksi
 • arvio tuottajan kustannusvastuun täyttymisestä
 • selvitys tuottajan maksuosuuksista ja niiden mukauttamisen perusteista sekä niiden seurannasta
 • menettelyt maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteiden säännönmukaisesta uudelleenarvioimisesta ja kehittämisestä
 • suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi tehtävistä tarkastuksista.

Omavalvonnan tueksi on tarvittaessa teetettävä säännöllinen tarkastus henkilöllä, joka on tuottajaan, tuottajayhteisöön ja sen omistajiin nähden riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli. Tarkastajalla tulee olla tehtävään tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Jos tuottajayhteisöllä on käytössään sertifioitu hallintajärjestelmä, voidaan tarkastus kytkeä osaksi järjestelmää.

Päivitetty: 02.05.2024