Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Ajankohtaista lainsäädännössä 

Tältä sivulta löydät tietoa, mitä keskeisiä muutoksia on menossa lainsäädännössä.

Maisemakuva vesistön takana siintävästä kaupungista. Etualalla kierrätysmerkki ja konttilaiva.

Jätelaissa säädetään, että tuottajavastuussa olevat yritykset vastaavat tuotteidensa jätehuollosta, kun ne poistuvat käytöstä. Tuottajavastuun ansiosta käytöstä poistettujen tuotteiden kierrätys ja jätehuolto ovat kuluttajille maksutonta. Jätelain lisäksi on suoraan EU:sta tulevia asetuksia sekä muuta kansallista sääntelyä.  

Tuottajavastuun vaatimukset muuttuvat koko ajan jätelakimuutosten ja EU-harmonisoinnin vuoksi. Vuonna 2024 keskeisiä asioita ovat kertakäyttömuoveja (single use plastics, SUP) koskevien säädösten toimeenpano sekä EU:n akkuasetuksen toimeenpanon valmistelu.  

Mikä muuttuu jätelaissa ja mitä vaikutuksia sillä on tuottajavastuuseen?  

Jätelakiin on tehty useita merkittäviä muutoksia 2020-luvulla. Nämä muutokset vaikuttavat yrityksiin ja niiden velvollisuuksia hoitaviin tuottajayhteisöihin mm. seuraavasti:   

 • Vastuu laajenee uusiin yrityksiin 
 • SUP-tuottajille velvollisuuksia osallistua yleisten alueiden siivous- ja keräyskustannuksiin    
 • Tuottajille tulee uusia hallinnollisia velvoitteita  
 • Yhteistyö laajenee 
 • Muita tuottajavastuun uudistuksia tuottajayhteisöille ja tuottajille 

Vastuu laajenee uusiin yrityksiin 

 • Tuottajavastuu koskee kaikkia ulkomaisia etämyyjiä 
 • Kaikki pakkaukset ovat tuottajavastuun piirissä. Tämä tarkoittaa, että nykyisin myös pienet pakkaajat ovat vastuussa. Aiemmin käytössä ollut yhden miljoonan euron liikevaihtoraja on poistunut. Nykyisin rajana on ainoastaan toimijan ammattimaisuus.  Pääsäännöstä poikkeavaa sääntelyä on palvelupakkauksille ja viljelijäpakkauksille. 
 • Uusia tuotteita tuottajavastuusääntelyn piiriin. Tämä tarkoittaa muovia sisältäviä suodattimellisia tupakkatuotteita, kuluttajailmapalloja, kosteuspyyhkeitä, tyhjänä myytäviä juomamukeja ja niiden korkkeja ja kansia sekä kalastusvälineitä.  

SUP-tuottajille velvollisuuksia osallistua yleisten alueiden siivous- ja keräyskustannuksiin   

Vanhan sääntelyn rinnalle on tullut uusia tapoja hoitaa tuottajavastuu. Aiemmin tuottajalla on ollut velvollisuus hoitaa markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto, kun ne poistuvat käytöstä, ja vastata tästä aiheutuvasta kustannuksesta. Nyt tietyissä tuotteissa rinnalle on tullut uusia tapoja hoitaa tuottajavastuu vastaamalla vain kustannuksista: 

 • Pakkausjätteen erilliskeräys kiinteistöiltä. Tässä menettelyssä kunta järjestää jätehuollon ja tuottajayhteisö korvaa kustannukset sopimusmenettelyllä. 
 • Tuottajat maksavat SUP-tuotteiden roskien siivouksen kunnille. Tämä tarkoittaa, että tuottajat korvaavat SUP-tuotteiden osuuden kuntien yleisillä alueilla toteuttamien keräys- ja siivoustoimien todellisista kustannuksista. 

Tuottajien kustannusvastuu kattaa seuraavat tuotteet: 

 • syömävalmiin ruoan yhden annoksen elintarvikepakkaukset; 
 • joustavasta materiaalista valmistetut pakkaukset ja kääreet; 
 • tilavuudeltaan enintään kolmen litran juomapakkaukset; 
 • kevyet muoviset kantokassit; 
 • juomamukit (sekä myyntipaikalla täytettävät ns. take away -mukit sekä käyttäjälle tyhjänä myytävät juomamukit sekä näiden korkit ja kannet); 
 • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kuluttajakäyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet; 
 • kuluttajakäyttöön tarkoitetut ilmapallot sekä 
 • suodattimelliset tupakkatuotteet ja tupakansuodattimet. 

Lisätietoja siivouskustannusvastuusta.

Tuottajille uusia hallinnollisia velvoitteita  

 • Tuottajilla on pääsääntöinen velvollisuus liittyä rekisteröityyn tuottajayhteisöön. Yksittäiset tuottajat eivät voi kuulua suoraan tuottajarekisteriin kuin poikkeustapauksessa. Tuottajavastuusta voi huolehtia myös valtuutettu edustaja (pakollinen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja SUP-tuotteiden etämyyjille) 
 • Tuottajayhteisöjen on tullut tehdä uusi hakemus tuottajarekisteriin. Tuottajayhteisön tulee tehdä omavalvontaa. Omavalvontasuunnitelmassa kerrotaan, miten tuottajayhteisö toteuttaa velvoitteitaan ja kehittää oman tietonsa luotettavuutta. 

Yhteistyö laajenee 

 • Pirkanmaan ELY-keskus on asettanut tuottajavastuujärjestelmien yhteistyöryhmän. Ryhmä kokoontuu  vuosittain vaihtamaan ajankohtaiskuulumisia tuottajavastuun parissa toimivien tahojen kanssa.  

Ohjeita tuottajavastuun uudistuksista tuottajayhteisöille ja tuottajille  

Tuottajayhteisöille ja tuottajille on koottu ohjeistusta keskeisistä tuottajavastuussa tapahtuneista muutoksista, jotka tulivat voimaan vuoden 2021 aikana. Ohjeistusta toivottiin, koska uudistettu jätelaki sekä eri tuottajavastuualoihin liittyvät asetukset toivat mukanaan muutoksia, joihin toivottiin vastauksia, miten asiat hoidetaan käytännössä.

Keskeisimpiä uudistuksia olivat tuottajavastuun laajeneminen etäkauppaan, tuottajien velvollisuus liittyä tuottajayhteisöön, tuottajien maksamien kierrätysmaksujen uudet määräytymisperusteet sekä omavalvonnan käynnistyminen. Tuottajille ja ennen kaikkea tuottajayhteisöille tuli myös uusia tiedotus- ja tietojen julkaisuvelvollisuuksia sekä muutoksia raportointiin. Pakkausalalle tuli lisäksi kiristyvät kierrätystavoitteet. 

Alla olevaan valikkoon on koottu keskeiset tuottajavastuussa tapahtuneet muutokset ja vaikutukset käytäntöihin.   

 

Kootut ohjeet lainsäädännön uudistuksista

 • Jätehuollon tuottajavastuu koskee edelleen yrityksiä, jotka saattavat markkinoille ammattimaisesti akkuja tai paristoja, autoja, pakkauksia, paperia tai paperituotteita, renkaita taikka sähkö- tai elektroniikkalaitteita.

  Uutta on, että tuottajavastuu koskee ulkomaille sijoittautuneita yrityksiä, kun ne myyvät edellä mainittuja tuotteita etäkaupalla suoraan käyttäjälle Suomeen. Suomeen sijoittautuneet etämyyjät ovat vastaavasti tuottajavastuun piirissä myynnin kohdemaassa.

  Suomessa etäkaupan tuottajavastuussa ei ole siirtymäaikaa, mutta EU:n jätedirektiivissä siirtymäaikaa on 5.1.2023 saakka, joten etäkaupan tuottajavastuu tulee voimaan eri EU-maissa eri aikaan. Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa tuottajavastuun verkkosivuille linkit muiden EU-valtioiden tuottajarekistereihin tai tuottajavastuuta valvovan viranomaisen verkkosivuille vuoden 2022 aikana.

  Tuottajavastuu koskee näitä tuotteita ja niitä markkinoille saattavia yrityksiä:

  • moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon tai laitteen renkaat, joiden tuottajia ovat renkaan valmistajat, maahantuojat ja pinnoittajat sekä renkailla varustetun ajoneuvon tai laitteen maahantuojat
  • henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat muut ajoneuvot, joiden tuottajia ovat ajoneuvon valmistajat ja maahantuojat sekä ne, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joiden tuottajia ovat laitteen valmistajat ja maahantuojat sekä myyjät, jotka myyvät laitteita omalla nimellään tai tavaramerkillään
  • paristot ja akut, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin tai muihin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut, joiden tuottajia ovat pariston tai akun markkinoille saattajat
  • sanomalehdet, aikakauslehdet, toimistopaperit ja muut niihin rinnastettavat paperituotteet, joiden tuottajia ovat paperituotteiden valmistuksessa käytettävän paperin valmistajat ja maahantuojat sekä painetun paperituotteen maahantuojat
  • pakkaukset, joiden tuottajia ovat tuotteen pakkaajat ja pakatun tuotteen maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään 1 000 000 euroa.

  Yllä mainittujen tuottajien on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto sekä vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

 • Tuottajan on liityttävä 31.12.2021 mennessä tuottajayhteisöön tai perustettava sellainen yhdessä muiden tuottajien kanssa. Tuottajayhteisöön ei saa kuulua muita kuin tuottajia. Tuottajayhteisön on otettava huolehdittavakseen tuottajan velvollisuudet tämän pyynnöstä, jos tämän toiminta kuuluu tuottajayhteisön toimialaan. Uuteen tuottajaan on sovellettava tasapuolisia ja yhdenvertaisia ehtoja verrattuna muihin tuottajiin.

  Pirkanmaan ELY-keskus voi hyväksyä tuottajarekisteriin yksittäisen tuottajan, jos tuottajayhteisöön liittyminen on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta. Tämä on mahdollista vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Tällaisen tuottajayhteisöön kuulumattoman tuottajan tulee hakea tuottajarekisteriin uudelleen, uusien vaatimusten mukaisesti viimeistään 30.6.2022, vaikka tuottaja olisi kuulunut rekisteriin aikaisemmin.

 • Tuottajayhteisön on 1.1.2023 alkaen määriteltävä tuottajien maksamat kierrätysmaksut tasapuolisesti suhteessa näiden markkinoille saattamiin tuotteisiin. Hallinnolliset maksut tulee määrittää siten, ettei niiden osuus ole kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien tuotteiden määrään ja muihin tuottajavastuuvelvoitteista johtuviin maksuihin.

  Lisäksi maksut on porrastettava ympäristöperusteisesti. Maksuosuuksia määrittäessään tuottajayhteisön on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon tuotteen

  • kestävyys
  • korjattavuus
  • uudelleenkäytettävyys
  • kierrätettävyys ja
  • vaarallisten aineiden esiintyminen.

  Alakohtaiset tarkennukset tuottajien maksuosuuksiin:

 • Tuottajan (tai tuottajayhteisön) on valvottava 1.1.2023 alkaen säännöllisesti ja suunnitelmallisesti laissa säädettyjen velvoitteiden toteutumista. Tuottajan on laadittava tästä omavalvonnasta kirjallinen suunnitelma, joka on liitettävä viimeistään 30.6.2022 tehtävään tuottajarekisterihakemukseen. Suunnitelmassa on oltava:

  • selvitys seurantatietojen kokoamisesta ja arvio tietojen luotettavuudesta sekä suunnitelma tietojen luotettavuuden kehittämiseksi
  • arvio tuottajan kustannusvastuun täyttymisestä
  • selvitys tuottajan maksuosuuksista ja niiden mukauttamisen perusteista sekä niiden seurannasta
  • menettelyt maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteiden säännönmukaisesta uudelleenarvioimisesta ja kehittämisestä
  • suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi tehtävistä tarkastuksista.

  Omavalvonnan tueksi on tarvittaessa teetettävä säännöllinen tarkastus henkilöllä, joka on tuottajaan, tuottajayhteisöön ja sen omistajiin nähden riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli. Tarkastajalla tulee olla tehtävään tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Jos tuottajalla on käytössään sertifioitu hallintajärjestelmä, voidaan tarkastus kytkeä osaksi järjestelmää.

 • Tuottajan (tai tuottajayhteisön) on tiedotettava käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikkojen sijainnista ja aukioloajoista sekä vastaanotettavista jätteistä. Lisäksi tuottajan on tiedotettava ja neuvottava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä ja uudelleenkäyttöä koskevista toimista sekä roskaantumisen ehkäisemisestä. Tuottajan on toimitettava vuosittain selvitys tiedotuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle.

  Tuottajayhteisön on lisäksi julkaistava yleisessä tietoverkossa (ilman siirtymäaikaa)

  • ajantasainen luettelo omistajista sekä tuottajista, jotka ovat siirtäneet sille tuottajavastuunsa (luetteloon on merkittävä tuottajan nimi ja Y-tunnus sekä tiedot jäsenen tuotteista)
  • tiedot liittymis- ja vuosimaksuista sekä kierrätysmaksuista kappale- tai tonniperusteisesti
  • tiedot palvelunhankinnoissa noudatettavista periaatteista ja menettelyistä sekä
  • tiedot jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvollisuuksien (uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet) täyttymisestä.
 • Kaikkien alojen tuottajien tai tuottajayhteisöjen on jatkossa toimitettava vuosittaiset seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukselle 30.6. mennessä.

  Seurantatietojen sisällöt alakohtaisesti:

 • Tuottajien (tai tuottajayhteisöjen) on järjestettävä keräys ja kuljetus siten, että tuotteet eivät vaurioidu tarpeettomasti ja että ehjät tai korjauskelpoiset tuotteet ja niiden osat pidetään erillään tai erotellaan tarvittaessa. Myös myyjien on järjestettävä käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotto niin, että tuotteiden rikkoontuminen estetään mahdollisuuksien mukaan.

  Tuottajien on edistettävä uudelleenkäyttöä mahdollisuuksien mukaan niin, että tuotteen haltijat ja muut jätehuollon toimijat saavat tietoa tuotteen ja sen osien uudelleenkäyttömahdollisuuksista, purkamisesta sekä vaarallisten aineiden ja osien sijainnista.

  Tuottajien on varattava uudelleenkäytön valmistelua harjoittaville yrityksille ja yhteisöille tasapuolinen mahdollisuus saada uudelleenkäyttöön soveltuva jäte osoittamastaan vastaanottopaikasta, ellei tuottaja itse valmistele jätteen uudelleenkäyttöä.

  Jätteen luovuttamisesta uudelleenkäytön valmisteluun on tehtävä kirjallinen sopimus. Tuottaja voi periä uudelleenkäytön valmistelua harjoittavalta yritykseltä tai yhteisöltä jätteen keräyksestä ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Uudelleenkäytön valmistelua harjoittavan yrityksen tai yhteisön on annettava jätteen käsittelyä koskevat tiedot jätteen luovuttajalle.

  Alakohtaiset määräykset uudelleenkäytön edistämiseksi:

Kaikki muutokset löytyvät yksityiskohtaisesti lainsäädännöstä

Mitä vaatimuksia EU-sääntely tuo meille Suomeen?

 • EU:n akkuasetus on tullut voimaan. Tuottajavastuulukua sovelletaan 18.8.2025 alkaen. Akkuasetuksen mukaan tuottajat saavat asettaa saataville jäsenvaltion markkinoilla akkuja ja paristoja vain, jos tuottajavastuu on hoidettu.
 • Ajoneuvojen kiertotalousasetus on tulossa. Asetus yhdistää ajoneuvojen suunnittelun ja romuajoneuvojen jätehuollon. Asetuksella halutaan laajentaa tuottajavastuuta myös busseihin, kuorma-autoihin ja moottoripyöriin.   
 • Ehdotus pakkausasetukseksi on tulossa. 
 • SER-direktiivin muutos on tulossa. 
 • Uusia tuottajavastuualoja on tulossa. Jätepuitedirektiivin muutos tuonee tekstiilit ja yhdyskuntajätevesidirektiivin muutos lääkkeet ja kosmetiikan tuottajavastuun piiriin.  

Mitä muutoksia on tulossa kansalliseen sääntelyyn?    

Paperin tuottajavastuu saattaa laajentua kirjoihin Kirjojen tuottajavastuuta koskeva hallituksen esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella helmi-maaliskuussa 2024. 

Jätelaki on uudistumassa huomioimaan koko kiertotalouskaaren  

EU:n akkuasetuksen edellyttämät muutokset ovat tulossa. Tuottajavastuuta koskevat määrittelyt ja vastuu tulevat voimaan elokuussa 2025.  

Päivitetty: 02.05.2024