Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Tietoa kunnille siivouskustannusvastuustaKustannusten ilmoittaminen  

Ollakseen oikeutettu tuottajien maksamiin korvauksiin, kunnan on ilmoitettava jätelaissa säädetyt tiedot vuosittain toukokuun loppuun mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle. Kustannustiedot ilmoitetaan Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointipalvelu.fi).

Palveluista valitaan Tuottajarekisterin asiointipalvelu, ja sen alta Kuntien SUP-siivouskustannusten raportointi.  

Ensimmäisen kerran kuntien tulee ilmoittaa maksatustietonsa ja kustannuksensa vuoden 2024 toukokuun loppuun mennessä. Vuosittain ilmoitettavat kustannustiedot koskevat edellistä vuotta, eli kunnat saavat korvauksen aina jälkikäteen. 

Mitä tietoja kuntien on ilmoitettava saadakseen korvauksen? 

Ollakseen oikeutettu tuottajan maksamiin korvauksiin kunnan on vuosittain ilmoitettava 

Pirkanmaan ELY-keskukselle edellistä vuotta koskevat seuraavat tiedot (jätelain 48 e §): 

  • roskaantumisen ehkäisemiseksi järjestetystä jätteen keräyksestä, kuljetuksesta  ja käsittelystä aiheutuneet kokonaiskustannukset, mukaan lukien keräysinfrastruktuurin hankinta-, huolto- ja korjauskustannukset (keräyskustannukset); 
  • roskaantumisen siivoamisesta, roskien kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet kokonaiskustannukset (siivoamiskustannukset); 
  • erillisistä tupakkajätteelle tarkoitetuista jäteastioista aiheutuneet kokonaiskustannukset, mukaan lukien huolto- ja korjauskustannukset sekä 
  • tupakkatuotteisiin ja -jätteisiin liittyvästä tiedotuksesta ja neuvonnasta aiheutuneet kokonaiskustannukset 
     

Tarkemmat ohjeistukset ja lomakkeet kustannusten ilmoittamiseen löytyvät:

Siirtymäajan kustannukset kunnille  

Jätelain mukaisesti siirtymäkautena, vuosina 2023–2025, kunnan kokonaiskustannuksena on ennalta säädetty euromäärä 4,79 euroa per asukas (jätelain muuttamista koskevan lain 22.12.2021/1096 voimaantulosäännöksen 2 momentti sekä VNa eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista, 1320/2022, ns. SUP-korvausasetus, 2 §).

Koostumusselvityksen perusteella SUP-korvausasetukseen tuottajien kunnille maksamista korvauksista on määritelty kullekin SUP-tuoteryhmälle prosentuaalinen osuus kuntien kustannuksista, jotka tuottajat korvaavat kunnille.

Vuosina 2023 ja 2024 kunta voi saada tuottajilta korvausta kustannuksistaan kokonaisuudessaan noin 1,60 euroa per asukas ja vuoden 2025 kustannuksista noin 2 euroa per asukas.

Tämän lisäksi kunta voi saada korvauksia tekemistään erillisistä tupakkaroskishankinnoista ja järjestämästään tiedotuksesta tupakkatuotteista aiheutuvan roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Vuodesta 2026 alkaen tuottajien kustannusvastuu määrittyy kunnalle SUP-tuotteiden aiheuttaman roskaantumisen ehkäisemisestä ja siivoamisesta aiheutuneiden todellisten kustannusten perusteella. 

 

Päivitetty: 21.05.2024