Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Återvinningsmål och -resultat

För de produkter som omfattas av producentansvar har fastställts materialåtervinningsmål enligt produktgrupp genom direktiv och statsrådets förordningar. Uppnåendet av materialåtervinningsmålen uppföljs årligen när producenter och producentsammanslutningar rapporterar sina insamlings- och materialåtervinningsmängder till Birkalands NTM-central som däremot rapporterar uppgifter vidare till Europeiska kommissionen.

Statistikerna beskriver antalet produkter som har släppts ut på marknaden samt mängden avfall som samlats in och återvunnits av producenter och producentsammanslutningar. Eftersom en del av avfallen går på andra vägar berättar statistiken inte nödvändigtvis om situationen i hela Finland. Statistikerna innehåller inte heller uppgifter från Åland.

Återvinningsmål och -resultat 

Maisemakuva vesistön takana siintävästä kaupungista. Etualalla kierrätysmerkki ja konttilaiva.

Uppdaterad: 02.05.2024