Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Välkommen bland de ansvarsfulla företagen!

Verksamhet till förmån för miljön och främjande av cirkulär ekonomi är varje företags skyldighet. Företaget har ansvar för produktens hela livscykel.  Tillverkare och importörer samt förpackare av bestämda produkter har skyldighet enligt avfallslagen att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av sina produkter som släppts ut på marknaden, efter att de tagits ur bruk. Detta kallas producentansvar.

Producentansvar inom avfallshantering gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare. Den största delen av företagen sköter sitt producentansvar på det sätt som lagen förutsätter. Det är rättvist att alla producentansvariga företag delar kostnaderna mellan varandra.

Det är lätt att sköta producentansvaret. När du ansluter dig till en producentsammanslutning inom ditt producentansvarsområde, sköter producentsammanslutningen insamling, materialåtervinning samt rapportering till myndigheter för dig.

NTM-centralen går i riktning mot en hållbar framtid och främjande av cirkulär ekonomi. Vi koordinerar och övervakar att producentansvaret verkställs. Ditt företag betjänas i producentansvarsärende av den riksomfattande Kundservicen för miljöfrågor.

Kom med bland de ansvarsfulla företagen! Då främjar du samtidigt en hållbar materialanvändning och den cirkulära ekonomin.

Producentansvaret omfattar de här produkterna:

 • Producentansvar omfattar alla batterier och ackumulatorer. Producentansvariga företag är:

  1. importörer, distansförsäljare och tillverkare av batterier och ackumulatorer
  2. importörer, distansförsäljare och tillverkare av nya och begagnade fordon, elektriska och elektroniska utrustning och andra produkter som innehåller batterier och ackumulatorer.

   

  Producentansvar för batterier och ackumulatorer grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (2014). Det enklaste sättet att sköta producentansvaret är genom att ansluta sig till en producentsammanslutning. Producentsammanslutningar varierar beroende på ackumulatorkategori och-typ.

  Bärbara ackumulatorer och batterier

  Bärbara ackumulatorer och batterier är förslutna och kan bäras i handen utan svårighet. Exempel på bärbara batterier och ackumulatorer är knappceller, fingerbatterier (såsom AA och AAA-batterier) samt andra batterier och ackumulatorer som används av konsumenter och professionella användare i elektriska och elektroniska produkter.

  Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för ackumulatorer och batterier. Det finns två producentsammanslutningar:

   

  Fordonsbatterier och -ackumulatorer

  Fordonsbatterier och -ackumulatorer används i fordons startmotorer, belysning eller tändningssystem. I hybridfordon används två typer av ackumulatorer: den ena är vanligen en blyackumulator som kategoriseras som fordonsackumulator och den andra är ett litiumjon- eller nickel-metalhybridackumulator som kategoriseras som industriackumulator (se Industribatterier och – ackumulatorer). Bland annat i mopeder, motorcyklar, fyrhjulingar, skotrar och åkgräsklippare kan användas litiumackumulatorer som startackumulator i stället för blyackumulatorer, dvs. så kallade bärbara litiumackumulatorer för fordon.

  Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för bilbatterier- och ackumulatorer

   

  För litiumackumulatorer som används i stora fordon såsom i bilar (m.a.o. litiumstartackumulatorer) finns ingen egen producentsammanslutning. Företaget sköter sitt producentansvar själv genom att lämna in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret vid Birkalands NTM-central.

  Industribatterier och -ackumulatorer

  Industribatterier och – ackumulatorer används i apparater som är avsedda för industriell eller professionell användning eller i elektriska fordon. De används till exempel i följande produkter:  nödsystem och reservkraft, manuella betalningsterminaler, streckkodläsare, videoutrustning för tv-kanaler och studior för yrkesmässigt bruk, gruvlampor och dyklampor som är fästa vid hjälmar för yrkesutövare, eldörrar, mätutrustning, solpaneler, fotovoltaiska och andra tillämpningar av förnybar energi. Industribatterier- och ackumulatorer används även i elektriska fordon såsom i elbilar och hybridbilar, elektriska rullstolar, elcyklar, elektriska sparkcyklar, el-skotrar och elmotorcyklar.

  Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning  för industribatterier och -ackumulatorer

   

  De företag som importerar, distansförsäljer och tillverkar stora industriackumulatorer kan ansluta sig till Recser Oy varvid producentsammanslutningen tar hand om de lagstadgade skyldigheterna om registrering och rapportering till myndigheterna. Producenten själv ska ändå ta hand om mottagandet av ackumulatorer och annan avfallshantering i enlighet med avfallslagen.

  Det finns ingen egen producentsammanslutning för traktionsbatterier i elektriska motorcyklar. Företaget sköter sitt producentansvar själv genom att lämna in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret vid Birkalands NTM-central. Företaget som importerar eller tillverkar endast sådana ackumulatorer eller batterier som är avsedda för industriell- och professionell användning kan sköta sitt producentansvar genom att lämna in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret vid Birkalands NTM-central.

 • Producentansvaret omfattar bilar, paketbilar och husbilar. Producentansvariga företag i Finland är de företag som importerar nya eller begagnade bilar yrkesmässigt samt de företag som för in bilar i landet i den inhemska användarens namn.

  Producentansvar för fordon grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (2015).  Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för fordon:

 • Nästan alla produkter har förpackats i en förpackning som omfattas av producentansvaret. Producenter är förpackare och importörer av förpackade produkter vars omsättning är minst en miljon euro. Dessa företag ska ta hand om producentansvaret med avseende på följande produkter:

  • kartong, papp och papper
  • glas
  • metall
  • plast
  • trä

   

  Producentansvar för förpackningar grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (2014). Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för förpackning genom servicebolaget Rinki Oy.

   

  Producentsammanslutningarna inom förpackningssektorn:

   

  Producentansvar för dryckesförpackningar (se nästa punkt) kan skötas genom att ansluta sig till ett godkänt retursystem för dryckesförpackningar. För de dryckesförpackningar utan pant som inte hör till ett pantbaserat retursystem betalas punktskatt och deras producentansvar sköts genom att man ansluter sig till en producentsammanslutning.

 • Dryckesförpackningar, liksom andra förpackningar, omfattas av producentansvaret. Om produkter hör till ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar, behöver man varken sköta sitt producentansvar separat eller betala punktskatt för sina dryckesförpackningar. Företaget ska sköta sitt producentansvar som vanligt för sina andra förpackningar och dryckesförpackningar utan pant som inte hör till ett pantbaserat retursystem

  Man behöver inte betala skatt för dryckesförpackningar om följande villkor uppfylls:

  • den som förpackar eller importerar produkten har anslutit sig till ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar
  • den ifrågavarande produkten har godkänts i retursystemet
  • retursystemet har godkänts i producentregistret som upprätthålls av Birkalands NTM-central

   

  Retursystemen för dryckesförpackningar regleras av avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om retursystem för vissa dryckesförpackningar (2013). Beskattningen regleras av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (2004). I godtagbara retursystem ska dryckesförpackningarnas pant vara minst:

  • 0,15 euro per dryckesburk av metall
  • 0,20 euro per plastförpackning som rymmer mer än 0,35 liter men mindre än 1 liter
  • 0,40 euro per plastförpackning som rymmer minst 1,0 liter
  • 0,10 euro per en annan dryckesförpackning

   

  Den som förpackar eller importerar drycker kan ansluta sig till ett fungerande retursystem för dryckesförpackningar eller inrätta ett retursystem och lämna in en ansökan om dess godkännande för anteckning i producentregistret. Noggrannare uppgifter om dryckesförpackningarna som är lämpliga i ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar och information om medlemskap i retursystemet finns på de godkända retursystemens webbsidor:

 • Producentansvar gäller den som yrkesmässigt importerar pappersprodukter eller den som tillverkar eller importerar papper som används för tillverkning av pappersprodukter. Dessa produkter omfattas av producentansvaret:

  • tidningar och tidskrifter
  • kontorspapper, häften, anteckningsblock, kuvert och postkort
  • affärskataloger och tryckt direktreklam

   

  Producentansvar gäller inte t.ex. mjukpapper, böcker, kalendrar eller installations- och användningsanvisningar som följer med produkten. Producentansvar för returpapper grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (2013). Det lättaste sättet att sköta producentansvaret är genom att man ansluter sig till en producentsammanslutning för returpapper. Det finns två producentsammanslutningar i Finland:

 • Med däckproducent avses den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller regummerar däck. Utöver detta gäller producentansvaret den som importerar däckförsedda fordon eller anordningar. Producentansvaret omfattar endast däck till fordon eller anordningar, inte fälgar. Producentansvar omfattar däck till följande fordon och anordningar:

  • person-, paket- och lastbilar
  • mopeder, motorcyklar, skotrar, fyrhjulingar och mopedbilar
  • husvagnar och släpvagnar
  • rörliga arbetsmaskiner

   

  Producentansvar omfattar INTE följande däck:

  • cykeldäck eller däck till cykelvagnar
  • däck till skottkärror, golfvagnar, rullatorer eller rullstolar
  • däck till skjutbara gräsklippare
  • däck till flygplan

   

  Producentansvar för däck grundar sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (2013). Det lättaste sättet att sköta ditt producentansvar är genom att ansluta dig till en producentsammanslutning för däck:

 • Producentansvar omfattar alla elektriska och elektroniska produkter avsedda för konsumenter och professionella användare om det inte särskilt har föreskrivits ett undantag. Producenter är:

  • tillverkare och importörer
  • försäljare som säljer produkter under eget varumärke och
  • distansförsäljare

   

  På grund av kravet på ett heltäckande insamlingsnätverk (450 insamlingspunkter, 1 per varje kommun) kan en enskild producent för konsumentutrustning sköta sitt producentansvar endast genom att ansluta sig till en producentsammanslutning för EE-apparater:

   

  Om ett företag släpper ut EE-apparater som är endast avsedda för professionella användare (B-to-B) på den finska marknaden kan företaget ansöka om godkännande för anteckning i producentregistret om det själv tar hand om insamling, materialåtervinning och annan avfallshantering av kasserade apparater samt uppnår förordningens insamlings-, materialåtervinnings- och återvinningsmål. Dessutom ska företaget göra upp en plan för egenkontroll, rapportera uppgifter om insamlingen och behandlingen årligen till Birkalands NTM-central samt publicera uppgifterna i ett offentligt informationsnätverk. Den utländska distansförsäljaren ska utse en auktoriserad representant som har hemort i Finland och finländska distansförsäljare ska på motsvarande sätt utse en auktoriserad representant i det berörda landet.

  Producentansvaret stöder sig på avfallslagen (2011) och statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (2014).

Uppdaterad: 13.11.2023