Navigointivalikko

Kaupallisten kalastajien ja alusten rekisteröinti

Kaupallisten kalastajien ja alusten rekisteröinti

Kalastajien rekisteröinti

Kaupallisten kalastajien rekisteriin rekisteröidään luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka saavat liikevaihtoa itse kalastamansa tai lukuunsa kalastetun kala- tai rapusaaliin tai niistä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä. Rekisteriä ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kaupalliset kalastajat rekisteröidään kahteen ryhmään:

1. ryhmä: liikevaihdon keskiarvo ylittää kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana 10 000 € tai aloitteleva kalastaja ELY-keskuksen hyväksymällä toimintasuunnitelmalla.

2. ryhmä: muut kaupallista kalastusta harjoittavat.

Sisävesialueella muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa harjoittaa kalastamansa saaliin ensimyyntiä lukuun ottamatta suoraan lopulliselle kuluttajalle satunnaisesti myytävää vähäistä kala- tai rapuerää. Merialueelta saadun saaliin ensimyynnistä ja sen rajoituksista säädetään Euroopan unionin lainsäädännössä ja sen toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä.

Kalastusalusten rekisteröinti

Kaikki merialueella kaupallista kalastusta harjoittavat alukset sekä pelkästään vesiviljelyssä merellä käytettävät alukset tulee rekisteröidä kalastusalusrekisteriin. Rekisteriin kuulumisesta annetaan aluksen omistajalle rekisteriote ja kalastuslisenssi. Rekisteriä ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kalastusalusrekisteriin voidaan merkitä vain suomalaisia aluksia.

Merialueella alukset rekisteröidään seuraaviin alusryhmiin:

  • kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituiset kalastusalukset (rannikkoalukset)
  • kokonaispituudeltaan vähintään 12 metrin pituiset kalastusalukset (avomerialukset)
  • vesiviljelyalukset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään rekisteritilalle alusryhmäkohtainen enimmäiskoko. Asetusta säädettäessä otetaan huomioon kestävälle kalastukselle asetetut vaatimukset sekä kalastusalusten kalastuskapasiteetin ja kalavarojen välinen tasapaino.

Myös sisävesillä kaupalliseen kalastukseen käytettävien alusten ja veneiden rekisteröinti on pakollista 12.12.2016 voimaan tulleen lain (Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta) 1048/2016 mukaisesti. Sisävesialukset rekisteröidään alusryhmiin: 1 troolarit ja 2 muut alukset. Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan rekisteröintihakemuksen.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.01.2024