Navigointivalikko

Kalatalousedun ja kalataloudellisten velvoitteiden valvonta

Yleisen kalatalousedun valvonta

ELY-keskusten kalatalousviranomaisten tehtävänä on yleisen kalatalousedun valvonta. Kalatalousviranomaiset antavat kirjallisia lausuntoja hankkeista, jotka liittyvät vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin, ympäristövaikeutusten arvioinnista annettuun lakiin kaavoitukseen jne.  Lausunnot koskevat mm.

  • jätevesiä (kunnalliset, teollisuus)
  • kalankasvatusta
  • vesirakentamista (esim. voimalaitokset)
  • turvetuotantoa
  • ojituksia, perkauksia
  • vesistöjä pilaavia onnettomuuksia.

Lausuntoja annetaan ympäristölupaviranomaisille, tuomioistuimille ja suoraan hankkeiden toteuttajille. Kannanottojen tavoitteena on vähentää hankkeen kalataloudellisia haittoja ja vaatia niiden asianmukaisia kompensaatioita ja tarkkailua.

Ympäristö- ja vesitalousluvissa voidaan määrätä kalataloudellisia velvoitteita (kalatalousmaksut, kalatalousvelvoitteet, kalataloudellinen tarkkailuvelvoite).

Kalatalousmaksu määrätään, kun se on istutusvelvoitteita joustavampi tapa haittojen hoitoon. ELY-keskus laatii kalatalousmaksusta käyttösuunnitelman yhteistyössä haitankärsijöiden kanssa ja ohjaa varat käyttösuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Lupapäätöksissä luvan saaja voidaan velvoittaa laatimaan istutus- ja tarkkailusuunnitelmat, jotka pitää hyväksyttää ELY-keskuksella. Ennen suunnitelman hyväksymistä ELY-keskus kuulee asianosaisia (esim. osakaskuntia ja kalastusalueita).

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset valvovat velvoitteiden toteuttamista. Valvonnassa seurataan istukkaiden laatua ja istutusmääriä sekä tarkkailuraporttien laatua. Velvoiteistutuksista menee tieto myös vesialueen omistajille, jotka voivat valvoa istutuksia paikan päällä. Velvoitetarkkailujen tuloksiin voivat myös yksityiset ihmiset tutustua ja kalastusalueet hyödyntää niitä käyttö- ja hoitosuunnitelmia laatiessaan.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023