Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Lisäksi haettavissa on harkinnanvaraisia avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Hakuaika meneillään:

Sivun sisältö:

 

Avustushakemusten toimittaminen

Ohjeet koskevat kaikkia tällä sivulla esiteltyjä avustuksia lukuun ottamatta korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista.

Suositeltava hakutapa: Sähköinen asiointi

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.

Toissijainen hakutapa: Tulostettava hakulomake

Haettavan avustuksen hakulomake täytetään ja a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä (liitteitä mahtuu kerralla 40 Mt) tai b) tulostetaan ja toimitetaan sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.

 

Avustus alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen tai pilaantuneen alueen puhdistamiseen

  • Jatkuva haku

Valtionavustusta voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseen.

Pirkanmaan ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraista avustusta jos

  1. pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta, tai jos pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan kustannuksista ja
  2. jos selvittäminen tai puhdistaminen on muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Avustukset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen

  • Vuonna 2020 myönnettävien avustusten hakuaika on päättynyt. Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset voidaan ottaa huomioon määrärahan riittäessä.

Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

  • Vuonna 2020 myönnettävien avustusten hakuaika on päättynyt. Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset voidaan ottaa huomioon määrärahan riittäessä.

Rakennusperinnön hoidon avustuksen määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen.

Avustukset saariston ympäristönhoitoon

  • Vuonna 2020 myönnettävien avustusten hakuaika on päättynyt. Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset voidaan ottaa huomioon määrärahan riittäessä.

Saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle voidaan myöntää avustusta toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon suojelemista taikka saariston maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista. Tukea voidaan myöntää myös yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen.

Saariston ympäristönhoitoavustuksia on vuosien mittaan myönnetty hankkeille, joiden yhteydessä on muun muassa hoidettu saariston niittyjä ja muita perinnemaisemia, tehty linnusto- ja luontoselvityksiä sekä kunnostettu saaristomaisemien kannalta tärkeitä rakennuksia ja rakennelmia, kuten venevajoja ja aittoja. Tuen saajina ovat olleet saariston asukkaat sekä paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt.

Avustukset tunturialueiden ympäristönhoitoon

  • Vuonna 2020 myönnettävien avustusten hakuaika on päättynyt. Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset voidaan ottaa huomioon määrärahan riittäessä.

Tunturialueiden ympäristönhoitoavustusta on vuosien mittaan myönnetty tunturialueella toimiville yhdistyksille, yrityksille sekä kunnille erityisesti matkailun ja virkistyskäytön aiheuttaman roskaantumisen haittojen vähentämiseen, Tunturi-Lappiin soveltuvien jätehuoltojärjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen sekä jätehuollon valistustoimintaan.

Avustukset vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteisiin

  • Vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden rahoitusavustuksissa on voimassa jatkuva haku. Hakuaika jatkuu vuoden 2021 loppuun tai kunnes määräraha on käytetty. Avustukset tulee käyttää vuosina 2020 - 2022 toteutettaviin hankkeisiin.

Hakemukset tulee toimittaa sille alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialuetta hanke pääasiassa koskee (yhteystiedot alla).

Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

  • Vuonna 2020 myönnettävien avustusten hakuaika on päättynyt. Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset voidaan ottaa huomioon määrärahan riittäessä.

Avustukset ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin

  • Vuonna 2020 myönnettävien avustusten hakuaika on päättynyt. Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset voidaan ottaa huomioon määrärahan riittäessä.

Avustettavan hankkeen tulee olla alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä kokeilu- tai kehittämishanke.

Korvaukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista

ELY-keskukset voivat myöntää korvauksia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista, muun muassa maanviljelys-, kalanviljely-, eläinvahingoista, rakennuksille aiheutuneista vahingoista sekä puustovahingoista.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku on avautunut 1.9.2020 ja on käynnissä toistaiseksi.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Avustuksen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukea valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Rahoitus on käytettävissä vuonna 2021-2022. Hankkeiden harkinnanvaraiset avustukset tulevat haettavaksi syksyllä 2020.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ympäristöavustusten maksatustehtävät. Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää rahoituspäätöstä. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ota yhteyttä

muualla verkossa

Ympäristöministeriö

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.