› Takaisin graafiseen esitykseen

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ajankohtaista

Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Hankkeiden rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 35.01.65 - "Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon". Määrärahaa saa käyttää kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Hankeavustukset ovat valtionavustuslain laissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä myöntövuoden lisäksi kaksi seuraavaa kalenterivuotta.

Yleiset edellytykset

Avustettavan hankkeen tulee olla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkityksellinen kokeilu- tai kehittämishanke tai sen täytyy merkittävästi edesauttaa hyvien toimintatapojen nykyistä laajempaa käyttöönottoa. Hankkeen on oltava projektiluonteinen eli ajallisesti rajattu. Avustusta ei myönnetä tutkimushankkeille.

Tulosten on oltava todennettavissa ja arvioitavissa. Hankkeen tulos voi olla esimerkiksi uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Avustusta ei voida myöntää pysyväisluonteiseen tai jatkuvaan toimintaan. Alueellisissa hankkeissa voi tukea kuitenkin hakea esimerkiksi alueellisen yhteistyöryhmän toiminnan käynnistämiseen. Hankkeessa tulee olla mukana ekologisen kestävyyden näkökulma, vaikka se edistäisi kestävyyttä laajemminkin.

Avustusta voi saada juridinen henkilö eli rekisteröity yhdistys, järjestö tai muu yhteisö, yritys, kunta tms. Pääasiassa avustusta on myönnetty yleishyödyllisille yhdistyksille. Avustusta ei myönnetä valtion virastoille tai laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankesuunnitelmasta on käytävä ilmi hankkeen liittyminen ajankohtaisiin ympäristöalan ja kestävän kehityksen strategioihin, suunnitelmiin tai teemoihin. Syksyn 2019 haussa painotetaan hankkeita, jotka edistävät

 • ilmastokasvatusta ja aktiivista ilmastokansalaisuutta ja/tai
 • luonnon monimuotoisuuden merkityksen ymmärtämistä ja monimuotoisuutta tukevia tekoja ja/tai
 • osallisuutta kulttuuriympäristöjen hoidossa ja kokemisessa ja kulttuuriympäristön hyvinvointivaikutusten huomaamista.

Eduksi on, jos hankkeessa pystytään yhdistämään näitä painotuksia ja kestävän kehityksen eri osa-alueita.

Huom. Sähköisen asioinnin lomakkeessa on vanhat vuosipainotukset. Katso ajantasaiset tältä sivulta ja valitse lomakkeelta parhaiten nykyisiä painotuksia vastaavat vaihtoehdot.

Arvioinnissa huomioidaan

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, kuinka hyvin hanke ja sen tulokset edistävät ympäristökasvatusta ja ympäristövalistusta maassamme. Arvioinnissa painotetaan kasvatuksellista näkökulmaa.

Tärkeä kriteeri on tulosten pitkäikäisyys ja levitettävyys. Hankkeen toteuttajalta edellytetään verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen menetelmien tulee olla vaikuttavia suhteessa kohderyhmään ja tavoitteeseen.

Muita tärkeitä vaatimuksia ovat muun muassa hankesuunnitelman, siihen liittyvän kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä aikataulun realistisuus. Arvioinnissa tarkastellaan lisäksi tulosten määrittelyn ja hankkeen organisoinnin selkeyttä. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa myös kohdejoukon laajuus. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mahdollisten yhteistyötahojen asiantuntemukseen.

Aikataulu

Haku julistetaan vuosittain syksyllä, noin lokakuun puolivälissä. Hakuaika kestää pääsääntöisesti marraskuun loppuun. Haun avautumisesta kerrotaan mm. tällä verkkosivulla.

Avustuspäätökset pyritään tekemään Keski-Suomen ELY-keskuksessa määrärahan varmistuttua viimeistään toukokuussa.

Hakemukset

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisessä asioinnissa tai vaihtoehtoisesti tulostettavalla lomakkeella. Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Hakemuksessa tulee olla lyhyt kuvaus hankkeesta ja liitteessä tarkemmin hankkeen tavoitteet ja yksityiskohtainen kuvaus, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio erillisohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat.

Hakemukset jätetään Keski-Suomen ELY-keskukseen.

 • Sähköisessä asioinnissa hakemus menee lähetettäessä automaattisesti suoraan Keski-Suomen ELY-keskukseen.
 • Tulostettava/tallennettava hakulomake täytetään ja a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä tai b) tulostetaan ja toimitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.
  • Sähköpostiosoite kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi
  • Käyntiosoite Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
  • Postiosoite PL 250, 40101 Jyväskylä

Huom. Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee tämän avustuksen osalta koko maan hakemukset. Hakijan ei siis tarvitse olla Keski-Suomesta.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ympäristöavustusten maksatustehtävät. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Lisätietoja:

Lisätietoja

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen
Keski-Suomen ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Viime vuosina rahoitetut hankkeet

Päivitetty

muualla verkossa

Kestävän kehityksen kasvatuksen materiaaleja