Virtavesien kunnostukset ja raakut

Virtavesiä kunnostetaan

Kiskonjoella ja Karvianjoella toteutaan virtavesikunnostuksia. Kiskonjoella on tehty kunnostuksia noin 400 metriä, jotka valmistuivat 2021. Lisäksi täydentävillä hankkeilla on kunnostettu kohteita eri puolella Kiskonjoen vesistöä. Karvianjoen kunnostukset valmistuvat 2022 aikana. Virtavesiä kunnostetaan Karvianjoella noin 9 kilometriä.

Kunnostuksissa puroihin lisätään puusuisteita, joiden avulla hiekottuneessa uomassa pohjasora saadaan esille ja kiintoaineen kulkeutuminen hidastumaan. Myös soraa ja kiviä lisätään puroihin taimenten lisääntymis- ja suojapaikoiksi. Peltoalueilla vesistökuormitusta on tarkoitus vähentää mm. tulvatasanteiden avulla.

Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan vuosittain. Karvianjoella on sähkökalastettu 12 kunnostuskohteella.

Raportit ja suunnitelmat

Karvianjoella kunnostettu sivupuro, Karvianjoen raakku
Karvianjoella kunnostettu sivupuro ja Karvianjoen raakku. © Pinja Kasvio

Raakkujen suojelu

Jokihelmisimpukan eli raakun suojelua edistetään hankkeessa. Tavoitteena on inventoida erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun nykytila molemmissa joissa ja selvittää mahdollisuus pelastaa uhanalaisen lajin kanta. Raakun glokidiotoukka elää taimenissa ja lohissa ja lajin selviäminen edellyttää mm. lohikalojen hyvää tilaa joissa.

Raakun lisääntyminen ja lajin menestyminen Karvianjoessa on vaakalaudalla. Lajin suojelemiseksi ja lisääntymisen mahdollistamiseksi 100 kpl yli 100 vuotiaita raakkuja kuljetettiin syyskuussa 2017 Konneveden tutkimuslaitokselle kylpylähoitoon. Karvianjoen simpukoiden kunto on kohentunut Konneveden tutkimusasemalla ja raakut ovat tuottaneet glokidio-toukkia. Näillä toukilla infektoitiin taimenia ja lohia tavoitteena saada pikkusimpukoita jatkokasvatukseen. LIFE Revives -hanke jatkaa uhanalaisen jokisimpukan tilan ja elinympäristöjen parantamista.

Lisätietoa jokihelmisimpukoiden selvityksistä ja siirrosta: