Navigointivalikko
Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto

ELY-keskukset antavat mm. alueellisia ulkomaalaista työvoimaa koskevia työlupalinjauksia ja tekevät osapäätöksiä yrittäjän oleskelulupahakemuksiin. Perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosiosta.

Oleskeluluvat

Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta.

Osapäätös

  • Yrittäjän oleskelulupa: ELY-keskus tekee hakemukseen ensin osapäätöksen, jossa arvioidaan elinkeinotoiminnan kannattavuuden edellytykset ja toimeentulon riittävyys.

  • Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen ensin kokonaisharkintaan perustuvan osapäätöksen. Kokonaisharkinta sisältää työvoiman saatavuuden ja työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä työnantajan edellytysten selvittämisen.

Päätös oleskeluluvasta

  • Kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.

Yrittäjän oleskelulupien osapäätösten tekeminen on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan ELY-keskukselle.

Työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen TE-toimistolle. Tarkemmat tiedot lupa-asioita käsittelevistä työ- ja elinkeinotoimistoista löytyy TE-palveluiden sivuilta.

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan muutoksia 1.4.2018 alkaen

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan tuli merkittäviä muutoksia 1.4.2018 alkaen, kun lupa muuttui yrittäjän oleskeluluvaksi. Yrittäjän oleskelulupa voidaan myöntää nyt myös osakeyhtiömuotoiseen liiketoimintaan, kun ennen lupa myönnettiin vain täydessä henkilökohtaisessa vastuussa toimivalle elinkeinonharjoittajalle, kuten esimerkiksi toiminimellä toimivalle yrittäjälle. Muutos lisää yhdenvertaisuutta, koska kaikkia yrittäjiä arvioidaan samoilla kriteereillä. Osakeyhtiömuodossa yritystoimintaa harjoittavien luvat on aiemmin käsitelty TE-toimistossa, työntekijän oleskelulupaprosessin kautta. Nyt kaikki yrittäjien oleskelulupaan liittyvät osapäätökset käsitellään Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Huhtikuussa tapahtuvat muutokset ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jolla hallitus helpottaa osaajien maahanmuuttoa ja yrittäjyyttä.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Työvoiman maahanmuutto - Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskeva alueellinen linjaus

Alueellisen linjauksen lähtökohtia

Alueellinen linjaus perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004) ja valtakunnalliseen linjaukseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä edellytyksistä (VNp 11.10.2012).

Alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Pirkanmaan ELY-keskuksen työmarkkina-alueella sen erityispiirteet huomioon ottaen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti alueellisissa linjauksissa käsitellään alueellisten työmarkkinoiden erityispiirteisiin liittyvät kysymykset, kuten arviot työvoiman saatavuudesta eri ammatti- ja toimialoilla. Sen sijaan alueellinen linjaus ei sisällä jo valtakunnallisessa linjauksessa käsiteltyjä seikkoja. Tästä syystä alueellista linjausta on luettava rinnakkain valtakunnallisen linjauksen kanssa.

Ulkomaalaislaissa ja valtakunnallisissa linjauksissa on määritelty ne tehtävät, alat ja asemat (esimerkiksi perheenjäsen), joihin liittyy oikeus tehdä työtä ilman työntekijän oleskelulupaa. 

Sekä valtakunnallinen että alueellinen linjaus antavat työnantajille ja työntekijän oleskeluluvan osapäätöksiä tekeville asiantuntijoille tietoa siitä, minkälaisin yleisin tavoittein ja työvoimapoliittisin painotuksin ulkomaalaisten työntekoon liittyviä ratkaisuja Pirkanmaalla tehdään.

Työvoiman saatavuuden harkintaan on käytetty työhallinnon ennakointitietoja, alueen työmarkkinakatsauksia sekä työhallinnon URA-järjestelmää ja työmarkkinaosapuolten näkemyksiä.

Työntekijän oleskelulupaprosessi

Työntekijän oleskeluluvan käsittelyprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa TE-toimisto antaa osaratkaisunsa, minkä jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee lopullisen päätöksen asiassa. TE-toimiston osapäätös tehdään aina tapauskohtaisesti käyttäen kokonaisharkintaa, joka sisältää työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin, työvoiman saatavuuden arvioinnin (saatavuusharkinnan) sekä työsuhteen ehtojen ennakkovalvonnan.  Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.

Saatavuusharkinta

Suomessa toimivan työnantajan edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta, huomioiden maassa jo asuvat maahanmuuttajat tasaveroisesti potentiaalisena työvoimana. Työ- ja elinkeinotoimiston tulee aina ottaa harkinnassaan huomioon koko EU-/ETA-alueen työnhakijat. Työvoiman saatavuuden selvittämiseksi työpaikka tulee ilmoittaa avoimeksi TE- toimistoon  vähintään kahdeksi (2) viikoksi, jotta paikkaan voidaan välittää  työvoimaa. Jos ala on sellainen, että siihen liittyy realistista EU/ETA-liikkuvuutta, tulee paikka ilmoittaa myös eurooppalaisen työnvälitysverkoston EURES –portaalissa. Silloin paikkailmoitus olisi hyvä laatia myös esim. englanniksi. Lisätietoja EU-/ETA-alueelta rekrytoinnista ja työhallinnon EURES -palveluista.

Ennakkovalvonta 

Osana työntekijän oleskeluluvan osapäätöstä Pirkanmaan TE-toimiston työlupapalvelut selvittää työnantajan ja toimeksiantajan edellytykset mm. työsuhteen ehtojen ja työnantajavelvollisuuksista suoriutumisen osalta. TE-toimisto tarkistaa myös, että työlupahakemuksessa tarkoitetun ulkomaalaisen osaamis- ja koulutustaso ovat sellaisia, mitä saatavuusharkinnan yhteydessä on avoimeen työpaikkaan edellytetty. Ulkomaalaiselle maksettavan palkan tulee vastata saatavuusharkinnassa kohteena olevan työvoiman palkkatasoa. Tämä liittyy riittävän toimeentulon edellytysten selvittämiseen. 

Pirkanmaan työmarkkinatilanne 

Pirkanmaan työmarkkinatilanne on epävarmassa tilanteessa. Pandemian aiheuttama kriisi on vaikuttanut nopeasti erityisesti palvelualoille ja pk-sektorille. Lomautusten määrä on ollut voimakkaassa nousussa ja on odotettavaa, että työttömyys tulee nousemaan.

Pirkanmaan alueellinen linjaus

Seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Työvoiman saatavuus arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti.

  1. Metallialan työntekijät, pois lukien avustavat työtehtävät 
  1. Rakennusalan työntekijät, pois lukien avustavat työtehtävät 
  1. Maanrakennusalan työntekijät 
  1. Maatalous- ja puutarhatyöntekijät 
  1. Lääkäriharjoittelijat eli lääketieteen amanuenssit 

Seuraavilla ammattialoilla katsotaan olevan työvoiman ylitarjontaa:

  1. Toimistoalan työtehtävät 
  1. Media-alan työtehtävät 

Työntekijöiden oleskelulupa-asioiden käsittely Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella työntekijän oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty Pirkanmaan TE-toimiston työlupapalveluihin. Tarkemmat menettelyohjeet työntekijän oleskeluluvan hakemiseksi löytyvät  Pirkanmaan TE-toimiston internet-sivuilta.

Työnantajan tulee toimittaa TE-toimistolle EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden työntekoa koskevat tiedot. Ulkomaalaislain 86a § 2 momentin mukaan työnantajan, joka ottaa palvelukseensa muun kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen, tulee viivytyksettä toimittaa TE-toimistolle työsopimuslain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettu selvitys työnteon keskeisistä ehdoista ja vakuutus siitä, että työehdot ovat työehtosopimuksen mukaiset. Tiedot tulee toimittaa riippumatta oleskelulupatyypistä ja myös henkilön työskennellessä viisumilla tai viisumivapaasti. Työnantajan tulee toimittaa TE-toimistoon kopio henkilön passista tai oleskelulupakortista sekä TEM054-lomake (Työntekijätietojen ilmoittaminen). Työnantaja voi tehdä selvityksen myös sähköisesti Maahanmuuttoviraston sähköisessä asiointipalvelussa Enter Finlandissa.

Yrittäjän oleskelulupien osapäätösten tekeminen on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan ELY-keskukselle. Lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilta https://migri.fi/yrittaja 

Alueellisen linjauksen voimassaolo

Tämä linjaus on voimassa 10.4.2020 alkaen ja se tarkistetaan syksyllä 2020. Alueellisen linjauksen päivittämistarpeen arvioivat Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan TE-toimiston kansainvälisen työnvälityksen palvelu.

Lisätietoja linjauksesta: Pirkanmaan ELY-keskus, maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, puh. 0295 036 086

Lisätietoja työluvista: Pirkanmaan TE- toimisto, työlupapalvelunumero puh. 0295 045 502 (ma-pe klo 9-11) (tyoluvat.pirkanmaa@te-toimisto.fi)