Miljövård

NTM-centralerna främjar miljövården och sköter de miljövårdsuppgifter som lagen föreskriver. NTM-centralerna

  • övervakar att regionalförvaltningens (RFV) beslut om miljö- och vattentillstånd iakttas och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor,
  • styr avfallshanteringen,
  • förebygger och bekämpar miljöskador och -olägenheter,
  • fattar beslut om sanering av förorenade markområden och andra beslut enligt miljöskyddslagen.

Dessutom fungerar NTM-centralerna som kontaktmyndighet vid miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden vid andra myndigheters miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). NTM-centralerna gör också SMB-bedömningar av sina egna planer.

Torvmaskiner.

Bild: Aarno Torvinen / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Ympäristönsuojelu - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus pyrkii ehkäisemään ja vähentämään ihmisen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä Pohjois-Savon maakunnan aluella. ELY-keskus toimii yleisen edun valvojana ympäristö- ja vesiasioissa ja valvoo Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämien ympäristö- ja vesitalouslupapäätösten ehtojen noudattamista Pohjois-Savossa. Lisäksi ELY-keskus toimii mm. YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena sekä osallistuu ympäristövahinkojen torjuntaan ja vahinkojen selvitystöihin.

Lisää tietoa ympäristönsuojelua koskevista asioista ymparisto.fi -palvelussa.


Uppdaterad

Ta kontakt