Suunnittelussa olevat hankkeet

Uusi tien ramppi.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) valmistui vuonna 2021. Suunnitelma on laadittu 12 vuodeksi ja hallituskausittain suunnitelmaa päivitetään tarvittavilta osin. Liikenne 12 laatimisesta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö. Suunnitelman tavoitteet (saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus) ovat rinnakkaisia ja kaikki niistä pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 (valtioneuvosto.fi)

Väylävirasto on julkaissut tammikuussa 2022 ensimmäisen väyläverkon investointiohjelman (2022-2029). Väyläverkon investointiohjelma on yksi toimenpide, jolla Liikenne 12:sta toteutetaan. Investointiohjelma on kahdeksanvuotinen ja sitä päivitetään vuosittain. Väyläverkon investointiohjelma on Väyläviraston näkemys uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Investointiohjelmassa mainittujen hankkeiden toteuttamisesta päättää eduskunta.

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029 (vayla.fi)

Liikenne 12 ja investointiohjelma tuo kauan kaivattua pitkäjänteisyyttä maanteiden kehittämiseen ja parantamiseen. Liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmasta on tärkeää, että toiminta on pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Näin voimme parhaiten varautua kohteiden suunnitteluun oikea-aikaisesti ja edetä suunnittelussa järjestelmällisesti eteenpäin. On myös tärkeää, että ELY-keskuksella on hyvä suunnitelmavalmius eri kokoisissa hankkeissa sekä verkon eri osilla, jotta toteutusvalmius on mahdollisimman hyvä toteutusrahoituksen varmistuessa.

Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Yhtenä Liikenne 12 taustapaperina on liikenneverkon strateginen tilannekuva. Tilannekuvassa on esitetty yhteysvälitasolla valtakunnallisesti kaikkein merkittävimmät haasteet ja pullonkaulat liikenneverkon toimivuuden kannalta. Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa korostuu valtatiet 4 ja 9, joilla Keski-Suomen alueella puutteita on niin liikenneturvallisuudessa, liikenteen palvelutasossa kuin valtateiden laatutasossa. Valtateiden 4 ja 9 lisäksi myös muulla maantieverkolla on lukuisia parantamis- ja kehittämistarpeita.

Maantieverkolla tunnistetut tarpeet ovat hyvin erilaisia ja eri kokoisia. Maantieverkon nykytilan ongelmia ja tulevaisuuden tarpeita tutkitaan mm. yhteysväliselvityksissä. Esiselvityksen tarkoitus on määrittää, millaista teknistä tavoitetilaa valtatiellä tavoitellaan, miten valtatietä voidaan parantaa vaiheittain ja mitkä toimenpiteet ko. yhteysvälillä ovat tehokkaimmat ja kiireellisimmät ja missä suunnittelua tulisi seuraavaksi tarkentaa yleis- tai tiesuunnitelmalla.

Suunnittelu Keski-Suomessa

Valmistuneita ja käynnissä olevia esiselvityksiä ja -suunnitelmia Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella ovat muiden muassa (kaikki hankesivut sijaitsevat vayla.fi -sivuilla):

Isompien suunnittelukohteiden ohjelmointi tapahtuu vuosittain Väylävirasto keskitetyn suunnitteluohjelman kautta. Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa tunnistetut puutteet ja tarpeet sekä Liikenne 12 tavoitteiden toteutuminen ovat yksi lähtökohta keskitetyn suunnitteluohjelman laadinnassa.

Teemme ELY-keskuksessa paljon suunnittelua myös pienempien parantamistarpeiden osalta. Suunnittelua tehdään usein yhdessä kunnan kanssa, koska maantien suunnittelu liittyy kiinteästi kunnan maankäytön suunnitteluun. Pienemmät parantamiskohteet ovat pääasiassa yksittäisten liittymien parantamisia, uusien jalankulku- ja pyöräväylien suunnittelua sekä kunnan maankäytön suunnittelua tukevien aluevaraussuunnitelmien laatimista. Tarpeita on tunnistettu mm. kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmissa, liikennejärjestelmätyössä ja -suunnitelmassa, teemakohtaisissa esiselvityksissä sekä jalankulun ja pyöräilyn tarveselvityksessä.

Pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen tuo myös Jyväskylän seudun MAL-sopimus. Vuonna 2021 allekirjoitettiin Jyväskylän seudulle ensimmäinen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyösopimus, missä yhtenä toimenpiteenä on liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistävien kustannustehokkaiden parantamishankkeiden suunnittelu ja toteutus vuosien 2022-23 aikana. MAL-seudulla on yhteisesti sovittu vuonna 2022 toteutettavaksi kaksi uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää maantielle 6090 välille Kinkovuori - Säynätsalo sekä maantielle 6450 Sumiaistentielle. Tämän lisäksi ensimmäisellä kaudella suunnitellaan ja toteutetaan myös muita pienempiä kohteita, kuten pysäkkien ja liittymien parantamisia.

Jyväskylän kaupunkiseutu MAL-sopimus neuvottelutulos (pdf)

Tällä hetkellä Keski-Suomen ELY-keskuksella on käynnissä mm. seuraavat yleis- ja tiesuunnitelmat (kaikki hankesivut sijaitsevat vayla.fi -sivustolla):

Uusia vuonna 2022 alkavia suunnittelukohteita:

  • Vt 9 parantaminen Korpilahti - Jyväskylä, YVA ja yleissuunnitelma
  • Vt 9 parantaminen Pumperi - Aholaita, Jyväskylä, aluevaraussuunnitelma
  • St 637 parantaminen välillä Jyväskylä - Laukaa, esisuunnitelma
  • Vt 9 parantaminen Jämsä - Korpilahti, ohituskaista- ja liittymäjärjestelyt, tiesuunnitelman muutos
  • Mt 16633 sekä maanteiden 16633 ja 644 liittymän parantaminen, Jyväskylä, tiesuunnitelma