Suunnittelussa olevat hankkeet

Uusi tien ramppi.

Hyvällä suunnitteluvalmiudella varmistetaan laadukas toteutus

ELY-keskus tekee jatkuvasti työtä maantieverkon suunnitteluvalmiuden ylläpitämiseksi. Riittävällä suunnitteluvalmiudella varmistamme, että kohde voidaan toteuttaa, kun rahoitus toteutukselle saadaan.

Suunnitelmavarannon ylläpitämisessä on huomioitava, että tiesuunnitelma on voimassa lain mukaisesti vain määrätyn ajan. Suunnittelukohteiden ohjelmoinnissa on tärkeää huomioida olemassa olevien parantamistarpeiden ja suunnitelmien vanhenemisen lisäksi myös toteutukseen käytettävissä oleva rahoitus, muutokset maankäytössä ja toimintaympäristössä sekä suunnittelukohteiden maantieteellinen sijainti ja suunnittelukohteen koko. On tärkeää, että ELY-keskuksella on hyvä suunnitelmavalmius eri kokoisissa hankkeissa sekä verkon eri osilla, jotta toteutusvalmius on mahdollisimman hyvä toteutusrahoituksen varmistuessa.

Suunnittelukohteita priorisoidaan

Koska tarpeita on huomattavasti enemmän kuin rahoitusta, on suunnittelukohteita priorisoitava. Isompien suunnittelukohteiden ohjelmointi tapahtuu vuosittain Väyläviraston keskitetyn suunnitteluohjelman kautta:

Suunnitteluohjelma - Väylävirasto (vayla.fi)

Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa tunnistetut puutteet ja tarpeet sekä Liikenne 12 tavoitteiden toteutuminen ovat yksi lähtökohta keskitetyn suunnitteluohjelman laadinnassa:

Liikenne 12 (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Pienempiä suunnittelukohteita ELY-keskus ohjelmoi alueellisesti itse ja näissä suunnittelua tehdään usein yhdessä kunnan kanssa, koska maantien suunnittelu liittyy kiinteästi kunnan maankäytön suunnitteluun. Pienemmät parantamiskohteet ovat pääasiassa yksittäisten liittymien parantamisia, uusien jalankulku- ja pyöräväylien suunnittelua, pieniä liikenneturvallisuutta parantavia kohteita sekä kunnan maankäytön suunnittelua tukevien aluevaraussuunnitelmien laatimista. Tarpeita on tunnistettu mm. kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmissa, liikennejärjestelmätyössä ja -suunnitelmassa, teemakohtaisissa esiselvityksissä sekä jalankulun ja pyöräilyn tarveselvityksessä.

Liikenneverkon tilannekuva

Traficom ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa liikenneverkon ja siihen liittyvien keskeisimpien solmupuisteiden merkittävimmistä haasteista koko liikenneverkon toimivuuden kannalta nykytilanteessa ja seuraavan 12 vuoden aikana. Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa korostuu valtatiet 4 ja 9, joilla Keski-Suomen alueella puutteita on niin liikenneturvallisuudessa, liikenteen palvelutasossa kuin valtateiden laatutasossa. Valtateiden 4 ja 9 lisäksi myös muulla maantieverkolla on lukuisia parantamis- ja kehittämistarpeita.

Liikenneverkon strateginen tilannekuva (traficom.fi)

Maantieverkon nykytilan ongelmia ja tulevaisuuden tarpeita tutkitaan mm. yhteysväliselvityksissä ja muissa erillisissä esiselvityksissä. Esiselvityksen tarkoitus on määrittää, millaista teknistä tavoitetilaa valtatiellä tavoitellaan, miten valtatietä voidaan parantaa vaiheittain ja mitkä toimenpiteet ko. yhteysvälillä ovat tehokkaimmat ja kiireellisimmät ja missä suunnittelua tulisi seuraavaksi tarkentaa yleis-, tie- tai rakentamissuunnitelmalla.

Suunnittelupolku voi olla, etenkin isoissa suunnittelukohteissa, pitkä ja kestää useampia vuosia tai vuosikymmeniä. Aivan pienimpiä parannushankkeita, joissa vaikutukset jäävät vähäisiksi, lukuun ottamatta ennen toteutusta tulee aina laadittavaksi vähintään lain mukainen tiesuunnitelma sekä rakentamissuunnitelma. 

MAL-sopimuksella vahvistetaan yhteistyötä ja luodaan pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän parantamiseen

Jyväskylän seutu on yksi seitsemästä MAL -seudusta. Jyväskylän MAL-seudulle on laadittu yhteistyösopimus, jota päivitetään neljän vuoden välein. Sopimusta päivitetään parhaillaan nelivuotiskaudelle 2024 – 2027. MAL -sopimuksessa on yhteisesti seudun ja valtion kesken määritellyt tavoitteet, joita sopimuksessa esitetyillä toimenpiteillä toteutetaan.

Yhtenä toimenpiteenä sopimuksessa on liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistävien kustannustehokkaiden parantamishankkeiden suunnittelu ja toteutus. Ensimmäisen MAL kauden aikana seudulla toteutettiin neljä uutta jalankulun ja pyöräilyn väylää. Kaksi kohteista sijoittui Jyväskylään (Vesangantie ja Autiokankaantie), yksi Äänekoskelle (Sumiaistentie) ja yksi Laukaaseen (Suolahdentie). Ensimmäisellä kaudella toteutettiin myös uusi joukkoliikenneterminaali Vaajakoskelle Jyväskylään sekä pysäkki ja liittymäjärjestelyt Petäjäveden Rautakylään. Toteutuskohteiden lisäksi seudulla suunniteltiin useita liityntäpysäköintikohteita, uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Uuraisille, liittymäalueen parantamista valtatiellä 18 Petäjävedellä sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista Hankasalmella.

Jyväskylän kaupunkiseutu MAL-sopimus, neuvottelutulos (ym.fi, pdf)

Suunnittelu Keski-Suomessa

Käynnissä olevia esiselvityksiä ja -suunnitelmia sekä tiesuunnitelmia Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella ovat muiden muassa (kaikki hankesivut sijaitsevat vayla.fi -sivuilla):

Uusia vuonna 2024 alkavia suunnittelukohteita:

  • Vt 9 parantaminen Korpilahti - Jyväskylä, YVA ja yleissuunnitelma

Lisää valmistuneita ja käynnissä olevia suunnittelukohteita löytyy Väyläviraston sivuilta:

Väylähankkeiden suunnittelu ja rakentaminen - Väylävirasto (vayla.fi)

Päivitetty: 31.01.2024