› Tillbaka till den grafiska version

Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbete avser långsiktigt samarbete mellan olika aktörer med målet att utveckla trafiksystemet. Trafiksystemarbetet kan till exempel utföras i en stadsregion, ett landskap eller över flera landskap. NTM-centralerna deltar aktivt i utvecklingen av trafiksystemet i sin region i samarbete med bl.a. landskapsförbunden, kommunerna och Trafikverket. Trafiksystemet består av trafikleder för olika färdsätt och därtill hörande strukturer samt person- och godstrafik och därtill hörande tjänster. Ett pågående trafiksystemarbete är en kanal för att genomföra trafikstrategier och trafiksystemplaner. Trafiksystemarbetet har också en nära koppling till markanvändningsplaneringen.

I trafiksystemplanerna prioriteras trafikens centrala utvecklingsbehov

Utformandet av planer för trafiksystemet är en viktig del av trafiksystemarbetet. Landskapsförbunden ansvarar för att utforma och följa upp trafiksystemplaner, med undantag av Helsingforsregionen, där denna uppgift ligger på HRT:s ansvar. NTM-centralerna planerar och kommer överens med andra instanser om i vilken riktning man vill utveckla trafiksystemet och hur framtida utmaningar och problem ska lösas. Trafiksystemplanen klarlägger trafiksystemets nuläge och fastställer trafiksystemet för framtiden med utvecklingsåtgärder utifrån de riksomfattande och regionala målen.

Trafikmässiga utmaningar i växande stadsregioner

De växande stadsregionernas trafiksystem är en utmaning för trafikplaneringen. I de större stadsregionerna utarbetas egna trafiksystemplaner för att stöda stadsregionens utveckling.

I stadsregionernas trafiksystemplaner spelar hållbara färdsätt en betydande roll. För att lösa stadsregionens trafikmässiga problem vill man öka andelen människor som väljer kollektivtrafiken, att promenera eller att cykla. Olika servicelösningar för rörlighet har också en central betydelse då man planerar den närmaste framtidens trafiksystem.

Genom att styra rörligheten strävar man efter att påverka medborgarnas vanor så att de prioriterar hållbara färdsätt. Förutsättningen för att förändra människors färdvanor är att förbättra förhållandena för att promenera, cykla och använda kollektivtrafik. Den viktigaste faktorn beträffande servicenivån i stadsregionens trafik är även tillgänglighet, men i stadsregionerna avser detta inte färdtiden, utan tillgänglighet med så många olika färdmedel som möjligt.

Trafiksystemet påverkas från flera olika håll

NTM-centralernas trafiksystemarbete omfattar utöver den egentliga trafiksystemplaneringen bland annat:

  • deltagande i planering av markanvändning
  • samarbete kring trafiksäkerhet
  • planering av kollektivtrafik
  • deltagande i processer för bedömning av trafikens miljökonsekvenser
  • utredningar som görs tillsammans med kommunerna och andra instanser
  • sammanställning av data som betjänar planeringen av trafiksystemet

 

REGIONAL INFORMATION

Liikennejärjestelmätyö - Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue tekee jatkuvaa yhteistyötä alueensa liikennejärjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä maakuntaliittojen, kuntien, HSL:n ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikennejärjestelmätyö on hallintorajat ylittävää yhteistä suunnittelua, osallistumista ja toimenpiteiden yhteensovittamista.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmia laaditaan kattavasti maakuntaliittojen johdolla sekä maakunta- että seututasolla ja tavoitteena on kytkeä maakuntien ja kuntien maankäytön suunnittelu sekä liikennejärjestelmäsuunnittelu kiinteästi yhteen prosessiin. Kehitämme tätä prosessia jatkuvasti. Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne sekä sen myötä liikkumistarpeen ja liikenteen haittojen vähentäminen huomioidaan kaikessa suunnittelussa.

Uudenmaan ELY-keskus osallistuu esimerkiksi maankäytön ja alueiden kehittämisen suunnitteluun, liikenneturvallisuustyöhön, ympäristöyhteistyöhön sekä kävelyn ja pyöräilyn, joukkoliikenteen, kuljetusten ja liikennepalvelujen suunnitteluun.

Ajankohtaista

Raskaan liikenteen taukopaikat MAL-prosessissa

Uudenmaan ELY-keskus pyytää lausuntoja liittyen raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämiseen pääkaupunkiseudulla. Teemaa on käsitelty osana Helsingin seudun MAL 2019 -prosessia, ja lausuntopyyntö kohdistuu HSL:n ja ELY-keskuksen yhdessä teettämään selvitykseen.

Lausuntopyyntö

Selvitys, lausunnoilla 10.12.2018 - 8.2.2019.

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys

Vuoden 2016 alussa valmistuneen Liikennestrategian 2025 "Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea" pohjalta tehtiin jatkotyö Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys. Selvityksen tavoitteena oli kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama palvelutaso, palvelutasotavoitteet ja palvelutasopuutteet.

Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkon seudullinen merkitys

Uudenmaan ELY-keskus on päivittänyt 2000-luvun alussa laaditut maantieverkon laajuustarkastelut. Toimintaympäristö on muuttunut 2000-luvulla merkittävästi, kun taajama-alueet ovat laajentuneet ja monella maanteillä paikallisen liikenteen rooli on kasvanut. Näin osa väylistä ei enää täytä maantien kriteerejä, ja ne tulisi asemakaavoituksen edetessä muuttaa kaduiksi. Tarkastelemalla teiden verkollista asemaa ja liikenteellistä merkitystä yhtenäisin kriteerein on pyritty löytämään ne tiejaksot, joiden osoittaminen ja säilyttäminen asemakaavoissa maanteinä on perusteltua merkittävän seudullisen liikenteen näkökulmasta. Näiden tiejaksojen parantamisratkaisuissa korostuu myös seudullinen merkittävyys. Selvityksen tuloksena laadittiin päivitetty ehdotus Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkon seudullisesta merkityksestä.

Nyt tehty tarkastelu maantieverkon seudullisesta merkityksestä eikä myöskään kaavamerkintä vielä muuta tien hallinnollista luokkaa, vaan asia vaatii kadunpitopäätöksen.

Linkki raporttiin ja karttoihin

 


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren 2.7.-7.8. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).