Navigeringsmeny
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020 - 2022

Återvinning av näringsämnen är en del av regeringsprogrammet

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram är fortsättningen av spetsprojektet för kretsloppsekonomi inskriven. Målet är att främja bearbetningen av gödsel, avloppsslam från reningsverk och andra motsvarande näringshaltiga biomassor i syfte att ta tillvara nödvändiga näringsämnen för jordbruket exempelvis genom att utveckla organiska gödselpreparat eller andra produkter av högre förädlingsgrad.  

Regeringen godkände 5.3.2020 förordningen, med vilken understöd kan beviljas för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen för åren 2020-2022. Inom ramen för försöksprogrammet beviljades understöd för projekt som främjar återvinning av biomassor och näringsämnen för första gången åren 2016-2018. 

NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för verkställandet av det riksomfattande försöksprogrammet.

Programmets mål

Med försöksprogrammet finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt tillhörande investeringar, som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa. Målet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa. 

Med biomassa avses den bionedbrytbara andelen i produkter, avfall och rester som härstammar från jordbruket, inklusive växt- och animaliska substanser, skogsbruket och produktionsområden i anslutning till dessa samt från fiskeriet och vattenodling samt biogaser och den bionedbrytbara delen i industriavfall och samhällsavfall.

 

Aktuellt

Projektfinansiering ledig att sökas 

 

Nästa ansökningsperiod för investeringsprojekt för start av produktionsaktiviteter slutar fredagen den 29 oktober 2021 klockan 16.15. 

För forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt kommer valperioden i oktober att fortsätta den 31 januari 2022 klockan 16.15. 

Kontakta gärna Anja Norja om du har en projektidé i åtanke.

Projektansökningar med bilagor skickas till:

NTM-centralen i Södra Österbotten via e-tjänsten (nmt-centralen.fi).

Genom att använda det elektroniska formuläret förkortas handläggningstiden, du får omedelbart en bekräftelse på att ansökan har nått fram, formuläret registreras i den elektroniska transaktionskön på ankomstdagen och du kan bifoga bilagor (max. 40 Mb). Om du har många bilagor kan du skicka in dem i flera omgångar. Vänligen skicka bilagorna i pdf-format.

 

NTM-centralen i Södra Österbotten öppnar projektansökan för utveckling av återvinning av näringsämnen och framställning av biogas som en del av regeringsprogrammets verkställande

Ansökningstid 22.2.-31.3.2021

I statsminister Marins regeringsprogram ställs som mål att öka återvinningen av näringsämnen samt framställningen och användningen av biogas.

NTM-centralen i Södra Österbotten öppnar tre projektansökningar i syfte att främja återvinningen av näringsämnen och framställningen av biogas:

1. Projekt för utnyttjande av näringsämnen och energi från jordbruket

2. Projekt för återvinning av näringsämnen från pälsdjursgödsel

3. Projekt för framtidens jordbrukare

 

Det nya programmets webbsidor uppdateras

Försöksprogrammets första programperiod genomfördes 2016-2018. Projekt i anslutning till denna programperiod pågår fortfarande. Observera att materialet i anslutning till den första programperioden finns på webbsidan Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2016-2018 (ntm-centralen.fi). På sidan finns material i anslutning till försöksprogrammets andra period. Den andra treåriga programperioden pågår under åren 2020-2022.  

När nya projekt bereds och ansöks är det viktigt att observera att materialet som hör samman med den nya programperioden används i beredningen. De uppdaterade ansökningsblanketterna läggs ut på programmets webbsidor under den närmaste framtiden.