Navigeringsmeny
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Återvinning av näringsämnen är en del av regeringsprogrammet

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram är fortsättningen av spetsprojektet för kretsloppsekonomi inskriven. Målet är att främja bearbetningen av gödsel, avloppsslam från reningsverk och andra motsvarande näringshaltiga biomassor i syfte att ta tillvara nödvändiga näringsämnen för jordbruket exempelvis genom att utveckla organiska gödselpreparat eller andra produkter av högre förädlingsgrad.  

Regeringen godkände 5.3.2020 förordningen, med vilken understöd kan beviljas för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen för åren 2020-2022. Inom ramen för försöksprogrammet beviljades understöd för projekt som främjar återvinning av biomassor och näringsämnen för första gången åren 2016-2018. 

NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för verkställandet av det riksomfattande försöksprogrammet.

Programmets mål

Med försöksprogrammet finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt tillhörande investeringar, som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa. Målet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa. 

Med biomassa avses den bionedbrytbara andelen i produkter, avfall och rester som härstammar från jordbruket, inklusive växt- och animaliska substanser, skogsbruket och produktionsområden i anslutning till dessa samt från fiskeriet och vattenodling samt biogaser och den bionedbrytbara delen i industriavfall och samhällsavfall.

 

Aktuellt

Arbetet med hållbar cirkulär ekonomi framskrider – Biolan Oy:s produktionsanläggning för biofiber i Eura är färdig

I tisdags, den 7:e februari, var det i Eura dags för öppningen av en produktionsanläggning för biofiber. Anläggningen är unik även på internationell nivå. Biolans biofiberanläggning har fått finansiering från riksomfattande Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen. Läs mer från meddelande.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022 fortsätter

Jord- och skogsbruksministeriet kommer att bevilja försöksprogrammet för återvinning av nä-ringsämnen ytterligare finansiering för såväl forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som investeringsprojekt under åren 2022 och 2023.

Ansökan är öppen både för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och för investeringar relaterade till start av produktionsverksamhet. Följande ansökningsperioder slutar 31.3., 31.8. och 31.10. 2023 kl 16.15.

Kontakta gärna Anja Norja om du har en projektidé i åtanke.

Projektansökningar med bilagor skickas till:

NTM-centralen i Södra Österbotten via e-tjänsten (nmt-centralen.fi).

Det nya programmets webbsidor uppdateras

Försöksprogrammets första programperiod genomfördes 2016-2018. Observera att materialet i anslutning till den första programperioden finns på webbsidan Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2016-2018 (ntm-centralen.fi). På sidan finns material i anslutning till försöksprogrammets andra period. Den andra treåriga programperioden pågår under åren 2020-2022.  

När nya projekt bereds och ansöks är det viktigt att observera att materialet som hör samman med den nya programperioden används i beredningen.

Ta kontakt

Anja Norja
Utvecklingsexpert
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
tfn: 0295 027 587

I utbetalningsärenden, ta kontakt med:

Raija Siltanen
Betalningsexpert
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
tfn: 0295 027 686

Jussi Hannonen
Betalningsexpert
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
tfn: 0295 027 036

Hannele Latvala
Betalningsexpert
​​​​​​​fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
​​​​​​​tfn: 0295 027 670                     

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Uppdaterad: 30.05.2023