Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - kestävä liikkuminen

Kestävä liikkuminen

Polkupyöriä parkissa seinän vierustalla.

Liikenteen päästötavoitteiden mukaisesti liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus pyrkivät kaikki hillitsemään ilmastonmuutosta. Kestävyydellä tavoitellaan sitä, että ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat, etenkin kaupunkiseuduilla. Myös Keski-Suomen maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tähtää siihen, että liikennejärjestelmä tukee päästötöntä liikennettä.

Edellisellä tarkoitetaan mm. toimenpiteitä ja ratkaisuja, jotka tukevat kävelyn ja pyöräilyn lisääntymistä ja julkisen henkilöliikenteen ja muiden liikenteen palvelujen hyödyntämistä yksityisautoilun sijaan. Kestävien kulkutapojen hyödyntämisen tulee olla helppoa, turvallista ja kilpailukykyistä suhteessa autoliikenteeseen. Myös erilaisten uusien jaettujen ja yhteiskäyttöpalvelujen edistäminen tukee kestävää liikkumista. 

Keski-Suomen ELY-keskus edistää jalankulkua ja pyöräilyä mm. olemassa olevaa infraa parantamalla ja täydentämällä. Jyväskylän seudulla tavoitellaan seutuyhteyksien jatkuvuutta kaupungin keskustasta kaikkiin ilmansuuntiin. Keski-Suomen ELY-keskuksella on kuusi valmista jalankulku- ja pyöräilyväylien tie- ja rakennussuunnitelmaa Jyväskylän kaupungin, Laukaan ja Muuramen kunnan alueella. Hankkeiden edistämisessä pääpaino on ollut Jyväskylän kaupunkiseudulla, koska suuren väestömäärän keskuudessa myös vaikutukset mm. kulkumuotovalintoihin ja sitä kautta ilmastotavoitteisen saavuttamiseen ovat suurimmat.  

Suunnitelluista kohteista ensimmäisenä rakentuu uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää seututielle 637: Tiituspohjan ja Leppäveden väliltä puuttuvan osuuden rakentaminen alkaa kesällä 2021. Myös muut em. suunnitelmat ovat rakentamisvalmiita ja niitä pyritään edistämään yhdessä kuntien kanssa. Tavoitteena on käynnistää suunnittelua myös muualla Keski-Suomen alueella yhteistyössä kuntien kanssa.

Tammikuussa 2021 ELY-keskus on kartoittanut kuntien näkemyksiä alueidensa jalankulku- ja pyöräilyväylätarpeista ja niiden priorisoinnista, minkä pohjalta keskustelua voidaan jatkaa. Myös kunnilla on merkittävä rooli hankkeiden edistämisessä ja rahoittamisessa. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä keskeistä on myös turvallisuuden parantaminen. Kaupunkiseutujen ulkopuolella kulkumuotojakauman vaikuttamisen sijaan keskeistä on mm. turvallisten koulumatkojen ja lasten omaehtoisen liikkumisen mahdollistaminen.

Tavoitteena yhtenäisempi jalankulku- ja pyöräilyverkon kunto

Jalankulku- ja pyöräilyverkon kuntoa ja hoitoa kehitetään siten, että tietyn väyläosuuden kunto olisi aiempaa yhtenäisempi koko välillä. Päällysteiden ylläpidossa ja hoidossa kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota koko yhteyden tasaiseen laatutasoon. Verkolla on lähivuosina tavoite toteuttaa myös olemassa olevan verkon niin sanottujen pienten parannusten kokonaisuuksia, jolloin korjaillaan muun muassa näkemäpuutteita, poistetaan liittymistä ylimääräisiä reunakiviä, parannetaan viitoitusta sekä poistetaan muita turvallisuuteen ja kulkumukavuuteen vaikuttavia puutteita. Jyväskylän alueella suunnitellaan tärkeimmille maanteiden jalankulku- ja pyöräilyväylille nykyistä korkeampia laatuvaatimuksia, jotka tulisivat voimaan hoidon sopimuskauden vaihtuessa 10/2022.

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut pyörien liityntäpysäköintitarpeista selvityksen vuonna 2019 yhdessä Jyväskylän kaupungin, Muuramen ja Laukaan kunnan kanssa. Selvityksen pohjalta liityntäpysäköintialueita lisätään mukaan investointihankkeisiin esimerkiksi em. seututien 637 jalankulku- ja pyöräväylähankkeessa rakennetaan yksi pyörien liityntäpysäköintialue. Myös suurissa tiehankkeissa esim. (vt4 Kirri-Tikkakoski) liityntäpysäköinti sekä sujuvat ja turvalliset kulkuyhteydet ovat olennainen osa pysäkkijärjestelyjä. Liityntäpysäköintijärjestelyt vaativat myös merkittävää yhteistyötä kuntien kanssa. Em. selvityksessä määriteltyjen tarpeiden pohjalta Jyväskylän kaupunki rakentaa kesällä 2021 pyöräkatoksia useille katuverkon pysäkeille.

Taulukossa on kiteytetty kestävän liikkumisen tavoitteet (Lähde: K-S maakunnallinen LJ-suunnitelma – tavoitevaihe):

YLEISET TAVOITTEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU SEUTUKAUPUNGIT JA KUNTAKESKUKSET MAASEUTU
Kävely- ja pyöräilymatkojen määrä lisääntyy 30 % vuoteen 2030 mennessä (nykytilaan verrattuna). Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kilpailukyky työmatkaliikenteessä paranee verrattuna autoon. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet keskustaajamissa paranevat erityisesti alle 5 km etäisyydellä keskustasta. Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen tapahtuu liikenneturvallisuuden  ehdoilla.
Vähintään puolet uusista kävely- ja pyöräilymatkoista tulee siirtymänä henkilöautomatkoista. Kestävien kulkutapojen yhteenlaskettu kulkutapaosuus kasvaa 55 %:in. Matkaketjujen toimivuus paranee sekä liikenneväylien kehittämistoimenpiteillä että uuden teknologian avulla. Uusien liikkumispalvelujen käyttöönotto maaseudun liikenteessä helpottuu.
Keski-Suomi edistää liikenteen kierto- ja jakamistaloutta. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat erityisesti alle 5 km pituisilla matkoilla.    

 

​​​