Skadeersättningar

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är väghållningsmyndigheter och ansvarar för skicket på landsvägarna inom sina områden. En vägtrafikant som råkar ut för en skada på landsvägen till följd av bristfälligt underhåll av vägen kan ansöka om skadeersättning.

Vägtrafikanten kan få ersättning om underhållet av vägen har skötts fel eller slarvigt eller väghållningsuppgifterna har försummats. Bara att en väg är i dåligt skick berättigar inte automatiskt till skadestånd. Ansökan om ersättning behandlas centraliserat vid NTM-centralen i Lappland.

I händelse av skada lönar det sig att

 • skriva upp exakt tidpunkt och plats för skadan samt orsaken till den
 • fotografera platsen, orsaken till skadan, vägarna och skadorna
 • ringa Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100

På så sätt går det säkrast att fastställa och undersöka skadorna och skadeomständigheterna. Vägtrafikantlinjen förmedlar information om skadan och skadeplatsen till väghållaren och nödvändiga reparations- och varningsåtgärder kan vidtas omedelbart.

Ansökan om skadestånd

Behandlingen av ansökan om skadestånd förutsätter att tiden och platsen för skadan samt orsaken har fastställts så noggrant som möjligt. Av ansökan ska även framgå en exakt beskrivning av skadefallet, en specifikation av de orsakade skadorna samt ersättningsanspråket i eurobelopp.

Klicka på länken Blanketter till höger för att öppna ansökan om skadestånd för skador som orsakats väganvändare på landsvägar. Vi ber er i första hand använda den elektroniska ärendeblanketten.

Beroende på skadefallet ska du till ansökan bifoga:

 • kalkyl av reparationskostnader (kalkylerad av en skadeinspektör vid större skador)
 • fotografier av, kartor över och teckningar av skadeplatsen och skadorna
 • anmälan om polisutredning
 • utlåtanden av och kontaktuppgifter till ögonvittnen av skadefallet
 • läkarutlåtanden
 • utredning om förlorad inkomst
 • utredning om försäkringens självriskandel
 • utredning om fordonets stilleståndstid och gängse värde vid tidpunkten för skadan

Obs! Till ansökan ska inte bifogas kvitton eller verifikationer. Förvara originalen av kvittona och verifikationerna. Vid jakande beslut begär NTM-centralen i Lappland den sökande separat lämna in kvittona i original. Ersättningarna betalas utifrån originalkvittot eller ett kvitto som motsvarar originalet.

För mer information om ansökan om skadestånd kontakta Trafikens kundservice, tfn 0295 020 601 (må-fr kl 9-16).

Ansökan ska skickas till adressen

NTM-centralen i Lappland
Ansvarsområdet L
PB 8060
96101 Rovaniemi

Behandling av ansökningar om skadestånd

Ansökningarna om skadestånd avgörs från fall till fall utifrån de omständigheter som den sökande tagit upp i ansökan samt de utlåtanden som begärts av övervakaren av entreprenaden och entreprenören samt utifrån andra inkomna utredningar. Beslutet fattas utifrån det skriftliga materialet och skickas till den sökande per post.

Ansökningarna om skadestånd behandlas i den ordning de kommit in. Den genomsnittliga behandlingstiden är cirka sex månader. I enskilda fall kan behandlingstiden dock variera.

 

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

genvägar

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.