› Tillbaka till den grafiska version

Planering och byggande av vägar

Syftet med att förbättra och anlägga vägar är att främja möjligheterna till rörlighet och transport samt att öka trafiksäkerheten och trivseln i trafikmiljön.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beställer planering och byggande av landsvägar av företag som utför sådana arbeten. Trafikledsverket ansvarar för genomförandet av stora vägprojekt. Dessa projekt har riksdagen fattat beslut om och de nämns i statsbudgeten. Kommunerna ansvar för bygg- och förbättringsprojekt som utförs på det egna vägnätet.

Medborgarna kan påverka planeringen

Planeringen av vägprojekt är en process som preciseras under olika skeden. Processen har fyra skeden: förutredning, allmän planering, väg- och anläggningsplanering.

Medborgarna kan påverka slutresultatet genom att föra fram sina åsikter i planeringsskedet av vägprojektet.  Det är speciellt viktigt att ha en omfattande samverkan under den allmänna planeringen och/eller vägplaneringen. Det kungörs i regionens tidningar när en allmän planering och vägplanering inleds.

Under planeringsskedet undersöks vägprojektets fördelar och nackdelar och man försöker hitta lösningar som gör att man kan få ett slutresultat som så många som möjligt är nöjda med så förmånligt som möjligt.

På Internet, på NTM-centralens vägprojektsidor (länkar i vänstra kanten på sidan) finns information om vägplanerings- och vägbyggnadsprojekt regionvis.

REGIONAL INFORMATION

Teiden suunnittelu ja rakentaminen - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa teiden suunnittelusta ja rakentamisesta myös Hämeen alueella.)

Uudenmaan ELY-keskuksen kehittämishankkeet etenevät valtakunnallisin päätöksin. Alueellisina investointeina toteutetaan pieniä, lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita.

Toteutamme tiehankkeita alueellisina investointeina sekä valtakunnallisina teema- ja kehittämishankkeina. Tieverkon suuret kehittämishankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä hankkeita, joilla parannetaan tie- ja liikenneoloja valtakunnallisesti merkittävillä väylillä. Väylävirasto hoitaa pääosin suuret kehittämishankkeet.

Teemahankkeet ohjelmoidaan ja päätetään valtakunnallisesti ja ovat siten verrattavissa tieverkon kehittämishankkeisiin. Teemat sisältävät useita pienempiä, eri puolilla maata sijaitsevia, vaikutuksiltaan samankaltaisia hankkeita.

Alueellisin investoinnein toteutetaan pieniä liikenneturvallisuushankkeita

Perusväylänpidon toimenpiteillä, kuten teiden talvihoidolla ja päällysteiden uusimisella turvataan maanteiden päivittäinen liikennöitävyys. Lisäksi toteutetaan pieniä liikenteen turvallisuutta ja toimivuutta parantavia investointihankkeita.

Alueellisiin investointeihin ei kuitenkaan voida panostaa odotusten mukaisesti. Vuosittain voidaan aloittaa vain muutaman investointikohteen toteutus, vaikka tarve olisi suurempi. Hankkeet ovat pääasiassa kevyen liikenteen väyliä ja yksittäisiä pääteiden liittymien parantamisia. Viime vuosina kunnat ovat yhä enemmän osallistuneet pienten paikallisten tiehankkeiden rahoitukseen.

 


Uppdaterad