› Tillbaka till den grafiska version

Trafiksäkerhet

NTM-centralen främjar trafiksäkerheten både genom samarbete och med väghållningsåtgärder

Vi utför förebyggande trafiksäkerhetsarbete genom att samordna markanvändningen och trafiken.

Illustrationsbild

Läs mer Minimera

Dessutom strävar vi efter att minska riskerna för trafikolyckor och lindra konsekvenserna genom att förbättra väg- och trafikmiljön, exempelvis genom att bygga mitträcken och älgstängsel och söka lösningar för att stöda den lätta trafikens ställning. Körhastigheterna regleras med hastighetsbegränsningar och den automatiska trafikövervakningen sköts i samarbete med polisen.

Genom vinterunderhåll av vägarna garanterar vi verksamhetsförutsättningar för näringslivet och möjligheter för allmänheten att tryggt färdas på vägarna också under vintern. Vägtrafikanterna tycker att det är viktigt med ett så jämnt och förutsebart väglag som möjligt. Det här är viktigt både för säkerheten och för att transporterna ska löpa säkert och utan störningar.

NTM-centralerna koordinerar och stöder kommunernas trafiksäkerhetsarbete genom att delta i trafiksäkerhetsgrupper, aktivera kommuner att planera trafiksäkerheten och ordna utbildning.

Ökad trafiksäkerhet i väghållningen

Att trygga säkerheten i trafiken är bland de viktigaste målen i vägnätets dagliga underhåll, som största delen av väghållningens finansiering används till. På vintrarna ser man till trafiksäkerheten genom halkbekämpning och annat vinterunderhåll i rätt tid. Genom vägmarkeringar, röjning för att förbättra sikten samt reparationer av beläggningen tryggas trafiken på hela vägnätet.

Trafikmiljöns säkerhetsproblem löses i första hand genom små kostnadseffektiva åtgärder som genomförs inom ramen för den årligen fastställda finansieringen. Genom prioriteringar strävar man efter att hitta och reparera de farligaste och mest verkningsfulla objekten. Inom förbättringsarbetet betonas tätorter och huvudvägar eftersom åtgärder som riktas till dessa har den största inverkan på trafiksäkerheten.

Säkerheten i tätorterna förbättras genom att hejda körhastigheterna och genomföra små åtgärder för att förbättra trafikmiljön. Barns och skolelevers säkerhet i trafiken förbättras genom att utveckla gång- och cykelförbindelserna samt genom att förbättra övergångsställena på skolvägen. Skyddsvägar som behöver förbättras prioriteras, och de mest effektiva åtgärderna genomförs.

På huvudvägarna är de små, kostnadseffektiva åtgärderna som förbättrar trafiksäkerheten bland annat automatisk hastighetsövervakning, tydliga vägmarkeringar, bygg och reparation av räcken, justering av hastighetsbegränsningarna samt effektiv information om störningar. Nya metoder sökes aktivt genom försök och pilotprojekt.


Säkerhetsvisionen eftersträvas genom samarbete

Visionen om säkerhet i vägtrafiken går ut på att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. En förbättring av trafiksäkerheten hör till NTM-centralernas främsta mål.

I den dagliga trafiken framhävs varje trafikants ansvarsfulla uppförande, till exempel att använda säkerhetsbälte, följa trafikreglerna, ta andra trafikanter i beaktande och välja hållbara färdsätt. Målet med undervisnings- och informationsarbetet är att påverka väganvändarnas trafikbeteende och attityder så att de rör sig på ett hälsosamt, tryggt och ekonomiskt sätt.

Att påverka attityderna är ett pågående arbete, och därför utförs kommunikationen om trafiksäkerheten i samarbete mellan olika aktörer. Målet är att samarbetet för att främja trafiksäkerheten som görs med kommunerna, polisen, Trafikskyddet och näringslivet ska fördjupas ytterligare. Tyngdpunkten är att stöda kommunernas trafiksäkerhetsarbete, i synnerhet den livslånga trafikfostran. De bästa resultaten uppnås genom långsiktig verksamhet för att göra trafiksäkerhetsfrågorna mer synliga och respekterade samt olika åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten mer godtagbara.

Resursbristen inom arbetet med trafikfostran lindras genom lämpligt dimensionerat regionalt samarbete med målet att dela goda erfarenheter. Genom kommunernas och NTM-centralernas gemensamma planer för trygg och hållbar trafik samt uppföljningen av dessa programmeras mindre säkerhetsåtgärder för landsvägs- och gatunätet, till exempel förbättrad säkerhet vid övergångsställen och justering av hastighetsbegränsningar, samt koordineras samarbetet. Som stöd för kommunernas trafiksäkerhetsarbete finns på många ställen s.k. trafiksäkerhetskoordinatorer eller -aktörer. De är oftast konsulter, vars kostnader kommunerna och NTM-centralerna ansvarar för tillsammans.

REGIONAL INFORMATION

Trafiksäkerhet - Södra Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

I alla tre landskapen inträffar fler olyckor som leder till skador eller dödsfall jämfört med det riksomfattande medelvärdet. I Södra Österbotten och Mellersta Österbotten är också personskadeolyckornas allvarlighetsgrad större än genomsnittet i landet.

I fråga om att förbättra vägtrafiksäkerheten är de centrala utmaningarna att minska mötesolyckor på huvudvägarna och olyckor på lättrafiklederna i tätorterna samt att ändra vägtrafikanternas attityder och verksamhetsmodeller så att de blir mera säkerhetssökande. Under de senaste åren har antalet mopedolyckor också ökat.

Trafiksäkerheten förbättras med ändringar av hastighetsbegränsningarna och genom att göra vibrerande mitt- och kantlinjer på de livligast trafikerade vägavsnitten i samband med att beläggningen förnyas samt genom att göra ägobyten som minskar trafiken och utarbeta planer för privata vägarrangemang. Vägbelysningen saneras så att den har tillräcklig ljusstyrka och sparar energi. Belysningen förnyas på ett antal brådskande objekt. Nuvarande vägräcken förlängs och standarden höjs så att den motsvarar nuvarande anvisningar på huvudvägarna och de viktigaste regionvägarna. NTM-centralen i Södra Österbotten bygger varje år ett antal lättrafikleder som finansieras av kommunerna.

Samarbete

För att så effektivt som möjligt kunna använda de knappa resurserna behövs samarbete mellan olika aktörer. Noggrann sammanjämkning av trafiken och kommunernas markanvändning kan minska behoven av privatbilism och främja möjligheter till trygg kollektivtrafik. Med effektivare övervakning och regleringar och genom att utnyttja nya tekniska system kan trafiksäkerheten förbättras. Ibruktagandet av dessa förutsätter ny lagstiftning och samarbete mellan förvaltningsområden, vilket kräver ny säkerhetsinriktat tänkande också av andra än trafikplanerare. Automatisk hastighetsövervakning har effektivt hindrat överhastighet.

Bandliknande bosättning samt raka och jämna vägar gör vårt område utmanande

Typiska problem inom vårt område med tanke på trafiksäkerheten är den bandliknande bosättningen och stor anslutningstäthet. Gles bebyggelse orsakar allvarliga anslutningsolyckor och ett stort behov av gång- och cykelvägar. Situationen kan förbättras genom att minska antalet anslutningar och genom att göra den kvarstående anslutningen säkrare. Ett annat typiskt drag för vårt område är raka och jämna vägavsnitt som skapar en falsk säkerhetskänsla och möjliggör höga hastigheter.

 


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.