› Tillbaka till den grafiska version

Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbete avser långsiktigt samarbete mellan olika aktörer med målet att utveckla trafiksystemet. Trafiksystemarbetet kan till exempel utföras i en stadsregion, ett landskap eller över flera landskap. NTM-centralerna deltar aktivt i utvecklingen av trafiksystemet i sin region i samarbete med bl.a. landskapsförbunden, kommunerna och Trafikverket. Trafiksystemet består av trafikleder för olika färdsätt och därtill hörande strukturer samt person- och godstrafik och därtill hörande tjänster. Ett pågående trafiksystemarbete är en kanal för att genomföra trafikstrategier och trafiksystemplaner. Trafiksystemarbetet har också en nära koppling till markanvändningsplaneringen.

Läs mer Minimera

I trafiksystemplanerna prioriteras trafikens centrala utvecklingsbehov

Utformandet av planer för trafiksystemet är en viktig del av trafiksystemarbetet. Landskapsförbunden ansvarar för att utforma och följa upp trafiksystemplaner, med undantag av Helsingforsregionen, där denna uppgift ligger på HRT:s ansvar. NTM-centralerna planerar och kommer överens med andra instanser om i vilken riktning man vill utveckla trafiksystemet och hur framtida utmaningar och problem ska lösas. Trafiksystemplanen klarlägger trafiksystemets nuläge och fastställer trafiksystemet för framtiden med utvecklingsåtgärder utifrån de riksomfattande och regionala målen.

Trafikmässiga utmaningar i växande stadsregioner

De växande stadsregionernas trafiksystem är en utmaning för trafikplaneringen. I de större stadsregionerna utarbetas egna trafiksystemplaner för att stöda stadsregionens utveckling.

I stadsregionernas trafiksystemplaner spelar hållbara färdsätt en betydande roll. För att lösa stadsregionens trafikmässiga problem vill man öka andelen människor som väljer kollektivtrafiken, att promenera eller att cykla. Olika servicelösningar för rörlighet har också en central betydelse då man planerar den närmaste framtidens trafiksystem.

Genom att styra rörligheten strävar man efter att påverka medborgarnas vanor så att de prioriterar hållbara färdsätt. Förutsättningen för att förändra människors färdvanor är att förbättra förhållandena för att promenera, cykla och använda kollektivtrafik. Den viktigaste faktorn beträffande servicenivån i stadsregionens trafik är även tillgänglighet, men i stadsregionerna avser detta inte färdtiden, utan tillgänglighet med så många olika färdmedel som möjligt.

Trafiksystemet påverkas från flera olika håll

NTM-centralernas trafiksystemarbete omfattar utöver den egentliga trafiksystemplaneringen bland annat:

  • deltagande i planering av markanvändning
  • samarbete kring trafiksäkerhet
  • planering av kollektivtrafik
  • deltagande i processer för bedömning av trafikens miljökonsekvenser
  • utredningar som görs tillsammans med kommunerna och andra instanser
  • sammanställning av data som betjänar planeringen av trafiksystemet

REGIONAL INFORMATION

Trafiksystemarbete - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för trafiksystemsärenden också i Satakunta.)
 

På Egentliga Finlands NTM-centrals område (Egentliga Finland och Satakunta) koncentreras arbetet med trafiksystemplaner i fortsättningen till landskapen och stadsregionerna (Åbo, Björneborg). År 2013 påbörjades arbetet med en trafikstrategi för Egentliga Finland, inbegripet en separat granskning av trafiksystemplanen för Åboregionens strukturmodellsområde, samt arbetet med en trafiksystemplan för Satakunta, inbegripet en separat granskning av trafiksystemplanen för Björneborgsregionen. Planerna ska vara klara år 2014. Enligt lagen om utveckling av regionerna (2009) är det landskapsförbunden som, när det är fråga om regionala trafiksystemplaner, svarar för att sätta igång planeringsprocessen och leda samarbetet kring planeringen och samordna den med landskapsplaneringen.

Trafiksystemen i växande stadsregioner utgör utmaningar för trafikplaneringen. Dessa utmaningar kan hanteras bl.a. genom att föra in ett regionutvecklingsperspektiv i planeringen, betona vikten av att trafiksystemet och markanvändningen planeras samtidigt och satsa på utveckling av kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken. Planerna utarbetas i den nya trafikpolitikens anda.

NTM-centralen i Egentliga Finland, landskapen Egentliga Finland och Satakunta samt regionens aktörer har tillsammans gjort en trafikstrategi för Sydvästra Finland. Den innehåller en vision av de huvudsakliga riktlinjerna för trafiken från år 2012 och framöver. Denna strategi preciseras när de nya trafiksystemplanerna är färdiga.


Uppdaterad