› Tillbaka till den grafiska version

Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbete avser långsiktigt samarbete mellan olika aktörer med målet att utveckla trafiksystemet. Trafiksystemarbetet kan till exempel utföras i en stadsregion, ett landskap eller över flera landskap. NTM-centralerna deltar aktivt i utvecklingen av trafiksystemet i sin region i samarbete med bl.a. landskapsförbunden, kommunerna och Trafikverket. Trafiksystemet består av trafikleder för olika färdsätt och därtill hörande strukturer samt person- och godstrafik och därtill hörande tjänster. Ett pågående trafiksystemarbete är en kanal för att genomföra trafikstrategier och trafiksystemplaner. Trafiksystemarbetet har också en nära koppling till markanvändningsplaneringen.

I trafiksystemplanerna prioriteras trafikens centrala utvecklingsbehov

Utformandet av planer för trafiksystemet är en viktig del av trafiksystemarbetet. Landskapsförbunden ansvarar för att utforma och följa upp trafiksystemplaner, med undantag av Helsingforsregionen, där denna uppgift ligger på HRT:s ansvar. NTM-centralerna planerar och kommer överens med andra instanser om i vilken riktning man vill utveckla trafiksystemet och hur framtida utmaningar och problem ska lösas. Trafiksystemplanen klarlägger trafiksystemets nuläge och fastställer trafiksystemet för framtiden med utvecklingsåtgärder utifrån de riksomfattande och regionala målen.

Trafikmässiga utmaningar i växande stadsregioner

De växande stadsregionernas trafiksystem är en utmaning för trafikplaneringen. I de större stadsregionerna utarbetas egna trafiksystemplaner för att stöda stadsregionens utveckling.

I stadsregionernas trafiksystemplaner spelar hållbara färdsätt en betydande roll. För att lösa stadsregionens trafikmässiga problem vill man öka andelen människor som väljer kollektivtrafiken, att promenera eller att cykla. Olika servicelösningar för rörlighet har också en central betydelse då man planerar den närmaste framtidens trafiksystem.

Genom att styra rörligheten strävar man efter att påverka medborgarnas vanor så att de prioriterar hållbara färdsätt. Förutsättningen för att förändra människors färdvanor är att förbättra förhållandena för att promenera, cykla och använda kollektivtrafik. Den viktigaste faktorn beträffande servicenivån i stadsregionens trafik är även tillgänglighet, men i stadsregionerna avser detta inte färdtiden, utan tillgänglighet med så många olika färdmedel som möjligt.

Trafiksystemet påverkas från flera olika håll

NTM-centralernas trafiksystemarbete omfattar utöver den egentliga trafiksystemplaneringen bland annat:

  • deltagande i planering av markanvändning
  • samarbete kring trafiksäkerhet
  • planering av kollektivtrafik
  • deltagande i processer för bedömning av trafikens miljökonsekvenser
  • utredningar som görs tillsammans med kommunerna och andra instanser
  • sammanställning av data som betjänar planeringen av trafiksystemet

 

REGIONAL INFORMATION

Liikennejärjestelmätyö - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella liikennejärjestelmäsuunnittelua ja liikennejärjestelmätyötä tehdään kattavasti Itä-Suomen tasolla sekä maakunta- että seututasolla. Ylimaakunnallista tasoa koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus, maakunnallista maakuntien liitot ja seudullista  keskuskaupungit. ELY-keskus on aktiivisesti mukana liikennejärjestelmäsuunnittelussa kaikilla tasoilla. Keskeistä liikennejärjestelmätyötä on myös  ELY-keskuksen asiantuntijoiden ja alueen muiden toimijoiden välinen tiivis yhteistyö liikennejärjestelmän kokonaisuuden kehittämisessä.

Liikennejärjestelmätyöryhmät toimivat aktiivisesti

Liikennejärjestelmätyön toimintamalli perustuu liikennejärjestelmätyöryhmien toimintaan. Ryhmissä ovat edustettuina keskeiset liikennejärjestelmän kehittämiseen osallistuvat tahot. Työryhmien tehtävänä on seurata liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja aiesopimuksissa määriteltyjen toimenpiteiden toteutumista ja ohjata liikennejärjestelmän kehittämistä asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeiden sekä alueella tehtyjen strategisten linjausten mukaan.

Kaikissa maakunnissa toimii maakuntien liittojen kokoama liikennejärjestelmätyöryhmä. Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa toimivat seudulliset liikennejärjestelmätyöryhmät.

Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmän yhtenä tehtävänä on ohjata seudullisen liikennejärjestelmätyön kehittämiseksi ja tukemiseksi palkatun liikennejärjestelmäkoordinaattorin toimintaa. Itä-Suomen liikennestrategiaryhmä ohjaa ja seuraa Itä-Suomen liikennestrategian linjausten ja toimintasuunnitelman toteutumista.

Itä-Suomen liikennestrategia

Itä-Suomen liikennestrategia antaa suunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle seuraaville vuosikymmenille Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).