› Tillbaka till den grafiska version

Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbete avser långsiktigt samarbete mellan olika aktörer med målet att utveckla trafiksystemet. Trafiksystemarbetet kan till exempel utföras i en stadsregion, ett landskap eller över flera landskap. NTM-centralerna deltar aktivt i utvecklingen av trafiksystemet i sin region i samarbete med bl.a. landskapsförbunden, kommunerna och Trafikverket. Trafiksystemet består av trafikleder för olika färdsätt och därtill hörande strukturer samt person- och godstrafik och därtill hörande tjänster. Ett pågående trafiksystemarbete är en kanal för att genomföra trafikstrategier och trafiksystemplaner. Trafiksystemarbetet har också en nära koppling till markanvändningsplaneringen.

I trafiksystemplanerna prioriteras trafikens centrala utvecklingsbehov

Utformandet av planer för trafiksystemet är en viktig del av trafiksystemarbetet. Landskapsförbunden ansvarar för att utforma och följa upp trafiksystemplaner, med undantag av Helsingforsregionen, där denna uppgift ligger på HRT:s ansvar. NTM-centralerna planerar och kommer överens med andra instanser om i vilken riktning man vill utveckla trafiksystemet och hur framtida utmaningar och problem ska lösas. Trafiksystemplanen klarlägger trafiksystemets nuläge och fastställer trafiksystemet för framtiden med utvecklingsåtgärder utifrån de riksomfattande och regionala målen.

Trafikmässiga utmaningar i växande stadsregioner

De växande stadsregionernas trafiksystem är en utmaning för trafikplaneringen. I de större stadsregionerna utarbetas egna trafiksystemplaner för att stöda stadsregionens utveckling.

I stadsregionernas trafiksystemplaner spelar hållbara färdsätt en betydande roll. För att lösa stadsregionens trafikmässiga problem vill man öka andelen människor som väljer kollektivtrafiken, att promenera eller att cykla. Olika servicelösningar för rörlighet har också en central betydelse då man planerar den närmaste framtidens trafiksystem.

Genom att styra rörligheten strävar man efter att påverka medborgarnas vanor så att de prioriterar hållbara färdsätt. Förutsättningen för att förändra människors färdvanor är att förbättra förhållandena för att promenera, cykla och använda kollektivtrafik. Den viktigaste faktorn beträffande servicenivån i stadsregionens trafik är även tillgänglighet, men i stadsregionerna avser detta inte färdtiden, utan tillgänglighet med så många olika färdmedel som möjligt.

Trafiksystemet påverkas från flera olika håll

NTM-centralernas trafiksystemarbete omfattar utöver den egentliga trafiksystemplaneringen bland annat:

  • deltagande i planering av markanvändning
  • samarbete kring trafiksäkerhet
  • planering av kollektivtrafik
  • deltagande i processer för bedömning av trafikens miljökonsekvenser
  • utredningar som görs tillsammans med kommunerna och andra instanser
  • sammanställning av data som betjänar planeringen av trafiksystemet

 

REGIONAL INFORMATION

Trafiksystemarbete - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikärenden i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Den riksomfattande trafiksystemplanen (trafik 12) och trafikstrategin för västra Finland fastställer målen och riktlinjerna för trafiksystemplaneringen på landskapsnivå.

Trafiksystemplaner – Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har tillsammans med Trafikverket, Österbottens förbund och kommunerna i området gjort upp med en trafiksystemplan för Österbotten. Planen färdigställdes år 2013. Genom avtalet följer man upp hur trafiksystemarbetet utvecklas och vilka effekter åtgärderna har. Trafiksystemplanen för Österbotten år 2040 har tre huvudmål för trafiksystemarbetet:

  1. Skapa förutsättningar för att sammanordna markanvändning och trafik i Österbotten
  2. Förbättra tillgängligheten i Österbotten och olika trafikformer
  3. Utveckla förutsättningarna för transporter i Österbotten.

Under år 2020 startar Österbottens förbund uppdateringen av trafiksystemplanen tillsammans med NTM-centralen.

Trafiksystemplaner – Södra Österbotten

Trafiksystemplanen för Södra Österbotten har blivit färdig år 2014 i samarbete mellan NTM-centralen, Trafikverket, Södra Österbottens förbund och regionens kommuner. Planen har uppdaterats år 2017. Servicenivåtänkandet har inkluderats i ännu större grad i trafiksystemplaneringen. Södra Österbotten har delats in i olika områdestyper och utvecklingszoner, såsom Seinäjoki centrum, Kauhajoki-Kauhava utvecklingskorridor och glesbygdsområdet. För dessa har mål för servicenivån och utvecklingslinjer fastställts, vilka utgår från de enskilda områdenas utgångspunkter och mål. I Södra Österbotten anses även trafiksystemarbetets kontinuitet vara viktigt och för uppföljningen har det inrättats en trafiksystemarbetsgrupp, som sammanträder regelbundet. Den tredje uppdateringen av trafiksystemplanen har inletts i maj 2020.

Trafiksystemplaner – Mellersta Österbotten

Mellersta Österbottens förbund har i samarbete med landskapen och NTM-centralerna i norra Finland utarbetat en trafik- ooch logistikplan för norra Finland år 2017. Planen fokuserr sig på frågor som sträcker sig över landskapsgränserna. Målet är att koppla norra Finland samman med de internationella trafikkorridorerna. I Mellersta Österbotten är de viktigaste projekten att utveckla riksväg 8 och fördjupa havsfarleden in till Karleby samt andra betydande åtgärder som krävs för näringslivets investeringsprojekt. År 2019 inleddes utarbetningen av en trafiksystemplan på landskapsnivå för Mellersta Österbotten.


Uppdaterad