› Tillbaka till den grafiska version

Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbete avser långsiktigt samarbete mellan olika aktörer med målet att utveckla trafiksystemet. Trafiksystemarbetet kan till exempel utföras i en stadsregion, ett landskap eller över flera landskap. NTM-centralerna deltar aktivt i utvecklingen av trafiksystemet i sin region i samarbete med bl.a. landskapsförbunden, kommunerna och Trafikverket. Trafiksystemet består av trafikleder för olika färdsätt och därtill hörande strukturer samt person- och godstrafik och därtill hörande tjänster. Ett pågående trafiksystemarbete är en kanal för att genomföra trafikstrategier och trafiksystemplaner. Trafiksystemarbetet har också en nära koppling till markanvändningsplaneringen.

I trafiksystemplanerna prioriteras trafikens centrala utvecklingsbehov

Utformandet av planer för trafiksystemet är en viktig del av trafiksystemarbetet. Landskapsförbunden ansvarar för att utforma och följa upp trafiksystemplaner, med undantag av Helsingforsregionen, där denna uppgift ligger på HRT:s ansvar. NTM-centralerna planerar och kommer överens med andra instanser om i vilken riktning man vill utveckla trafiksystemet och hur framtida utmaningar och problem ska lösas. Trafiksystemplanen klarlägger trafiksystemets nuläge och fastställer trafiksystemet för framtiden med utvecklingsåtgärder utifrån de riksomfattande och regionala målen.

Trafikmässiga utmaningar i växande stadsregioner

De växande stadsregionernas trafiksystem är en utmaning för trafikplaneringen. I de större stadsregionerna utarbetas egna trafiksystemplaner för att stöda stadsregionens utveckling.

I stadsregionernas trafiksystemplaner spelar hållbara färdsätt en betydande roll. För att lösa stadsregionens trafikmässiga problem vill man öka andelen människor som väljer kollektivtrafiken, att promenera eller att cykla. Olika servicelösningar för rörlighet har också en central betydelse då man planerar den närmaste framtidens trafiksystem.

Genom att styra rörligheten strävar man efter att påverka medborgarnas vanor så att de prioriterar hållbara färdsätt. Förutsättningen för att förändra människors färdvanor är att förbättra förhållandena för att promenera, cykla och använda kollektivtrafik. Den viktigaste faktorn beträffande servicenivån i stadsregionens trafik är även tillgänglighet, men i stadsregionerna avser detta inte färdtiden, utan tillgänglighet med så många olika färdmedel som möjligt.

Trafiksystemet påverkas från flera olika håll

NTM-centralernas trafiksystemarbete omfattar utöver den egentliga trafiksystemplaneringen bland annat:

  • deltagande i planering av markanvändning
  • samarbete kring trafiksäkerhet
  • planering av kollektivtrafik
  • deltagande i processer för bedömning av trafikens miljökonsekvenser
  • utredningar som görs tillsammans med kommunerna och andra instanser
  • sammanställning av data som betjänar planeringen av trafiksystemet

 

REGIONAL INFORMATION

Trafiksystemarbete - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikärenden i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.)

Trafiksystemplaner – Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har tillsammans med Trafikverket, Österbottens förbund och kommunerna i området arbetar med en trafiksystemplan för området. Planen färdigställs under år 2013 och i anslutning till den kommer också ett intentionsavtal att utarbetas. Genom avtalet följer man upp hur trafiksystemarbetet utvecklas under de kommande åren. Trafiksystemplanen för Österbotten år 2040 har tre huvudmål för trafiksystemarbetet:

  1. Skapa förutsättningar för att sammanordna markanvändning och trafik i Österbotten
  2. Förbättra möjligheterna att nå Österbotten och olika trafikformer
  3. Utveckla förutsättningarna för transporter i Österbotten

Trafiksystemplaner – Södra Österbotten

Även i Södra Österbotten har trafiksystemarbetet inletts som ett samarbete mellan NTM-centralen, Trafikverket, Södra Österbottens förbund och kommunerna i området. Syftet är att arbetet ska vara klart under år 2014. Enligt Trafikverkets nya trafikpolitik har tänkandet med servicenivåer inkluderats i ännu större grad i trafiksystemplaneringen. Södra Österbotten har delats in i olika områdestyper och utvecklingszoner, såsom Seinäjoki centrum och glesbygdsområdet. För dessa kommer mål för servicenivån att fastställas och utvecklingslinjerna kommer att utgå från de enskilda områdenas synpunkter och mål. I Södra Österbotten anses även intentionsavtalet och kontinuiteten på trafiksystemarbetet vara viktigt.

Trafiksystemplaner – Mellersta Österbotten

Mellersta Österbottens förbund inledde år 2010 i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och Kajanalands förbund utarbetningen av trafiksystemplanen KAKEPOLI som sträcker sig över landskapsgränserna. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten deltog i planarbetet efter att det blev klart att Mellersta Österbotten hänförs söderut. Planen blir färdig våren 2011.

Mellersta Österbottens förbund, NTM-centralerna i Södra Österbotten och Norra Österbotten samt landskapsförbundet i Kajanaland har trafikstrategin KAKEPOLI som sträcker sig över landskapsgränserna färdigställts våren 2011 och ett intentionsavtal i anslutning till strategin har undertecknats. I mars 2013 samlades KAKEPOLI-uppföljningsgruppen och granskade hur spjutspetsuppgifterna i trafikstrategin gått vidare och hurudana konsekvenserna har varit. Arbetsgruppen beslöt att inte ändra på spjutspetsuppgifterna i strategin eller prioriteringen av trafikledsprojekten. Vid jämförelse av färdmedel har andelen för kollektivtrafik och cykling minskat och privatbilismen ökat. Under perioden 2004–2012 har antalet trafikolyckor sjunkit. Befolkningsutvecklingen och ökningen av arbetsplatser har varit kraftigast i och kring staden Uleåborg.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren från 2.7. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).